Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Srednješolski učitelj za geografijo

Kratek opis

Naloga učitelja geografije je pomagati dijakom osvojiti čim več znanj, veščin in spretnosti iz geografije, ob tem pa prikazati tudi uporabni pomen osvojenega znanja in povezovanja znanj, ki so jih osvojili pri različnih predmetih.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj geografije pomaga dijakom osvojiti čim več znanj, veščin in spretnosti iz geografije, ki so uporabna tudi za nadaljnji študij ali za zaposlitev. Podaja jim znanja o domovini, Evropi in svetu, prostorske predstave, orientacijo, gibanje po terenu, uporabo geografske literature, interpretacijo zemljevidov, preglednic in grafikonov. Ob tem jih usposobi za preproste metode in oblike terenskega raziskovanja, vzročno-posledičnega sklepanja in vzgaja v duhu spoštovanja različnosti in strpnosti. Učitelj potrebuje za svoje delo številne spretnosti in sposobnosti. Začne se že s samo pripravo na pouk. Priprava mora biti tako vsebinska, ko se pripravlja na to, kaj bo učil, kot metodično-didaktična, ko se pripravlja na to, kako bo učil. To, kaj bo učil, zapovedujejo dokumenti, ki so za vse učitelje enaki in obvezujoči. To so učni načrti in katalogi. Za to, kako bo učil, pa posebnih dokumentov nima. Nekaj znanja o tem, kako učiti, je dobil na fakulteti, nekaj pa s prakso in z nenehnim izobraževanjem. Dijake zna motivirati za delo in vzdrževati pozitivno učno klimo. Tudi disciplina v razredu je lahko problem in učitelj mora znati vzdrževati red.

Ne glede na to, koliko let uči, se učitelj sproti pripravlja na delo. Tako vsebine dela kakor tudi metode se z leti spreminjajo. Pomembna je izdelava didaktičnih gradiv, saj mora marsikatero učilo izdelati učitelj sam, npr. shemo na papirju, model, računalniško animacijo ali spletno stran za dijake. Delovni dan se nadaljuje v razredu in na šoli. V razredu opravlja predvsem naloge učenja in poučevanja, na šoli pa ga čakajo še druge naloge: od razredništva do mentorstva učiteljev začetnikov, dijakov za geografska tekmovanja ali pisanje raziskovalnih nalog, priprava in izvedba terenskega dela, eksperimentov, strokovnih ekskurzij in sodelovanje s starši.

Naloga, ki jo opravlja po pouku, je pregledovanje in ocenjevanje pisnih nalog. Ob tem skrbi za natančnost in objektivnost ocenjevanja, saj vsaka napaka dijaka lahko oškoduje in prizadene. Učitelj je v razredu res sicer 20 do 25 ur na teden, vendar za svoje priprave in preostalo delo porabi še vsaj enkrat toliko časa. Posebno pozoren je pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Učitelj se mora tudi na to posebej pripraviti. Kot razrednik vodi osebno mapo dijaka, v katero vpisuje vse učenčeve dosežke, na koncu šolskega leta pa podeli spričevala. Učiteljem geografije pogosto zaupajo organizacijo zaključnih izletov. Učitelj na šoli mora vedno ostati v stiku s stroko. Vsaka stroka se razvija, ugotovitve se spreminjajo, dopolnjujejo in učitelj mora biti s tem dobro seznanjen, da lahko razreši cilj: Kako novosti in spremembe predstaviti dijakom?
Delovna področja

Učitelj geografije lahko poučuje na osnovni šoli od 6. do 9. razreda predmet geografija ali izbirne predmete: Človek in Zemlja, Turistična vzgoja in kmetijstvo, na srednjih poklicnih in strokovnih šolah predmete Družbena znanja, Družboslovje in geografija, na gimnazijah pa Geografijo in Ekonomsko geografijo. Lahko poučuje tudi na ljudski univerzi in zavodu, kjer imajo srednje ali osnovne šole ter v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.
Delovni pripomočki

Osnovna učiteljeva pripomočka za delo sta učni načrt in katalog znanj. V učnem načrtu je zapisano, katere cilje in vsebine naj poučuje, v katalogu pa to, kaj naj bi dijaki znali in na kakšnem nivoju so ta znanja. Na osnovi učnega načrta je narejen tudi učbenik, ki ga uporablja pri svojem delu. Za geografijo je na osnovi učnega načrta narejen tudi delovni zvezek. Učitelj geografije potrebuje atlase in zemljevide, prosojnice, pribor, pripomočke, orodje in instrumente za terensko raziskovanje in računalniške programe. Geografija sodi med predmete, ki dijakom omogočajo največ uporabe sodobne informacijske tehnologije. Učitelj uporablja številne pripomočke, kot so računalnik in projekcijske naprave: videorekorder za uporabo videokaset pri izobraževanju in televizijski aparat, diaprojektor in diapozitive, grafoskop in prosojnice ter laboratorijsko opremo. Učitelj mora uporabo teh pripomočkov poznati. Poleg tega uporablja strokovno literaturo s področja geografije.
Izdelek in storitev

Storitev učitelja geografije je pomagati dijakom osvojiti čim več znanj, veščin in spretnosti iz geografije in prikazati uporabni pomen znanja.
Znanja in spretnosti

Za učitelja se zahteva univerzitetna izobrazba ustrezne smeri ter pedagoško-andragoška izobrazba. Učitelji se izobražujejo na oddelkih filozofske fakultete v Ljubljani in pedagoške fakultete v Mariboru. Diplomanti, ki med študijem niso pridobili pedagoško-andragoške izobrazbe, ker so študirali nepedagoško smer geografije, morajo to nadomestiti pred opravljanjem strokovnega izpita, saj le tako izpolnijo zahteve za poučevanje na srednji šoli. Za strokovni izpit ima učitelj začetnik časa dve leti od začetka poučevanja, lahko pa ga opravi že po prvih šestih mesecih. Učitelj geografije pozna zakone, pravilnike in uredbe, ki urejajo šolstvo, poučevanje in pravice dijakov in učiteljev.
Psihofizične sposobnosti

Posebnih zahtev glede zdravstvenega stanja pri učiteljih ni. Najpogostejši problem je obremenjenost glasilk, zato je poklic za tiste, ki imajo težave z glasilkami, neprimeren. Pogosta so namreč vnetja glasilk, ko učitelj nekaj dni ostane lahko tudi brez glasu. Največkrat se to zgodi na začetku šolskega leta. Sicer delo lahko opravljajo tudi ljudje s telesno prizadetostjo. Zaželena je dobra telesna kondicija, ker se del pouka izvaja v pokrajini, in zaradi priprave ekskurzij in terenskega dela dobre organizacijske sposobnosti. Prav tako je potrebna sposobnost koncentracije. Učitelj je zrela in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z dijaki.
Interesi

Delo učitelja geografije lahko opravljajo ljudje, ki se zmorejo vživeti v položaj in čustva dijakov. Pomembno je, da imajo razvite komunikacijske sposobnosti ter da so umirjene in odločne osebe.
Razmere za delo

Delo poteka pretežno v dopoldanskem času, le v nekaterih šolah še vedno v izmenah. Učitelj dela v učilnici in v drugih okoljih (teren, muzej, kinodvorana), kjer je nenehno v stiku z dijaki. Ponekod imajo šole posebne kabinete, v katerih se učitelj lahko pripravlja na delo ali spravlja svoje pripomočke. Redni letni dopust učitelja je možen samo v času, ko ni pouka.
Nevarnosti

Delo poteka v glavnem v razredu, včasih tudi v laboratoriju, v naravi, v muzeju in v mestu. V teh primerih učitelj posebej poskrbi za svojo varnost in varnost dijakov.
Možnosti zaposlovanja

Možnosti zaposlovanja so omejene, ker na fakultetah diplomira več profesorjev geografije kot je na šolah prostih mest. Zato se marsikateri diplomiranec zaradi širokega znanja, ki ga študij nudi, zaposli v turizmu, novinarstvu, prostorskem in krajinskem planiranju, v izobraževalnih oddelkih podjetij, trženju in podobno.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za srednješolskega učitelja geografije se zahteva univerzitetna strokovna izobrazba ter pedagoško-andragoška izobrazba.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube