Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Srednješolski učitelj za kemijo

Kratek opis

Učitelj poučuje kemijo na srednji šoli in si prizadeva uresničiti učni načrt za to stopnjo izobraževanja. Njegova naloga je pomagati dijakom osvojiti čim več znanj in spretnosti, potrebnih za njihov nadaljnji študij ali za zaposlitev.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj kemije potrebuje številne spretnosti in sposobnosti, od načrtovanja in izvajanja pouka do laboratorijskih spretnosti. Nekaj teh znanj je pridobil na fakulteti, nekaj v sodelovanju in izmenjavi izkušenj z drugimi učitelji ter s prakso in z nenehnim izobraževanjem. Dijake mora znati motivirati za delo in vzdrževati ustrezno učno ozračje, v katerem bodo ob različnih metodah in oblikah aktivnega učenja v razredu pridobivali ustrezno znanje, spretnosti in veščine. Ker je pouk kemije zasnovan na eksperimentalnih in problemsko-raziskovalnih temeljih, mora učitelj skrbno načrtovati različne oblike eksperimentalnega dela. Šolsko leto se za učitelja začne že v avgustu, ko si naredi letno pripravo na pouk. To je okvirni načrt, kako bo v tem letu potekal proces poučevanja.

Med šolskim letom sproti piše tematske ali učne priprave na posamezne šolske ure. Učitelj ocenjuje dijake ustno in pisno, kar vključuje sestavljanje in popravljanje pisnih nalog za preverjanje znanja, nalog za ustno preverjanje in ocenjevanje, ocenjevanje eksperimentalnega dela in izdelkov ter vnaprejšnje seznanjanje dijakov z merili preverjanja in ocenjevanja. Po preverjanju in ocenjevanju učitelj dijakom posreduje povratno informacijo o njihovem znanju. Pri načrtovanju in izvajanju pouka sodeluje z učitelji drugih naravoslovnih predmetov ter z drugimi učitelji v kolektivu. Sodeluje predvsem z razredniki učencev, ki jih uči, z ravnateljem, svetovalno službo in s starši na govorilnih urah in na roditeljskih sestankih. Poleg učenja in poučevanja, ki je njegova temeljna obveznost, opravlja na šoli še dodatne naloge, od razredništva, mentorstva dijakov za tekmovanja in raziskovalne naloge do mentorstva učiteljev začetnikov.

Kot razrednik ima številne naloge, saj mora skrbeti za razred kot celoto, spremljati uspeh posameznih dijakov in poskrbeti za reševanje morebitnih problemov. Redno spremlja novosti, napredek in spremembe v stroki, da lahko vse to vključuje v pouk in ga s tem posodablja. To velja za novosti v matični stroki (kemiji), v specialni didaktiki in pedagogiki.
Delovna področja

Srednješolski učitelj kemije se lahko zaposli na vseh srednjih šolah, kjer se poučuje predmet kemija in naravoslovje ali na delavski univerzi, kjer se izobražujejo odrasli. Lahko se zaposli v osnovni šoli na predmetni stopnji, kjer poučuje kemijo v osmem in devetem razredu. Ob pridobitvi dopolnilnih znanj iz biologije in fizike lahko poučuje tudi naravoslovje v šestem in sedmem razredu osnovne šole.
Delovni pripomočki

Osnova za učiteljevo delo je učni načrt oz. katalog znanj. V učnem načrtu so kot višji nivo opredeljeni cilji in vsebine, ki jih obravnavajo v četrtem letniku tisti dijaki, ki opravljajo maturo iz kemije. Na osnovi učnega načrta so izdelani učbeniki, delovni zvezki in zbirke vaj, ki so namenjeni dijakom. Pri načrtovanju pouka je učitelju v pomoč druga strokovna literatura: priročniki, zbirke eksperimentalnih vaj, leksikoni, strokovna literatura in periodika. Za pouk kemije kot eksperimentalne vede uporablja laboratorijske pripomočke, laboratorijsko steklovino, aparature in kemikalije. Na voljo mora imeti tudi drugo ustrezno učno tehnologijo: grafoskop, televizor, video rekorder ter multimedijski računalnik s priključkom na medmrežje, tiskalnik in LCD projektor.
Izdelek in storitev

Učitelj kemije poučuje in usmerja učence v procesu osvajanja kemijskih znanj, v razvijanju kompleksnega mišljenja, spretnosti in veščin eksperimentalnega dela, komuniciranja, dela z viri ter navajanja na skupinsko delo. S svojim delom si prizadeva uresničiti, kar določa učni načrtu oziroma katalog znanj.
Znanja in spretnosti

Za srednješolskega učitelja kemije se zahteva univerzitetna izobrazba s področja kemije ter ustrezna pedagoško-andragoška izobrazba. Tovrstno izobrazbo si lahko pridobi na pedagoški smeri fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo univerze v Ljubljani. Na srednji šoli lahko poučuje kemijo tudi diplomant univerzitetnega dvopredmetnega študija kemije, ki je pridobil ustrezno dopolnilno strokovno znanje. Učitelj kemije mora imeti tudi ustrezna znanja o varnosti pri delu.
Psihofizične sposobnosti

Za poklic učitelja je potrebno stabilno psihofizično počutje. Prav tako je nujna sposobnost koncentracije. Učitelj mora biti zrela, samozavestna in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z dijaki. Najpogostejši problem, kot posledica učiteljskega dela, je obremenjenost glasilk, zato je poklic za tiste, ki imajo težave z glasilkami, manj primeren.
Interesi

Srednješolski učitelj kemije naj bi nenehno skrbel za svojo osebnostno in strokovno rast, samozavestno obvladal svoje strokovno področje, obenem pa naj bi bila to oseba, ki je odprta za ljudi in njihove potrebe. Zaželen je smisel za vživljanje v dojemanje dijakov, komunikativnost in sodelovanje, strpnost, ustvarjalnost, objektivnost ter odločnost. Zaradi dinamičnega dela v razredu je potrebna zbranost oz. pozornost, zmožnost prilagajanja in hitrega in učinkovitega odločanja. Tudi zato naj bi bil učitelj odločna, objektivna, odgovorna in stabilna oseba, neobremenjena z različnimi predsodki. Učitelj kemije je okoljsko osveščena oseba, z razvitim pozitivnim odnosom do okolja in narave.
Razmere za delo

Delo poteka na večini šol samo v dopoldanskem času, le izjemoma v izmenah. Sestanki in govorilne ure pa so lahko tudi popoldan ali zvečer. Ob spremljanju učencev na ekskurzijah in dnevih dejavnosti, kot so športni, kulturni, naravoslovni dnevi lahko obveze trajajo cel dan, ali celo več dni skupaj, npr. na naravoslovnem taboru. Srednješolski učitelj dela v učilnici in v kemijskem laboratoriju. Večina šol ima posebne kabinete, v katerih se učitelj skupaj z laborantom pripravlja na pouk in laboratorijske vaje, kjer preizkuša in si prizadeva kar najbolje pripraviti eksperimente.
Nevarnosti

Delo z nevarnimi kemikalijami in laboratorijskimi pripomočki lahko pomeni možnost za poškodbe. Da se učitelj kemije temu izogne, mora imeti ustrezno znanje s področja kemijske varnosti. Z varovalnimi ukrepi, uporabo zaščitnih sredstev in opreme, pravilnim skladiščenjem nevarnih snovi ter zbiranjem in odstranjevanjem odpadnih kemikalij poskrbi za svojo varnost in varnost učencev. V skladu z veljavno zakonodajo mora opraviti izpit iz varstva pri delu.
Možnosti zaposlovanja

Srednješolski učitelj lahko dela tudi kot predmetni učitelj kemije, s pridobljenim dopolnilnim znanjem iz biologije in fizike tudi kot učitelj naravoslovja v osnovni šoli.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za srednješolskega učitelja kemije se zahteva univerzitetna izobrazba s področja kemije ter ustrezna pedagoško-andragoška izobrazba.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube