Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Ekolog

Kratek opis

Ekolog dela na raziskovalnih, tehničnih in upravnih področjih varovanja okolja v različnih sektorjih gospodarstva in uprave. Izvaja ukrepe za zaščito okolja in skrbi za obveščanje javnosti o stanju v okolju.
Kaj delavec običajno dela

Ekolog dela na raziskovalnih, tehničnih in upravnih področjih varovanja okolja v različnih sektorjih gospodarstva, na zakonodajnem in izvršilnem področju, na državnem in lokalnem nivoju. Sposoben je vzpostaviti produktivne odnose med strokovnjaki različnih znanstvenih disciplin, ki morajo sodelovati pri reševanju problemov okolja. Pogosto raziskuje in ocenjuje vplive na okolje in s tem povezana tveganja. Ugotavlja stanje in kakovost vodnih virov in ozračja ter pripravlja in izvaja programe spremljanja stanja okolja. Pripravlja in izvaja strategije za učinkovitejšo rabo naravnih virov in zmanjševanje obremenitev okolja. Vodi in vrednoti investicije, ki so povezane s posegi v okolje. Njegovo delo vključuje snovanje strateških in operativnih načrtov trajnostnega in sonaravnega razvoja.
Delovna področja

Ekolog se zaposli v podjetju, ki mora skladno z zakonodajo zagotavljati okolju prijazno proizvodnjo, v podjetju, ki se ukvarja z odstranjevanjem in predelavo odpadkov ali v ustanovah, kjer se ukvarjajo z ugotavljanjem vplivov na okolje. Dela tudi v upravnih in nadzornih službah na državnem in lokalnem nivoju ter v zavodu, ki izvaja dejavnosti v okviru nacionalnega programa varstva okolja. Raziskuje v pooblaščenih laboratorijih, kjer meri onesnaženost okolja oziroma izvaja programe spremljanja stanja okolja.
Delovni pripomočki

Ekolog pri svojem delu uporablja sodobno računalniško in laboratorijsko opremo, merilne instrumente, raziskovalne in izvedbene projekte, pogodbe in načrte.
Izdelek in storitev

Izdelki ekologa so razne analize, meritve in opazovanja v okolju, poročila o stanju okolja, operativni načrti upravljanja z dejavniki okolja in storitve sonaravnega vodenja in upravljanja.
Znanja in spretnosti

Zaradi multidisciplinarnega načina dela ima ekolog poleg znanja iz specialističnih področij tudi široko izobrazbo v temeljnih naravoslovnih, ekonomskih in družboslovnih vedah. Sposoben mora biti sodelovanja s specialisti za posamezna področja in oblikovati uspešne interdisciplinarne delovne skupine, ki jih zna tudi voditi. Za njegovo delo je predvidena univerzitetna izobrazba prve ali druge stopnje. Ima znanja o vplivih različnih industrij in dejavnosti človeka na okolje in znanja, ki jih zahteva sodobno spremljanje stanja okolja. Potrebuje tudi znanja o tehnologijah za zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje iz industrijskih, agrarnih in urbanih področji, znanja o ekoloških značilnostih posameznih dejavnikov okolja, znanja s področja državne in mednarodne okoljevarstvene zakonodaje in spremljajoče predpise ter znanja s področja komuniciranja z javnostmi.
Psihofizične sposobnosti

Ekolog mora imeti dobre psihofizične sposobnosti tako za delo v pisarni ali v laboratoriju kot za delo na terenu.
Interesi

Značilni interesi ekologa so: skrb za naravo in okolje, natančnost, raziskovanje in sposobnost dela z ljudmi v manjših ali večjih skupinah.
Razmere za delo

Razmere za delo so odvisne od delovnega mesta in področja dejavnosti ustanove, v kateri je univerzitetni diplomirani ekolog zaposlen.
Nevarnosti

Delo ekologa običajno poteka v urejenem delovnem okolju, pretežno v pisarni. Kadar dela v raziskovalnem laboratoriju, mora poskrbeti za ustrezno zaščito z uporabo zaščitne halje, očal in rokavic. V primeru večjih okoljskih nesreč, kot so izlivi strupenih tekočin v zemljo ali vodo in nesreče pri prevozih nevarnih snovi, mora biti pripravljen na hitro ukrepanje. Ekolog v kriznem štabu preuči posledice nesreče in predlaga ukrepe za kratkoročno in dolgoročno odpravljanja posledic s področja varovanja okolja in zaščite prebivalcev.
Možnosti zaposlovanja

Ekolog se zaposli v podjetju, ki mora skladno z zakonodajo zagotavljati okolju prijazno proizvodnjo, v podjetju, ki se ukvarja z odstranjevanjem in predelavo odpadkov ali v ustanovah, kjer se ukvarjajo z ugotavljanjem vplivov na okolje. Dela tudi v upravnih in nadzornih službah na državnem in lokalnem nivoju ter v zavodu, ki izvaja dejavnosti v okviru nacionalnega programa varstva okolja. Raziskuje v pooblaščenih laboratorijih, kjer meri onesnaženost okolja oziroma izvaja programe spremljanja stanja okolja.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Ekolog mora pridobiti znanja o vplivih različnih industrij in dejavnosti človeka na okolje in znanja, ki jih zahteva sodobno spremljanje stanja okolja. Potrebna znanja pridobi na univerzitetnem študiju znanosti o okolju.
Druge informacije

Fakulteta za znanosti o okolju, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube