Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Srednješolski učitelj za računalništvo

Kratek opis

Srednješolski učitelj za računalništvo ali učitelj informatike se lahko zaposli na različnih srednjih šolah, od poklicne šole do gimnazije ali na delavski univerzi, kjer izobražujejo odrasle. Poučuje lahko predmet informatika in predmet računalništvo in informatika.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj informatike na srednji šoli opravlja svoje delo v razredu in izven njega. Učencem pomaga osvojiti čim več znanj in spretnosti iz predmeta, ki ga poučuje. Nekaj znanja o tem, kako učiti, je dobil na fakulteti, nekaj s prakso in z nenehnim izobraževanjem, nekaj z priporočili v vodnikih, ki jih izdaja Zavod RS za šolstvo. Učence mora znati pritegniti k delu in vzdrževati pozitivno učno ozračje, v katerem bo osvajanje znanj učinkovito in tudi prijetno. Učiteljevo delo se začne že doma z urnimi pripravami. Vsak razred, ki ga poučuje, je drugačen in zahteva posebno pripravo. Ne glede na to, koliko let uči, se učitelj vedno sproti pripravlja na delo, kajti vsebine dela in metode se z leti spreminjajo. Delovni dan se nadaljuje v razredu in na šoli. V razredu opravlja predvsem naloge učenja in poučevanja, na šoli pa ga čakajo še druge obveznosti, od razredništva do mentorstva učiteljev začetnikov, dijakov za tekmovanja ali pisanje raziskovalnih nalog in podobno.

Naloga, ki jo opravlja po pouku, je ocenjevanje pisnih testov znanja, ki so pri večini predmetov na vrsti najmanj enkrat na ocenjevalno obdobje. Ob tem mora skrbeti za natančnost in objektivnost ocenjevanja, kajti vsaka napaka lahko dijaka oškoduje in prizadene. Naloga, ki dela velike preglavice tako učiteljem kakor tudi dijakom, je preverjanje in ocenjevanje znanja. Na eni stran je to povratna informacija o njegovem delu, na drugi strani pa je ocena tista, ki jo dijaki morajo dobiti. Učitelj razrednik vodi osebno mapo učenca, v katero vpisuje učenčeve dosežke, na koncu šolskega leta pa podeli spričevala.
Delovna področja

Učitelj informatike se lahko zaposli na različnih srednjih šolah ali na delavski univerzi, kjer izobražuje odrasle osebe. Poučuje predmet informatika in predmet računalništvo in informatika.
Delovni pripomočki

Osnovna učiteljeva pripomočka za delo sta učni načrt in katalog znanj. V učnem načrtu so zapisani cilji izobraževanja, v katalogu pa, kaj naj bi njegovi dijaki znali in na kakšni ravni so ta znanja, kaj naj bi vedeli vsi dijaki in kaj je tako zahtevno, da bodo temu kos le nekateri izmed njih. Na osnovi učnega načrta je narejen tudi učbenik, ki ga uporablja pri svojem delu. Za predmet je na osnovi učnega načrta narejen delovni zvezek. Obstajajo tudi različni vodniki, ki učitelju svetujejo, kako didaktično izpeljati posamezne učne sklope. Uporablja računalnik in z njim povezano informacijsko tehnologijo. Na voljo ima videorekorder za uporabo izobraževalnih videokaset in televizijski sprejemnik, diaprojektor in diapozitive, grafoskop in prosojnice.
Izdelek in storitev

Učiteljeva storitev je učenje in poučevanje dijakov. S svojim delom poskrbi, da dijaki dosežejo v učnem načrtu izbrane cilje in pri tem osvojijo novo znanje.
Znanja in spretnosti

Za učitelja informatike se zahteva univerzitetna izobrazba s področja informatike in računalništva ter pedagoško-andragoška izobrazba. Srednješolski učitelj informatike imajo običajno končano fakulteto za matematiko in fiziko v Ljubljani, smer matematika z računalništvom. Diplomanti drugih strok lahko pridobijo naziv učitelja informatike, ko opravijo poseben seminar, ki ga organizirajo na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Diplomanti, ki med študijem niso pridobili pedagoško-andragoške izobrazbe, morajo to osvojiti pred opravljanjem strokovnega izpita, saj le tako izpolnijo zahteve za poučevanje na srednji šoli. Za strokovni izpit ima učitelj začetnik na voljo dve leti od začetka poučevanja, lahko pa ga opravi že po prvih šestih mesecih dela.
Psihofizične sposobnosti

Najpogostejši problem pri učitelju informatike je delo z računalniki in obremenjenost glasilk, zato je poklic za tiste, ki imajo s tem težave, neprimeren. Za delo je potrebno stabilno psihofizično počutje in sposobnost koncentracije. Učitelj mora biti zrela in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z dijaki.
Interesi

Delo učitelja lahko opravljajo ljudje, ki se zmorejo vživeti v položaj in čustva učencev in dijakov. Pomembno je, da zlahka navežejo stike z dijaki ter da so umirjene in odločne osebe.
Razmere za delo

Delo poteka na večini šol samo v dopoldanskem času, le v nekaterih šolah še vedno v izmenah. Učitelj dela pretežno v računalniški učilnici in v drugih okoljih, kjer je v stiku z dijaki. Ponekod imajo šole še posebne kabinete z zahtevnejšo računalniško opremo, v katerih se lahko pripravlja na delo ali shranjuje pripomočke.
Nevarnosti

Ker uporablja učitelj pri svojem delu računalnike, je izpostavljen nevarnostim, ki jih povzroča ta tehnologija. Poleg tega lahko pripelje poučevanje do stresnih situacij, zato se mora potruditi za strpno reševanje sporov.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za srednješolskega učitelja za računalništvo se zahteva univerzitetna izobrazba s področja informatike in računalništva ter pedagoško-andragoška izobrazba.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube