Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Epidemiolog

Kratek opis

Epidemiolog raziskuje, proučuje in opisuje dejavnike in dogodke, ki vplivajo na zdravje in bolezni prebivalstva, pojavljanje in razširjenost bolezni, prizadetosti in druge kazalce zdravja. Razvija in načrtuje načine zaščite in obvladovanja nalezljivih in drugih bolezni.
Kaj delavec običajno dela

Delo zdravnika za epidemiologijo ali epidemiologa v centru za nalezljive bolezni obsega:
  • spremljanje in proučevanje nalezljivih bolezni in povzročiteljev
  • ocenjevanje tveganja za zdravje prebivalstva
  • oblikovanje preventivnih programov
  • ovrednotenje dela, raziskave in razvoj ter dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje.
Epidemiologija je veda, ki ima ključno mesto v proučevanju javnega zdravja in medsebojnih povezav dejavnikov okolja in zdravja. V zadnjem času pridobiva velik pomen, saj je prerasla iz tradicionalne epidemiologije nalezljivih bolezni v širšo vejo medicinskih znanosti. Proučuje dejavnike, ki vplivajo na zdravje populacije (prebivalstva) in služi kot temelj in izhodišče za intervencije, ki so v interesu javnega zdravja in preventivne medicine. S svojimi izsledki prispeva k odkrivanju dejavnikov tveganja za bolezni ter določa optimalne ukrepe in programe za njihovo preprečevanje.

Delo epidemiologa, ki se ukvarja z nalezljivimi in nenalezljivimi boleznimi, obsega raziskovanje dogodkov, ki pomenijo tveganje za javno zdravje, posameznih primerov bolezni in kopičenja ter izbruhov bolezni. Izvaja epidemiološko spremljanje, zbiranje in analiziranje podatkov. Njegovo delo obsega načrtovanje, vključno z razvijanjem statističnih modelov za testiranje hipotez in napovedovanja možnosti širjenja bolezni. Povezuje se z drugimi strokami v medicini, izvaja raziskave na področju javnega zdravja in dokumentira ter objavlja rezultate. Epidemiolog spremlja in poroča o primerih nalezljivih bolezni lokalnim in državnim službam. Načrtuje in usmerja raziskave o človeških ali živalskih boleznih, metode obvladovanja in preventive s cepljenjem in zaščito z drugimi zdravili. Raziskovalne izsledke posreduje zdravstvu in drugim organom odločanja ter javnosti.

Izdeluje tudi strokovne podlage za pripravo načrtov, izvedbe in ovrednotenja aktivnosti - npr. vprašalnikov o zdravstvenem stanju prebivalstva. Spremlja programe javnega zdravstva, proučuje bolezni in njihove povzročitelje, da bi prepoznal epidemiološke značilnosti, načine prenašanja, vire okužb, vzroke in faktorje tveganj. Izobražuje zdravstvene delavce, prebivalstvo in javnost o okužbah in načinih prenosa boleznih, o prenašalcih bolezni in preventivi. Raziskuje, da bi prispeval k razvoju metodologij, instrumentov in postopkov za uporabo v medicini. Analizira podatke in objavlja ugotovitve. Ugotavlja in analizira probleme javnega zdravja, ki so povezani z okužbami s hrano in vodo.

Kot supervizor spremlja in nadzira strokovno, tehnično in administrativno osebje. Največja organizacija na področju epidemiologije v Sloveniji je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ), ki s svojimi centri pokriva delo na področjih: zdravje in zdravstveno varstvo, zdravstvena informatika, zdravstvena ekologija, nalezljive bolezni, promocija zdravja, prepovedane droge, zdravstvena statistika in raziskovalna dejavnost.
Delovna področja

Beseda epidemiologija je grškega izvora, ki se nanaša na ljudi (demos) in se je v preteklosti uporabljala le na področju nalezljivih bolezni. Danes se uporablja tudi širše, saj poznamo terensko, deskriptivno in mikrobiološko epidemiologijo, epidemiologijo dejavnikov tveganja, klinično, molekularno, genetsko in socialno epidemiologijo, eko- in farmako-epidemiologijo in veterinarsko epidemiologijo.
Delovni pripomočki

Epidemiolog uporablja računalniško strojno in programsko opremo, zlasti tehnične pripomočke, ki se uporabljajo v stroki. Uporablja opremo, ki omogoča zbiranje podatkov, analitično in razvojno- raziskovalno delo, različne baze podatkov, vprašalnike in mape.
Izdelek in storitev

Storitve epidemiologov so pridobivanje in analiza podatkov na področju nalezljivih bolezni. Informacije interpretira in posreduje podatke ustreznim službam in ocenjuje tveganja za zdravje. Ugotavlja probleme in se odloča o načinu reševanja, tako da spremlja in uporablja nova spoznanja v stroki.
Znanja in spretnosti

Pri delu uporablja znanje medicine in dentalne medicine, matematike, statistike, biologije, mikrobiologije, računalništva, sociologije, antropologije in psihologije. Poleg tega ima znanja s področja administracije in menedžmenta, komunikacije in medijev. Za razumevanje bolezenskih procesov ima predvsem znanja s področja medicine, za boljši vpogled v aktualne in dejavnike tveganj v prihodnosti pa tudi družboslovna znanja. Pozna definicije, vlogo in značilnosti epidemiologije, njen razvoj in pomen v sistemu javnega zdravja in zdravstvenega varstva v Sloveniji. Poznati mora vlogo ustanov in strokovnjakov, ki delujejo v sistemu preventivnega zdravstvenega varstva ter pravne in etične okvire na področju epidemiološkega preučevanja.

Pozna načela informatizacije stroke in merila za sodelovanje med strokami (klinična, laboratorijska, javno zdravstvena), upravnimi organi in resorji. Pozna pomen klasifikacije v sistemih epidemiološkega spremljanja, ranljive skupine prebivalstva in načine epidemiološkega proučevanja. Razumeti mora možnosti in omejitve epidemiologije, principe epidemiološkega spremljanja in raziskovalne metode, ki podpirajo epidemiološka proučevanja.
Psihofizične sposobnosti

Epidemiolog mora imeti dobro psihofizično zmogljivost. Posebej v obdobju, ko se pojavi nova nalezljiva bolezen, je skupaj z drugimi medicinskimi strokovnjaki v prvih vrstah raziskovalcev, ki poskušajo preprečiti širjenje nalezljive bolezni in zaustaviti njen pohod. Tedaj je izpostavljen večji možnosti okužbe, zato mora dosledno uporabljati vse oblike zaščite in po potrebi opraviti testiranja, s čimer preverja svoje zdravstveno stanje.
Interesi

Raziskovalni in socialni interes sta podlaga za uspešno delo epidemiologa, ki se pri svojem delu najpogosteje sreča z zahtevami, kot so: analitično mišljenje, osebna integriteta, natančnost, iniciativnost, sodelovanje, odgovornost, vztrajnost, obvladovanje stresa, prilagodljivost in fleksibilnost, samostojnost in neodvisnost.
Razmere za delo

Epidemiolog opravlja svoje delo v pisarni, na terenu in v ambulanti ob tesnem sodelovanju s strokovnjaki na področju laboratorijske diagnostike, statistike, zdravstvene ekonomike, veterinarstva in farmacije.
Nevarnosti

Pri delu, še zlasti na terenu in v ambulanti, obstaja nevarnost okužb, zato mora poskrbeti za zaščito z uporabo ustrezne zaščitne opreme in varnim načinom dela.
Možnosti zaposlovanja

Epidemiolog dela na različnih področjih, npr. na področju prehrane, nalezljivih bolezni, kroničnih in okoljskih bolezni in prepovedanih drog. Dela v službi javnega zdravja, v neprofitnih organizacijah, na univerzi, v bolnišnici, vladni ustanovi, npr. centru za nadzor in preprečevanje bolezni, v zavodu za zdravstveno varstvo ali na onkološkem inštitutu.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Pri nas lahko opravljata delo epidemiologa le zdravnik in zobozdravnik, ki sta v okviru Zdravniške zbornice opravila specializacijo iz javnega zdravja. Poleg specializacije lahko kandidat pridobi tudi znanstveni naziv magisterij in doktorat na področju epidemiologije javnega zdravja.
Druge informacije

Onkološki inštitut, Enota za epidemiologijo , Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube