Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Srednješolski učitelj za biologijo

Kratek opis

Učitelj biologije na srednji šoli dela v razredu in na terenu. Njegova naloga je voditi in pomagati učencem osvojiti čim več znanj in spretnosti iz predmeta, ki ga poučuje, ob tem pa prikazati uporabni pomen osvojenega znanja in povezovanja znanj, ki so jih osvojili pri različnih predmetih.
Kaj delavec običajno dela

Učitelj biologije potrebuje za svoje delo številne spretnosti in sposobnosti. Začne se že s samim načrtovanjem pouka in sprotno pripravo na pouk. Priprava mora biti ciljno zasnovana, vezana na ustrezne vsebine, kakor tudi metodično-didaktično opredeljena glede na cilje. Dokumenti, ki so za vse učitelje enaki in obvezujoči, so veljavni učni načrti. Za to, kako bo poučeval, pa posebnih dokumentov ni, razen didaktičnih priporočil v veljavnih učnih načrtih. Nekaj znanja o tem, kako učiti, dobi učitelj na fakulteti, nekaj iz sodelovanja in izmenjave izkušenj z drugimi učitelji ter s prakso in z nenehnim izobraževanjem. Dijake zna motivirati za delo in vzdrževati aktivno učno klimo. Šolsko leto se za učitelja začne že v avgustu, ko si naredi letno pripravo na pouk. V pripravi načrtuje, kaj in kako bo v tem letu izvajal v procesu poučevanja. Sproti se pripravlja na vsako posamezno uro ali tematski sklop. Vsak razred, ki ga učitelj poučuje, je drugačen in zahteva posebno pripravo. Ne glede na to, koliko let uči, se vselej sproti pripravlja na delo. Tako vsebine dela kakor tudi metode se nenehno izboljšujejo in posodabljajo.

Poleg učenja in poučevanja na šoli opravlja še druge naloge, od razredništva do mentorstva učiteljev začetnikov, dijakov za tekmovanja ali za pisanje raziskovalnih nalog. Po končanem delu napravi analizo, ugotavlja, kaj bi veljalo spremeniti ali popraviti. Po pouku ocenjuje pisne naloge in izdelke, ki so tako kot pri večini predmetov na vrsti najmanj enkrat na ocenjevalno obdobje. Spremlja napredovanje dijakov, njihovo spretnost in odnos do dela. Dijake ocenjuje ustno in pisno, kar vključuje sestavljanje in popravljanje pisnih nalog, sestavljanje nalog za ustno preverjanje in ocenjevanje. Prizadeva si oblikovati čim bolj objektivno kompleksno oceno. Učitelj biologije sodeluje s učitelji drugih naravoslovnih predmetov pri načrtovanju in izvajanju pouka ter z drugimi učitelji v kolektivu, z ravnateljem, svetovalno službo in s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Po ocenjevanju da učitelj dijakom povratno informacijo o njihovem znanju. Kot razrednik ima številne naloge, saj mora skrbeti za razred kot celoto, za uspeh svojih dijakov, poskrbeti za rešitev problemov, ki jih morebiti imajo. Na koncu šolskega leta razrednik poskrbi še za spričevala. Učitelj ob svojem delu skrbi za lastno izobraževanje. Vedno mora ostati v stiku s stroko. Vsaka stroka se razvija, ugotovitve se spreminjajo, dopolnjujejo in učitelj mora biti s tem dobro seznanjen, da jih lahko uporabi za posodabljanje pouka.
Delovna področja

Učitelj biologije se zaposli na osnovni šoli na predmetni stopnji, na različnih srednjih šolah, kjer poučuje biologijo in naravoslovje ali na delavski univerzi, kjer izobražujejo odrasle.
Delovni pripomočki

Osnovna učiteljeva pripomočka za delo sta učni načrt in katalog znanj. V učnem načrtu je zapisano, katere vsebine naj poučuje, v katalogu pa to, kaj naj bi njegovi dijaki znali in na kakšnem nivoju so ta znanja. Tako je pogosto označeno, kaj naj bi vedeli vsi dijaki in kaj je tako zahtevno, da bodo poznali le nekateri izmed njih. Na osnovi učnega načrta sta narejena tudi učbenik in delovni zvezek. Za poučevanje biologije v laboratoriju učitelj uporablja tehnične pripomočke, aparature in druge pripomočke za laboratorijsko in terensko delo. Pri pouku uporablja računalnik, videorekorder in televizijski aparat, diaprojektor in diapozitive, grafoskop in prosojnice ter laboratorijsko opremo.
Izdelek in storitev

Storitev učitelja je učenje in poučevanje dijakov. S svojim delom omogoči, da dijaki osvojijo znanja, zapisana v učnem načrtu in katalogu znanj.
Znanja in spretnosti

Za učitelja biologije se zahteva univerzitetna izobrazba biologije ter pedagoško-andragoška izobrazba. To izobrazbo si pridobi na pedagoški smeri oddelka za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Diplomanti, ki med študijem niso pridobili pedagoško-andragoške izobrazbe, morajo to nadomestiti pred opravljanjem strokovnega izpita, saj le tako izpolnijo zahteve za poučevanje na srednji šoli.
Psihofizične sposobnosti

Najpogostejši problem, kot posledica njihovega dela, je obremenjenost glasilk, zato je poklic za tiste, ki imajo z glasilkami težave, neprimeren. Pogosta so namreč vnetja glasilk, ko učitelj nekaj dni lahko ostane tudi brez glasu. Največkrat se to zgodi na začetku šolskega leta. Drugi problem je izpostavljenost velikemu številu ljudi, kjer je prenos virusov pogost, na primer ob epidemijah gripe in podobnih bolezni. Za delo je potrebno stabilno psihofizično počutje. Prav tako je potrebna sposobnost koncentracije. Učitelj je zrela, samozavestna in odgovorna oseba, ki ima veselje do dela z dijaki.
Interesi

Pomembno je, da ima učitelj razvite komunikacijske sposobnosti ter da je umirjena in odločna oseba. Učitelj biologije nenehno skrbi za svojo osebnostno in strokovno rast. Zaželen je smisel za vzgojo otrok, saj delo v šoli ni zgolj poučevanje, ampak tudi vzgoja. Za delo z dijaki je potrebna sposobnost koncentracije in hitrega odločanja. Pri poučevanju je dobrodošla potrpežljivost, saj pretirana vzkipljivost in neučakanost pedagoški proces samo ovirata. Učitelj biologije je občutljiv za odnos do narave in živega nasploh, in sicer tako v javnosti kot tudi v zasebnih okoliščinah.
Razmere za delo

Delo poteka na večini šol v dopoldanskem času, le v nekaterih šolah še vedno v izmenah. Učitelj dela v učilnici, v laboratoriju ali na terenu in je nenehno v stiku z dijaki. Šole imajo večinoma posebne kabinete, v katerih učitelj skupaj z laborantom pripravlja pouk, vaje, terensko in laboratorijsko delo, kjer se lahko pripravlja na delo tudi sam ali tu spravlja svoje pripomočke.
Nevarnosti

Delo poteka v razredu, v drugih okoljih, v laboratoriju in v naravi. Učitelj biologije mora biti sposoben načrtovati in brez tveganja izpeljati problemsko zastavljen pouk, preproste poskuse, opazovanja in pri tem varno uporabljati tehnike raziskovalnega dela, raziskovalne pripomočke in aparature v laboratoriju in na terenu.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za učitelja biologije se zahteva univerzitetna izobrazba biologije ter pedagoško-andragoška izobrazba.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana,

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube