Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Srednješolski učitelj za filozofijo

Kratek opis

Srednješolski učitelj poučuje filozofijo na gimnaziji v 3. ali 4. letniku. Dijake usmerja v samostojno, ustvarjalno mišljenje in presojanje, spodbuja razmislek o temeljnih vprašanjih človeka in sveta, družbe in narave.
Kaj delavec običajno dela

Srednješolski učitelj za filozofijo vodi dijake pri odkrivanju in raziskovanju filozofskih problemov. Pomaga jim povezovati raziskovanje pojmov in problemov z ustreznimi avtorji in besedili, spodbuja jih in uči, kako naj razumno utemeljijo svoje trditve. Obenem nadzira delo in disciplino dijakov, jih ustno in pisno ocenjuje, kar vključuje tudi sestavljanje in popravljanje pisnih testov. Učitelj filozofije s svojim delom, z učno snovjo, predvsem pa z zgledom dijake vzgaja in vpliva na njihovo osebnostno rast. Sodeluje tudi z drugimi učitelji v kolektivu, predvsem z razredniki dijakov, ki jih uči, z ravnateljem, svetovalno službo in s starši na govorilnih urah in na roditeljskih sestankih. Poklic obsega individualno in skupinsko delo z nadarjenimi, pripravo učencev na različna tekmovanja, pripravo šolskih proslav in ekskurzij in vodenje debatnega krožka. Učitelj filozofije izdela letni učni načrt, obenem pa doma za vsako uro posebej piše učne priprave. K navedenemu je treba prišteti še strokovno izobraževanje na seminarjih in v študijskih skupinah.
Delovna področja

Srednješolski učitelj filozofije se zaposli v javni, zasebni ali bolnišnični srednji šoli.
Delovni pripomočki

Učitelj uporablja učbenike, priročnike z vajami, leksikone, grafoskop, avdiovizualna sredstva in plakate z učno snovjo ter računalnik.
Izdelek in storitev

Dijaki med poukom in v procesu lastnega učenja pridobijo osnovna znanja, ki jim omogočajo razumeti, kako so temeljni filozofski pojmi vtkani v osnove humanistike, družboslovja, naravoslovja, religije in umetnosti. Tako pridobljeno znanje jim omogoča večjo splošno razgledanost in nadaljevanje šolanja.
Znanja in spretnosti

Srednješolski učitelj filozofije mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe z nazivom profesor filozofije ali diplomant filozofije s pedagoškimi predmeti, kjer pridobi psihološka, pedagoška, andragoška in didaktična znanja. Poleg tega je želeno, da zna spretno voditi in usmerjati večjo skupino mladostnikov.
Psihofizične sposobnosti

K poučevanju sodi dobra psihofizična zmogljivost, ki naj bi si jo učitelj pridobival tudi z rekreativnim športom.
Interesi

Učitelj filozofije skrbi za osebnostno rast, spoznava in se uči sprejemati samega sebe, kar mu pomaga k večji samozavesti. Je odprt za ljudi in njihove potrebe s smislom za vzgajanje otrok, saj delo v šoli ni zgolj posredovanje znanja, ampak tudi vzgoja. Za delo z dijaki je nujna zbranost, pozornost in hitro odločanje. Učitelj filozofije je občutljiv za položaj in rabo slovenskega jezika. Dijake navaja na strpnost in argumentirano izražanje stališč, skrb pa posveča tudi razvoju slovenske nacionalne identitete pri učencih.
Razmere za delo

Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure so lahko tudi v popoldanskem in večernem času.
Nevarnosti

Poučevanje včasih pripelje do stresnih situacij, težav v kolektivu in pri delu z učenci. Težave mora učitelj reševati na strpen način.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Srednješolski učitelj filozofije mora pridobiti univerzitetno stopnjo izobrazbe.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube