Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Predmetni učitelj za angleški jezik

Kratek opis

Predmetni učitelj za angleški jezik poučuje v osnovni šoli, kjer je angleščina kot eden izmed tujih jezikov sestavina obveznega splošno-izobraževalnega programa.
Kaj delavec običajno dela

Učenci se lahko pričnejo učiti angleščine kot del obveznega programa (prvi tuji jezik) v drugem triletju, to je v četrtem razredu, lahko pa v tretjem triletju, to je v sedmem razredu kot obvezni izbirni predmet (drugi tuji jezik), če so se v drugem triletju učili kakšen drug jezik kot del obveznega programa. Število ur pouka določa veljavni predmetnik. Na srednješolski stopnji lahko učenci nadaljujejo z učenjem angleščine, če so se je v osnovni šoli učili kot prvi tuji jezik ali obvezni izbirni predmet, ali pa se je začnejo učiti kot drugi ali tretji tuji jezik. Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci (oddelčna skupnost - razredi, oddelki, učne skupine, razširjeni program, podaljšano bivanje, dodatni pouk, dopolnilni pouk, interesne in druge dejavnosti).

Učitelj v okviru šolskega aktiva za vsako šolsko leto sestavi letno pripravo na pouk, sproti pa se pripravlja za vsako uro posebej. Njegova naloga je usmerjati delo učencev tako, da razvijajo celostno sposobnost za medkulturne in medjezikovne komunikacije s pomočjo angleščine. Med učnim procesom učitelj učence spodbuja, spremlja njihov napredek, preverja in ocenjuje doseženo jezikovno znanje in spretnosti. Doma (in v šoli) načrtuje, sestavlja in popravlja preizkuse znanja (pisne in govorne). Učitelj angleščine na osnovni šoli pozna splošne in operativne cilje, ki so podrobno opredeljeni v učnem načrtu.
Delovna področja

Predmetni učitelj angleščine se zaposli v javnih, zasebnih in bolnišničnih osnovnih šolah. Lahko poučuje tudi na domu, če učenec iz različnih razlogov ne more obiskovati redne osnovne šole.
Delovni pripomočki

Pouk poteka v učilnici, ki je opremljena z grafoskopom, kasetnikom in vizualnimi sredstvi (npr. plakati). Kvalitetnejše delo pa omogoča specializirana učilnica z video rekorderjem, TV sprejemnikom, priročno knjižnico, ki vsebuje priročno literaturo za učence, in souporaba računalniške učilnice z zadostnim številom računalnikov, da lahko delata po dva učenca na enem računalniku. Šolska knjižnica je opremljena s slovarji, slovnicami, revijami, knjigami za domače branje, hkrati pa ima priročno knjižnico za samostojno delo učencev. Sodoben pouk angleščine na osnovni šoli naj bi bil organiziran s sodobnimi pripomočki za celostno osvajanje jezika: z bogatim slikovnim gradivom za nazoren prikaz določene tematike in spodbujanje pomnjenja, z izvirnimi jezikovnimi gradivi, avdio in video gradivi, po možnosti pa tudi z urejevalniki besedil in/ali posebej pripravljeno računalniško programsko opremo. Učitelj angleščine na osnovni šoli pozna in ravna v skladu s šolsko zakonodajo, med drugim tudi s področja šolske dokumentacije.
Izdelek in storitev

Delo učitelja angleščine je poučevanje, oziroma vzgajanje in izobraževanje, ki naj bi prispevala k celostnemu razvoju učenčeve osebnosti in razvoju njegove sposobnosti za medkulturne in medjezikovne komunikacije s pomočjo angleščine.
Znanja in spretnosti

Učitelj ima znanja, ki jih pridobi na visokošolskem študiju angleškega jezika oz. angleškega jezika in književnosti pedagoške smeri. Učitelji angleščine morajo imeti visokošolsko izobrazbo pedagoške smeri iz angleškega jezika in književnosti, pridobljeno z diplomskim izpitom A ali B na dvopredmetni študijski smeri ali pri enopredmetnem študiju (profesor angleškega jezika in književnosti). Diplomirani anglisti morajo pridobiti pedagoško-andragoško izobrazbo. V drugem triletju lahko poučujejo učitelji angleškega jezika, lahko pa tudi razredni učitelji, ki so pridobili ustrezna znanja po dopolnilnem programu za pouk angleškega jezika v 2. triletju. Zaradi zagotavljanja kontinuitete učitelj angleščine v osnovni šoli pozna učne načrte in učna gradiva (učbenike, priročnike) za pouk angleščino v osnovni šoli.

Učitelji se redno stalno strokovno izpopolnjuje doma in v tujini za neposredno spoznavanje kulture, kot priporočajo dokumenti Sveta Evrope za sodoben pouk tujih jezikov. Pouk angleščine izhaja iz zadnjih dognanj uporabnega jezikoslovja, pedagoških in psiholoških ved o učenju in poučevanju jezika. Učitelj v osnovni šoli naj bi se stalno povezoval z učitelji angleščine v srednjih šolah. Učitelji morajo poznati splošne in operativne cilje, ki so podrobno opredeljeni v UN za devetletno osnovno šolo. V učnem načrtu so cilji, vsebine in didaktična priporočila za 4. in 5. razred opredeljeni glede na specifiko zgodnjega učenja angleščine in posebej za obdobje 6., 7., 8. in 9. razreda.
Psihofizične sposobnosti

Kot za vse učitelje, tudi za učitelje angleščine velja, da so zaradi narave dela telesno in psihično obremenjeni, tako doma kot v šoli. Značilna zdravstvena težava je bolezen glasilk. Delo je stresno, zahteva sposobnost koncentracije in prilagajanja.
Interesi

Pri poučevanju tujih jezikov je pomemben odnos, ki ga učitelj vzpostavi z učenci. Učitelj je do učenca spoštljiv in ga upošteva kot enakopravnega sogovornika pri razgovoru. Učitelj se trudi, da je vzdušje v razredu prijazno, sproščeno, hkrati pa delavno. Učenca mora dobro spoznati, upoštevati njegove individualne posebnosti in sposobnosti in ga motivirati, da svoje sposobnosti kar najbolj razvija. Sodoben učitelj angleščine je odprt, razgledan, razumevajoč, strpen, prilagodljiv, pri svojem delu avtonomen, samokritičen in seznanjen z novostmi stroke. Stik z mladimi in delo z njimi sta mu v veselje. Ni le učitelj, je tudi učenec. Zaveda se, da so njegovi interesi in vrednote del 'zunanjega' kurikuluma, s katerim zavestno in podzavestno vpliva na svoje učence. V zadnjem času so poudarjene osebnostne lastnosti, ki so potrebne za uspešno timsko delo.
Razmere za delo

Učitelj dela v učilnici, zbornici, v knjižnici, kjer je v stalnem stiku z ljudmi. Ponekod imajo šole posebne kabinete, v katerih se učitelj lahko pripravlja na delo. Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure so lahko tudi v popoldanskem in večernem času. Učitelj sodeluje s starši in različnimi ustanovami (domačimi in mednarodnimi), ki podpirajo šolsko delo. Organizacija pouka: od četrtega do vključno sedmega razreda se lahko del pouka organizira po ravneh. Večino pouka predstavlja temeljni pouk. V osmem in devetem razredu pa je pouk organiziran na treh ravneh.
Nevarnosti

Poučevanje lahko pripelje do stresnih in konfliktnih situacij.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Učitelj ima znanja, ki jih pridobi na visokošolskem študiju angleškega jezika oz. angleškega jezika in književnosti pedagoške smeri. Učitelji angleščine morajo imeti visokošolsko izobrazbo pedagoške smeri iz angleškega jezika in književnosti, pridobljeno z diplomskim izpitom A ali B na dvopredmetni študijski smeri ali pri enopredmetnem študiju (profesor angleškega jezika in književnosti).
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube