Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predmetni učitelj za glasbeno vzgojo

Kratek opis

Predmetni učitelj za glasbo poučuje glasbeno vzgojo in pevski zbor v osnovni šoli, in sicer od šestega do devetega razreda z možnostjo dela v četrtem in petem razredu.
Kaj delavec običajno dela

Predmetni učitelj za glasbo učencem posreduje znanja s področja glasbe in jim obenem omogoča razvoj glasbenih sposobnosti in spretnosti. Pomembno je vedeti, da učenci pridobijo glasbeno znanje, razumevanje in veščine z lastno glasbeno dejavnostjo. Tako bodo lahko nastopali kot izvajalci ali ustvarjalci, pa tudi kot poslušalci bodo vse življenje znali doživljati in uživati glasbo. V svet glasbenega izvajanja vodi učence s petjem, oblikovanjem vokalnih sposobnosti in posebnim odnosom do oblikovanja glasu. Glasbeno izobraževanje poteka z igranjem inštrumentov, s posebno koordinacijo gibov, ki pomaga pri razvoju motoričnih spretnosti, taktilne občutljivosti in pri eksperimentiranju z zvoki.

Učitelj spodbuja učenčevo ustvarjalnost v glasbi in ob njej. Njegove prve melodije in spremljave mu pomagajo k vedno večji glasbeni samostojnosti in samozavesti in ga spodbujajo za sodelovanje v glasbenih projektih in predstavah. Učitelj vodi učence v svet aktivnega poslušanja glasbe, z doživljanjem, gibanjem, plesom in izražanjem v drugih medijih. Učitelj se za glasbeni razvoj in napredek učencev ravna po učnem načrtu, vendar brez togosti. Vsakemu učencu mora biti omogočen razvoj glasbenih sposobnosti iz njegove izhodiščne točke. Učitelj ocenjuje učence ustno in pisno, kar vključuje sestavljanje in popravljanje pisnih testov in pripravo na nacionalno preverjanje glasbe. Učitelj glasbe izdela letni učni načrt, ki ga sestavljajo: glasbena vzgoja, ansambelska igra, glasbeni projekti, glasbena dela, računalnik in klaviatura ter zbor. Doma ali v šoli, če ima ustrezen prostor, še za vsako uro posebej napiše učno pripravo. Hkrati se stalno strokovno izobražuje na seminarjih in v študijskih skupinah.

Učitelj je običajno tudi razrednik in mu je torej zaupana skrb za določen razred, to pa pomeni, da mora aktivno sodelovati s starši teh otrok, z drugimi učitelji, ki poučujejo v razredu, s svetovalno službo in z vodstvom šole. Poučevanje v osnovni šoli je tesno povezano z vzgojo: učitelj s svojim delom, z učno snovjo, predvsem pa s svojo osebnostjo in z zgledom učence vzgaja in vpliva na njihovo osebnostno rast. Poklic zajema delo s pevskim zborom ali poučevanje izbirnih glasbenih predmetov, pripravo šolskih prireditev in drugih prireditev v kraju, predstavitev na občinskih, območnih in državnih revijah ali tekmovanjih pevskih zborov ali drugih glasbenih skupin.
Delovna področja

Predmetni učitelj glasbene vzgoje se zaposli v javni, zasebni in bolnišnični osnovni šoli. Lahko poučuje tudi na domu, če učenec iz različnih razlogov ne more obiskovati redne osnovne šole.
Delovni pripomočki

Učitelj uporablja različne glasbene inštrumente, avdiovizualna sredstva, računalnik s klaviaturo, tablo in kredo, poleg tega še zvočna gradiva, učbenike, priročnike, leksikone, spremljajočo glasbeno strokovno literaturo in plakate z učno snovjo.
Izdelek in storitev

Učenec v procesu poučevanja in lastnega učenja pridobi znanja, ki mu omogočajo aktivno sodelovanje pri glasbenih projektih v zasebnem in javnem življenju. Tako se nauči ustreznega glasbenega sprejemanja in izražanja. Nauči se nastopanja v javnosti in vrednotenja glasbe v zasebnem življenju. Ob tem pridobi samostojnost in druga znanja, ki mu omogočajo večjo razgledanost in nadaljevanje šolanja.
Znanja in spretnosti

Predmetni učitelj za glasbene predmete pridobi univerzitetno stopnjo izobrazbe, ki mu omogoča temeljito poznavanje različna glasbenih strokovnih področij za izvajanje, ustvarjanje in razumevanje glasbe. Učitelj ima tudi pedagoško izobrazbo, psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja. V tem poklicu je potrebno imeti smisel za komunikacijo in poseben občutek za otroke ter mladostnike: poznavanje in sprejemanje njihovih potreb, fiziološkega razvoja, interesov in težav, s katerimi se srečujejo. Zelo pomembna je tudi spretnost vodenja in usmerjanja večje skupine otrok oz. mladostnikov.
Psihofizične sposobnosti

K poučevanju sodi dobra psihofizična zmogljivost, ki naj bi si jo učitelj pridobival z zdravim načinom življenja in z rekreativnim športom.
Interesi

Učitelj glasbenih predmetov naj bi nenehno skrbel za svojo osebnostno in strokovno rast. Zato je dobro, da spoznava in sprejema samega sebe, kar pripomore k večji samozavesti, potrebni pri njegovem delu. Za delo z učenci je potrebna sposobnost dinamičnega dela v razredu, osebna ustvarjalnost, pripravljenost sprejemati nova spoznanja, vključenost, zmožnost komunikacije in razumevanja. Učitelj glasbe spoštuje glasbene dosežke otrok in okolja, ljudskega izročila, dosežke slovenske in tuje glasbene umetnosti. Je občutljiv za jezik in ima sposobnost doživljanja in prenašanja glasbene umetnosti na učence in v svoje okolje.
Razmere za delo

Razmere za delo so v večini slovenskih osnovnih šol ustrezne in ugodne, še posebej tam, kjer ima učitelj glasbe samostojno učilnico ali kabinet. Delo je dinamično v okviru šole in kraja, kamor se glasbeni učitelj s svojimi projekti redno vključuje. Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času, medtem ko potekajo sestanki, govorilne ure, predavanja, študijske skupine in seminarji popoldne ali zvečer.
Nevarnosti

Poučevanje in delo z mladostniki, starši, kolegi neredko pripelje do stresnih situacij in nerazumevanja. Obremenitve glasilk (govor in petje), virusna obolenja in izgorelost učitelja so najpogostejše težave tega poklica, čeprav sodobna spoznanja o zdravstveni zaščiti in psihosomatskih vplivih že omogočajo večjo varnost in uspešnost pri delu.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predmetni učitelj za glasbene predmete mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe, ki mu omogoča temeljito poznavanje različna glasbenih strokovnih področij za izvajanje, ustvarjanje in razumevanje glasbe. Učitelj ima tudi ustrezno pedagoško izobrazbo, psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja.
Druge informacije

Več informacij o študiju glasbene pedagogike je mogoče dobiti na Akademiji za glasbo v Ljubljani in na Pedagoški fakulteti v Mariboru na Oddelku za glasbeno pedagogiko, o delu predmetnega učitelja za glasbo pa na Zavodu RS za šolstvo pri svetovalcih za glasbeno področje.

Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Stari trg 34, 1000 Ljubljana,

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube