Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predmetni učitelj za računalništvo

Kratek opis

Predmetni učitelj za računalništvo poučuje izbirni predmet računalništvo v osnovni šoli, in sicer od sedmega do devetega razreda. To pomeni, da pomaga učencem do znanja o tem, kaj računalniki so in kako jih uporabljamo v šoli, doma in pozneje v službi.
Kaj delavec običajno dela

Predmetni učitelj za računalništvo vodi učni proces, preverja znanje učencev in ga ocenjuje. Poučevanje v osnovni šoli je tesno povezano z vzgojo: učitelj s svojim delom, z učno snovjo, predvsem pa s svojo osebnostjo in z zgledom učence vzgaja in vpliva na njihovo osebnostno rast. Učitelj računalništva sodeluje z drugimi učitelji v kolektivu zlasti pri izdelavi projektnih nalog, katerih vsebina zaobjema tudi druge predmete, z ravnateljem, psihologom in s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Učiteljeve obveznosti obsegajo individualno in skupinsko delo z nadarjenimi in učno šibkejšimi učenci, pripravo učencev na predstavitve, npr. festival Timko, in razna tekmovanja iz računalništva. Učitelj računalništva na začetku leta izdela letno pripravo na pouk, za vsako uro sproti pa doma piše priprave tudi med šolskim letom. Poleg stalnega strokovnega izobraževanja na seminarjih in v študijskih skupinah v ta poklic običajno sodi tudi vloga razrednika: učitelju je dodeljena posebna skrb za določen razred učencev, pri čemer je potrebno aktivno sodelovanje s starši teh otrok.
Delovna področja

Predmetni učitelj računalništva se zaposli v javni, zasebni in bolnišničnih osnovni šoli. Učenca lahko poučuje tudi na domu, če ta iz različnih razlogov ne more obiskovati redne osnovne šole.
Delovni pripomočki

Pri svojem delu učitelj največ uporablja računalnik z grafičnim operacijskim sistemom, urejevalnikom besedil, spletnim urejevalnikom, slikarskim programom, e-pošto itn., poleg tega še učbenike, priročnike z vajami, spremljajočo strokovno literaturo in revije, grafoskop ter avdiovizualna sredstva.
Izdelek in storitev

Učenec v procesu poučevanja in lastnega učenja pridobi znanja, ki mu omogočajo uspešno in učinkovito rabo informacijske tehnologije v zasebnem in javnem življenju. Nauči se zagnati računalnik, napisati in urediti daljše besedilo, izdelati spletno stran in računalniško predstavitev. Seznani se z zbiranjem in vrednotenjem obdelave podatkov ter njihovo uporabo pri odločitvah in predstavitvi informacije, kar mu omogoča splošno računalniško pismenost in nadaljevanje šolanja.
Znanja in spretnosti

Predmetni učitelj za računalništvo mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe, pa tudi ustrezno pedagoško izobrazbo, psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja. V tem poklicu je potrebno imeti smisel za komunikacijo in poseben občutek za otroke ter mladostnike. To pomeni poznati in razumeti njihove potrebe, interese in težave, s katerimi se srečujejo. Pomembna je tudi spretnost vodenja in usmerjanja večje skupine otrok oziroma mladostnikov.
Psihofizične sposobnosti

K poučevanju sodi dobra psihofizična zmogljivost, ki naj bi si jo učitelj pridobival tudi z rekreativnim športom.
Interesi

Nenehna skrb za osebnostno rast, spoznavanje in sprejemanje samega sebe pripomore k večji samozavesti, potrebni pri učiteljevem delu. Obenem je odprt za ljudi in njihove potrebe, z občutkom za vzgajanje otrok, saj delo v šoli ni zgolj posredovanje znanja, ampak tudi vzgoja. Za delo z učenci je potrebna sposobnost koncentracije oziroma pozornosti in hitrega odločanja. Vse to je povezano z razgibanim delom v razredu, kjer se hkrati lahko dogaja veliko stvari, zato je velikokrat potrebno odzvati hitro in učinkovito. Tudi zato naj bi bil učitelj odločen človek, ki ve, kaj želi doseči s svojim delom. Pri poučevanju je dobrodošla potrpežljivost, saj pretirana vzkipljivost in neučakanost pedagoški proces le ovirata.
Razmere za delo

Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure lahko potekajo v popoldanskem in večernem času ali ob sobotah.
Nevarnosti

Ker uporablja učitelj pri svojem delu računalnike, je izpostavljen nevarnostim, ki jih povzroča ta tehnologija. Poleg tega lahko pripelje poučevanje včasih do stresnih situacij, težav v kolektivu in pri delu z učenci, zato se je dobro o tem čim več pogovarjati s sodelavci.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predmetni učitelj za računalništvo mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe in psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube