Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predmetni učitelj za matematiko

Kratek opis

Predmetni učitelj za matematiko poučuje matematiko v osnovni šoli, in sicer od šestega do devetega razreda. Njegova naloga je pomagati učencem osvojiti čim več znanj in spretnosti s področja matematike, ob tem pa prikazati tudi uporabni pomen matematičnega znanja.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj ustno in pisno ocenjuje učence, kar vključuje sestavljanje in popravljanje pisnih izdelkov. Poučevanje v osnovni šoli je tesno povezano z vzgojo: učitelj s svojim delom, z učno snovjo, predvsem pa s svojo osebnostjo in z zgledom učence vzgaja in vpliva na njihovo osebnostno rast. Učitelj matematike sodeluje z drugimi učitelji v kolektivu predvsem z razredniki učencev, ki jih uči, z ravnateljem, svetovalno službo in s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Poklic obsega individualno in skupinsko delo z nadarjenimi in učno šibkejšimi učenci, pripravo učencev na zaključni izpit iz matematike ob koncu osnovne šole in na Vegovo tekmovanje. Šolsko leto se za učitelja začne avgusta, ko si izdela letno pripravo na pouk, sproti pa se pripravlja tako, da tudi za vsako uro posebej napiše učno pripravo. Priprava mora vsebinska in metodično-didaktična.

V ta poklic običajno sodi tudi vloga razrednika: učitelju je dodeljena posebna skrb za določen razred učencev, pri čemer je potrebno aktivno sodelovanje s starši teh otrok. K navedenemu je treba prišteti tudi stalno strokovno izobraževanje na seminarjih in v študijskih skupinah. Delovni dan se za učitelja konča šele doma, ko opravi analizo dela, ugotovi, kaj bi bilo dobro spremeniti ali popraviti. Naloga, ki jo opravlja po pouku, je ocenjevanje pisnih preizkusov znanj, ki naj bo natančno in objektivno, saj vsaka napaka učenca lahko oškoduje in prizadene. Predmetni učitelj mora ne glede na to, ali je to osnovna ali srednja šola, vedno ostati v stiku s stroko. Vsaka stroka se razvija, ugotovitve se spreminjajo, dopolnjujejo in učitelj mora biti s tem dobro seznanjen. Kako bi lahko drugače te novosti in spremembe predstavil svojim učencem?
Delovna področja

Predmetni učitelj matematike se lahko zaposli v javni, zasebni in bolnišnični osnovni šoli. Učenca lahko poučuje tudi na domu, če ta iz različnih razlogov ne more obiskovati redne osnovne šole.
Delovni pripomočki

Osnova za učiteljevo delo sta učni načrt in katalog znanj. Učni načrt predpisuje vsebine in cilje, v katalogu znanja pa so zapisani standardi znanja, ki so namenjeni preverjanju in ocenjevanju. Uporablja različna didaktična sredstva ter računsko in geometrijsko tehnologijo, različne didaktične komplete, žepno računalo, geometrijsko orodje in računalnik. Njegovi pripomočki so tudi TV, videorekorder, diapozitivi, kamera, diaprojektor, grafoskop, prosojnice. Poleg tega uporablja učbenike, strokovne revije, priročnike z vajami, leksikone in spremljajočo strokovno literaturo.
Izdelek in storitev

Storitev učitelja je učenje in poučevanje učencev. S svojim delom poskrbi, da učenci osvojijo matematična znanja, predpisana v učnem načrtu. Učenec v procesu poučevanja in lastnega učenja pridobi osnovna znanja s področja matematike.
Znanja in spretnosti

V tem poklicu je potrebno imeti smisel za komunikacijo in poseben občutek za otroke ter mladostnike, to pa pomeni poznavanje in sprejemanje njihovih potreb, interesov in težav, s katerimi se srečujejo. Pomembna je spretnost vodenja in usmerjanja večje skupine otrok oz. mladostnikov. Učitelj matematike je občutljiv za rabo slovenskega jezika, naj bo v javnosti ali v zasebnih govornih situacijah.
Psihofizične sposobnosti

Posebnih zahtev glede zdravstvenega stanja pri učiteljih matematike ni. Najpogostejši problem je obremenjenost glasilk, zato je poklic za tiste, ki imajo težave z glasilkami, neprimeren. Za delo je potrebno stabilno psihofizično počutje. Prav tako je potrebna sposobnost koncentracije. Učitelj mora biti zrela in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z učenci.
Interesi

Učitelj matematike naj bi nenehno skrbel za svojo osebnostno rast. Zato je dobro, da spoznava in sprejema samega sebe, kar pripomore k večji samozavesti. Obenem je odprt za mlade in njihove potrebe. Zaželen je smisel za vzgojo otrok, saj delo v šoli ni zgolj posredovanje znanja ampak tudi vzgoja. Za delo z učenci je potrebna sposobnost koncentracije in hitrega odločanja. Vse to je povezano z dinamičnim delom v razredu, kjer se v enem trenutku hkrati dogaja veliko stvari, zato se je velikokrat potrebno odzivati hitro in učinkovito. Učitelj je potrpežljiv, saj pretirana vzkipljivost in neučakanost pedagoški proces le ovirata.
Razmere za delo

Učitelj dela v učilnici in v drugih okoljih, kjer je nenehno v stiku z učenci. Ponekod imajo šole posebne kabinete, v katerih se učitelj lahko pripravlja na delo ali shrani svoje pripomočke. Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure so lahko tudi v popoldanskem in večernem času.
Nevarnosti

Poučevanje lahko včasih pripelje do stresnih situacij, težav v kolektivu in pri delu z učenci, zato se je dobro o tem čim več pogovarjati s prijatelji in sodelavci.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic učitelja za matematiko je predvidena univerzitetna izobrazba s področja matematike in pridobljena pedagoško andragoška izobrazba.
Druge informacije

Informacije o študiju matematike posredujejo na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani in na Oddelku za matematiko in računalništvo na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti v Mariboru.

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube