Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predmetni učitelj za fiziko

Kratek opis

Predmetni učitelj ali profesor fizike poučuje fiziko v osnovni ali srednji šoli, in sicer v osnovni šoli od osmega do devetega razreda. V srednji šoli je fizika po letnikih različno zastopana, odvisno od programa. Večina gimnazij izvaja pouk fizike v prvih treh letnikih.
Kaj delavec običajno dela

Profesor učencem posreduje znanje fizike v skladu s predpisanim učnim načrtom, nadzira njihovo delo in disciplino ter jih ustno in pisno ocenjuje, to pa pomeni sestavljanje in popravljanje pisnih testov ter ocenjevanje eksperimentalnega dela. Poučevanje na vseh šolah je tesno povezano z vzgojo: učitelj s svojim delom, z učno snovjo, predvsem pa s svojo osebnostjo oz. z zgledom učence vzgaja in vpliva na njihovo osebnostno rast. Učitelj fizike sodeluje z drugimi učitelji v kolektivu, predvsem z razredniki učencev, ki jih uči, z ravnateljem, svetovalno službo, s psihologom in s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.

Poklic obsega še individualno in skupinsko delo z nadarjenimi in učno šibkejšimi učenci, pripravo učencev na zunanje preverjanje (zaključni izpit iz fizike ob koncu osnovne šole) in različna tekmovanja, npr. tekmovanje za Štefanovo priznanje. Na gimnazijah je zunanje preverjanje znanja matura iz fizike, ki si jo dijaki lahko izberejo. Učitelj fizike izdela svoj letni učni načrt, sproti pa se doma pripravi tudi na vsako uro posebej s pisno učno pripravo. Poleg stalnega strokovnega izobraževanja na seminarjih in v študijskih skupinah običajno sodi v ta poklic tudi vloga razrednika: učitelju je dodeljena posebna skrb za določen razred učencev, pri čemer je potrebno aktivno sodelovanje s starši teh otrok. Poleg poučevanja fizike je profesor fizike usposobljen za poučevanje nekaterih drugih predmetov in vsebin, kot so npr. izbirni predmeti v devetletki: astronomija ter projekti iz fizike in tehnike.
Delovna področja

Profesor fizike se zaposli v javnih in zasebnih osnovnih ter srednjih šolah. Lahko poučuje učenca tudi na domu, če ta iz različnih razlogov ne more obiskovati redne osnovne šole.
Delovni pripomočki

Profesor fizike uporablja poleg standardnih pripomočkov, kot sta kreda in grafoskop, še učbenike, priročnike z vajami, leksikone ter drugo spremljajočo strokovno literaturo. Pomaga si tudi z drugimi avdiovizualnimi sredstvi in plakati z učno snovjo. Pomemben del pouka fizike je eksperimentalno delo, zato učitelj fizike, v sodelovanju z laborantom, pripravlja eksperimente in vzdržuje zbirko učil v kabinetu in učilnici.
Izdelek in storitev

Učenci oziroma dijaki si pri pouku fizike pridobijo znanja in sposobnost proučevanja naravnih pojavov s področja fizike. Spoznajo metode, ki se uporabljajo pri proučevanju teh pojavov in se seznanijo s preprostimi fizikalnimi pojmi. Seznanijo se s pomembnejšimi tehničnimi pridobitvami, ki imajo svoj izvor v fiziki, pridobijo pa tudi spretnosti in znanja za načrtovanje preprostih raziskav in poskusov in za analizo dobljenih rezultatov. Fizikalno znanje in razumevanje tako lahko povezujejo z vsakdanjimi izkušnjami.
Znanja in spretnosti

Profesor fizike ima univerzitetno stopnjo izobrazbe, s katero si pridobi ustrezna strokovna ter psihološka, pedagoška in didaktična znanja za opravljanje tega poklica.
Psihofizične sposobnosti

Poučevanje je razmeroma zahtevno delo, tako v fizičnem kot tudi v psihičnem pogledu, zato je potrebna dobra psihofizična zmogljivost vsakogar, ki se odloči za tak poklic.
Interesi

Učitelj fizike naj bi, tako kot vsi drugi učitelji, nenehno skrbel za svojo osebnostno rast. Zaželen je smisel za vzgojo otrok, saj delo v šoli ni zgolj posredovanje znanja, ampak tudi vzgoja. Za delo z učenci je potrebna sposobnost koncentracije oz. pozornosti in hitrega odločanja. Med dinamičnim delom v razredu se lahko hkrati dogaja veliko stvari, zato se je marsikdaj potrebno hitro in učinkovito odzvati. Tudi zato naj bi bil učitelj odločen človek, ki ve, kaj želi doseči s svojim delom in se obenem zaveda, da pretirana vzkipljivost in neučakanost le ovirata pedagoški proces.
Razmere za delo

Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure so lahko tudi v popoldanskem in večernem času ali ob sobotah.
Nevarnosti

Poučevanje lahko včasih pripelje do stresnih situacij (težave v kolektivu in pri delu z učenci), zato se je dobro o tem pogovarjati s prijatelji in kolegi. Pri fiziki je potrebno nekaj več pozornosti posvetiti varnosti pri delu, da se oboji, učitelj in učenci, izognejo morebitnim nesrečam oziroma poškodbam pri eksperimentalnem delu.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Profesor fizike mora imeti univerzitetno stopnjo izobrazbe.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube