Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predmetni učitelj za kemijo

Kratek opis

Predmetni učitelj za kemijo poučuje kemijo v osnovni šoli, in sicer v osmem in devetem razredu osnovne šole.
Kaj delavec običajno dela

Predmetni učitelj za kemijo skrbi za uresničevanje ciljev učnega načrta za kemijo v osnovni šoli. Med temi cilji je posebej poudarjeno razvijanje procesov naravoslovne kulture pri učencih, sposobnost opazovanja in opisovanja pojavov, osmišljanja opažanj, sposobnost komuniciranja, razvijanje celostne učenčeve osebnosti in spoznavnih procesov na temelju iskanja razmerij med pojmi, prepoznavanja soodvisnosti, posploševanja in napovedovanja. Učitelj je dolžan zagotavljati učencem razvoj na spoznavnem, socialno-emocionalnem in psihomotoričnem področju. Učitelj kemije potrebuje za svoje delo številne spretnosti in sposobnosti, od načrtovanja in izvajanja pouka do laboratorijskih spretnosti. Ker mora biti pouk kemije zasnovan na eksperimentalnih in problemsko raziskovalnih temeljih, mora učitelj skrbno načrtovati in izpeljati različne oblike eksperimentalnega dela.

Znanje učencev sproti preverja in spremlja učenčev napredek. Znanje ocenjuje pisno in ustno. Ocenjuje tudi eksperimentalno delo in druge izdelke, ki nastajajo pri pouku kemije. Učitelj kemije osnovni šoli dela skupaj z laborantom, sodeluje pa tudi z ostalimi učitelji naravoslovnih predmetov v okviru aktiva za naravoslovje in z drugimi sodelavci v kolektivu; predvsem z razredniki učencev, ki jih poučuje, z ravnateljem, svetovalno službo in s starši. Učitelj kemije dodatno dela s posamezniki ali skupinami nadarjenih ali šibkejših učencev (dodatni in dopolnilni pouk), pripravlja učence na Preglovo tekmovanje iz znanja kemije, sodeluje pri organizaciji in izvajanju naravoslovnih dni, naravoslovnih taborov in šole v naravi ter vodi različne interesne dejavnosti, npr. kemijski ali naravoslovni krožek. Pred pričetkom šolskega leta izdela letno učiteljevo pripravo, med šolskim letom pa v okviru sprotne priprave na pouk piše tematske ali učne priprave na posamezne šolske ure. Udeležuje se programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja in študijskih skupin za učitelje kemije ter domačih in tujih strokovnih srečanj, simpozijev in konferenc.

Učitelj kemije je lahko tudi razrednik. Kot razrednik skrbi za razred, ureja in vodi dokumentacijo, dnevnik in matični list, spremlja razred na ekskurzijah, na raznih dnevih dejavnosti Učencem pomaga pri organizaciji in izvedbi različnih akcij, kot je priprava proslave ob koncu leta ali razredni piknik. Če imajo učenci kakršne koli posebne težave (vedenjske, učne), poišče ustrezne rešitve v sodelovanju s svetovalno službo, drugimi člani kolektiva in starši. Pomemben delež ima med razrednikovimi opravili sodelovanje s starši o poteku dela, vsebinskih in organizacijskih zadevah med šolskim letom. V ta namen organizira in vodi vsaj tri roditeljske sestanke na leto. Na govorilnih urah, ki so vsak teden ali vsaj enkrat mesečno v popoldanskem času, lahko starši več izvedo o dosežkih in napredku svojega otroka.
Delovna področja

Predmetni učitelj kemije se zaposli v javni, koncesijski, zasebni in bolnišnični osnovni šoli. Lahko poučuje tudi na domu učenca, če ta iz različnih vzrokov ne more obiskovati redne osnovne šole. Predmetni učitelj poučuje kemijo v osem in devetem razredu osnovne šole.
Delovni pripomočki

Osnova za učiteljevo delo je učni načrt. Pri načrtovanju si pomaga z učbeniki, delovnimi zvezki, priročniki, zbirkami vaj, leksikoni in drugo strokovno literaturo ter periodiko. Za pouk ima na voljo učne pripomočke in učno tehnologijo: grafoskop, televizor, video rekorder, računalnik s priključkom na medmrežje, tiskalnik in LCD projektor. Za pouk kemije kot eksperimentalne vede učitelj za opravljanje poskusov uporablja laboratorijsko steklovino, laboratorijske pripomočke, aparature in kemikalije.
Izdelek in storitev

Storitev učitelja kemije je poučevanje in vodenje učencev v procesu osvajanja kemijskih znanj, razvijanju kompleksnega mišljenja, spretnosti in veščin eksperimentalnega dela, komuniciranja, dela z viri ter navajanja na skupinsko delo. Prizadeva si izpolniti določila v učnem načrtu, tako da vsi učenci dosežejo vsaj najnižji standard znanj. Učitelj z ustrezno načrtovanim poukom kemije vpliva tudi na razvoj učenčevih stališč in vrednot, kot je odnos do okolja. Učitelj sproti preverja in ocenjuje učenčevo znanje kemije in mu ob koncu šolskega leta da zaključno oceno.
Znanja in spretnosti

Predmetni učitelj za kemijo mora imeti univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri. S tem pridobi strokovno znanje s področja kemije in ustrezno pedagoško izobrazbo (psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja). V tem poklicu je potrebno imeti smisel za komunikacijo in občutek za otroke ter mladostnike. Pomembna je tudi spretnost vodenja večje skupine otrok oz. mladostnikov.
Psihofizične sposobnosti

Za poklic učitelja je nujno stabilno psihofizično počutje. Prav tako je potrebna sposobnost koncentracije. Učitelj mora biti zrela, samozavestna in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z učenci. Najpogostejši problem, kot posledica učiteljskega dela, je obremenjenost glasilk, zato je poklic za tiste, ki imajo težave z glasilkami, neprimeren.
Interesi

Učitelj kemije naj bi nenehno skrbel za svojo osebnostno in strokovno rast, kajti samozavest mu pomaga, da bolje obvlada tudi svoje strokovno področje. Obenem pa naj bi bila to oseba, ki je odprta za ljudi in njihove potrebe. Zaželen je smisel za vživljanje v dojemanje otrok, komunikativnost in pripravljenost za sodelovanje, strpnost, ustvarjalnost in objektivnost, saj delo v šoli ni zgolj poučevanje, ampak tudi vzgoja. Zaradi dinamičnega dela v razredu mora biti učitelj zbran in pozoren, zmožen prilagajanja in hitrega in učinkovitega odločanja. Učitelj kemije je okoljsko ozaveščena oseba, človek z razvitim pozitivnim odnosom do okolja in narave.
Razmere za delo

Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure so lahko tudi v popoldanskem in večernem času. Ob spremljanju učencev na ekskurzijah in dnevih dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni dnevi) lahko obveze trajajo cel dan ali celo več dni skupaj, npr. v šoli v naravi. Praviloma je delovni prostor učitelja učilnica za kemijo ali naravoslovna učilnica in laboratorij, če šola razpolaga s takšnim prostorom, ter kabinet za kemijo in naravoslovje, kjer se učitelj skupaj z laborantom v devetletki pripravlja na pouk in eksperimentalno delo. Ker se v kabinetih najpogosteje hranijo tudi kemikalije, morajo biti te ustrezno skladiščene.
Nevarnosti

Delo z nevarnimi kemikalijami in laboratorijskimi pripomočki pomeni za učitelja nevarnost in možnost za poškodbe. Da se temu izogne, mora imeti ustrezno znanje o kemijski varnosti. Z ustreznimi varovalnimi ukrepi, uporabo zaščitnih sredstev in opreme, skladiščenjem nevarnih snovi ter zbiranjem in odstranjevanjem odpadnih kemikalij poskrbi za svojo varnost in varnost učencev. V skladu z veljavno zakonodajo mora zato opraviti izpit iz varstva pri delu.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predmetni učitelj za kemijo ima univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri.
Druge informacije

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube