Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predmetni učitelj za biologijo

Kratek opis

Predmetni učitelj za biologijo poučuje od šestega do sedmega razreda naravoslovje in od sedmega do devetega razreda biologijo. Učence vodi do znanja biologije, spoznavanja narave in naravoslovja prek različnih oblik samostojnega dela, kot sta laboratorijsko in terensko delo.
Kaj delavec običajno dela

Predmetni učitelj za biologijo poučuje v osnovni šoli od šestega do sedmega razreda naravoslovje in od sedmega do devetega razreda biologijo. Učence vodi do znanja biologije, spoznavanja narave in naravoslovja prek različnih oblik samostojnega dela, kot sta laboratorijsko in terensko delo. Svoje delo načrtuje v okviru letne tematske priprave na pouk. Načrtovanje vključuje proces preverjanja, tako sprotnega preverjanja kot preverjanja za oceno. Učitelj spremlja potek dela učencev, njihovo spretnost, odnos do dela, odgovornost in odnos do vsega živega. Ustno in pisno ocenjuje učence, kar pomeni sestavljanje in popravljanje pisnih nalog, nalog za ustno preverjanje in ocenjevanje ter ocenjevanje dela in izdelkov izvirajočih iz dejavnosti, vaj in terenskega dela. Ocenjuje kolikor mogoče objektivno s kompleksno oceno, upoštevaje znanje in razumevanje, zajemanje in obdelavo podatkov ter reševanje problemov in eksperimentalnih veščin. Učitelj biologije sodeluje z učitelji drugih naravoslovnih predmetov pri načrtovanju in izvajanju pouka ter z drugimi učitelji v kolektivu, predvsem z razredniki učencev, ki jih uči, z ravnateljem, svetovalno službo in s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih.

Poklic obsega individualno in skupinsko delo z nadarjenimi in učno šibkejšimi učenci, pripravo učencev na zunanje preverjanje, na nacionalni preizkus znanja iz biologije ob zaključku osnovne šole in različna tekmovanja, pripravljanje naravoslovnih dni in vodenje biološkega krožka. Učitelj biologije izdela svojo letno pripravo, obenem pa doma za vsako uro posebej napiše tematsko ali učno pripravo. Strokovno se izobražuje na seminarjih in v študijskih skupinah o znanju in veščinah poučevanja v skladu z veljavnimi učnimi načrti in pravilniki. V ta poklic običajno sodi tudi vloga razrednika: učitelju je dodeljena posebna skrb za določen razred učencev, pri čemer je potrebno aktivno sodelovanje s starši teh otrok.
Delovna področja

Predmetni učitelj biologije se zaposli v javni, zasebni in bolnišnični osnovni šoli. Lahko poučuje tudi na domu, če učenec iz različnih razlogov ne more obiskovati redne osnovne šole.
Delovni pripomočki

Učitelj največ zajema iz narave in življenja, poleg pouka v naravi vodi tudi laboratorijsko delo in vaje v učilnici. Uporablja tudi video posnetke, s katerimi lahko še nazorneje prikaže dogajanje v naravi in v organizmih. Uporablja sodobno tehnologijo za varno izvajanje laboratorijskih in terenskih del, računalnik in avdiovizualna sredstva, grafoskop, tablo, poleg tega še učbenike, priročnike z navodili za vaje, za laboratorijsko in terensko delo, leksikone in spremljajočo strokovno literaturo.
Izdelek in storitev

Pouk biologije da učencu osnovna znanja in mu pomaga do razumevanja pojmov, dejstev in zakonitosti s področja organizacijskih tipov živih bitij, ekologije, evolucije in biologije človeka. V procesu poučevanja in lastnega učenja učenec pridobi:
  • sposobnost preučevanja življenjskih procesov in pojavov
  • sposobnost z lastnim iskanjem priti do določenih spoznanj
  • odgovoren odnos do narave in okolja
  • sposobnost povezati znanja iz biologije z drugimi naravoslovnimi in družboslovnimi predmeti ter s tehniškimi znanji
  • dovzetnost za ekološke probleme in njihovo razumevanje
  • spretnost opazovanja
  • temeljne raziskovalne veščine
  • zmožnost, da uporabi pridobljena znanja in izkušnje na novih primerih
  • razumevanje, da je človek sestavni del narave.
Znanja in spretnosti

Predmetni učitelj za biologijo ima univerzitetno stopnjo izobrazbe, ki mu omogoča temeljito poznavanje in obvladovanje strokovnega področja biologije. Ima tudi pedagoško izobrazbo, psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja. V tem poklicu je nujen smisel za komunikacijo in poseben občutek za otroke ter mladostnike, t.j. za poznavanje in sprejemanje njihovih potreb, interesov in težav, s katerimi se srečujejo. Zelo pomembna je spretnost vodenja in usmerjanja večje skupine otrok oz. mladostnikov.
Psihofizične sposobnosti

Preobremenjenost glasilk je največja ovira pri tem delu, zato je poklic za tiste, ki imajo težave z glasilkami, neprimeren. Zaradi vnetja glasilk lahko učitelj tudi po nekaj dni ostane brez glasu. Največkrat se to zgodi na začetku šolskega leta. Drugi problem je izpostavljenost velikemu številu ljudi, na primer ob epidemijah gripe in podobnih nalezljivih boleznih. Za delo je potrebno stabilno psihofizično počutje. Prav tako je potrebna sposobnost koncentracije. Učitelj mora biti zrela, samozavestna in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z učenci.
Interesi

Učitelj biologije naj bi nenehno skrbel za svojo osebnostno in strokovno rast. To naj bi bil samozavesten človek, ki obvlada in ima rad svoje strokovno področje in ki je obenem oseba, odprta za ljudi in njihove potrebe. S smislom za vzgajanje otrok, saj delo v šoli ni zgolj poučevanje. Za delo z učenci je potrebna sposobnost koncentracije oz. pozornosti in hitrega odločanja. Med dinamičnim delom v razredu, kjer se v enem trenutku dogaja veliko stvari, se je velikokrat potrebno hitro in učinkovito odzvati. Tudi zato naj bi bil učitelj odločna oseba, ki ve, kaj želi doseči s svojim delom in katere odlika je tudi potrpežljivost, saj pretirana vzkipljivost in neučakanost pedagoški proces samo ovirata. Učitelj biologije je občutljiv za odnos do narave in živega nasploh, tako v javnosti kot tudi v zasebnih okoliščinah.
Razmere za delo

Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure so lahko tudi v popoldanskih in večernih urah. Učitelj dela v učilnici, laboratoriju in v drugih okoljih na terenu in je nenehno v stiku z učenci. Šole imajo večinoma posebne kabinete, v katerih učitelj skupaj z laborantom pripravlja pouk, vaje, terensko in laboratorijsko delo, in kjer se učitelj lahko pripravlja na pouk ali spravlja svoje pripomočke.
Nevarnosti

Pri delu v laboratoriju učitelj biologije poskrbi za varno delo, da prepreči morebitne poškodbe ali okužbe.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Predmetni učitelj za biologijo ima univerzitetno stopnjo izobrazbe.
Druge informacije

Informacije o poklicu posredujejo na pedagoški fakulteti v Ljubljani in Mariboru ter na oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani, o delu predmetnega učitelja za biologijo pa na osnovnih šolah.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube