Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Srednješolski učitelj za angleški jezik

Kratek opis

Učitelj poučuje v srednji šoli, kjer je angleščina kot eden izmed tujih jezikov sestavina obveznega splošno-izobraževalnega programa. Za dijake, ki so se v osnovni šoli učili angleščine kot prvega tujega jezika, je lahko nadaljevanje osnovnošolskega programa. Za dijake, ki so se na osnovnošolski ravni učili kakšnega drugega tujega jezika, pa je angleščina lahko tudi drugi tuji jezik na začetni ravni.
Kaj delavec običajno dela

Vzgojno-izobraževalno delo učitelja angleščine v srednji šoli obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z dijaki, kot so oddelčna skupnost, razredništvo, oddelki, razširjeni program, dopolnilni pouk, interesne in druge dejavnosti. Izvaja pripravo dijakov za tekmovanja, mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, mentorstvo učiteljem začetnikom in podobno. Učitelj v okviru šolskega aktiva za vsako šolsko leto sestavi letno pripravo na pouk in se pripravlja za vsako uro posebej. Njegova naloga je usmerjati delo dijakov tako, da razvijajo celostno sposobnost za medkulturne stike in medjezikovno sporazumevanje v angleščini. Med učnim procesom učitelj dijake spodbuja, spremlja njihov napredek, preverja in ocenjuje doseženo jezikovno znanje in spretnosti. Doma in v šoli načrtuje, sestavlja in popravlja preizkuse znanja. Učitelj angleščine pozna splošne in operativne cilje, ki so podrobno opredeljeni v Učnem načrtu za gimnazije oziroma Predmetnem katalogu za srednje poklicno-tehniško izobraževanje.
Delovna področja

Profesor angleščine v srednji šoli se lahko zaposli na različnih srednjih šolah od poklicne šole do gimnazije ali na delavskih univerzah, kjer izobražujejo odrasle.
Delovni pripomočki

Učni načrt za gimnazije in Predmetni katalog za srednje poklicno-tehniško izobraževanje določata izvedbene standarde in normative glede prostora, opreme in učnih gradiv. Pouk angleščine poteka v učilnici, ki je opremljena z grafoskopom, videorekorderjem, TV-sprejemnikom in kasetnikom. Kvalitetnejše delo pa omogoča specializirana učilnica z vizualnimi sredstvi, priročna knjižnica, ki vsebuje referenčno literaturo za dijake, in uporaba računalniške učilnice. Za pouk angleškega jezika in za samostojno delo imajo dijaki in učitelji na razpolago:
  • avdio in videogradiva z dejavnostmi za razvijanje sposobnosti slušnega razumevanja
  • računalniško programsko opremo za delo pri pouku in samostojno učenje, kot so programi za učenje angleščine, slovarji, enciklopedije na elektronskih medijih in dostop do medmrežja
  • videogradiva za razvijanje sporazumevalnih sposobnosti, spoznavanje kulture in književnosti, za spoznavanje uporabnosti jezika v neposrednem okolju in govorne situacije
  • gradiva o ustrezni interakciji, vplivu konteksta, paralingvističnih sestavinah sporočanja in medkulturnega razumevanja.
Učitelj angleščine pozna šolsko zakonodajo, med drugim tudi s področja šolske dokumentacije, in ravna v skladu z njo.
Izdelek in storitev

Delo učitelja angleščine je poučevanje oziroma vzgoja in izobraževanje, ki naj bi prispevala k celostnemu razvoju učenčeve osebnosti in razvoju njegove sposobnosti za medkulturne in medjezikovne komunikacije s pomočjo angleščine.
Znanja in spretnosti

Učitelji angleščine morajo imeti visokošolsko izobrazbo pedagoške smeri iz angleškega jezika in književnosti, pridobljeno z diplomskim izpitom A ali B na dvopredmetni študijski smeri ali pri enopredmetnem študiju. Diplomirani anglisti morajo pridobiti pedagoško andragoško izobrazbo. Učitelji se redno stalno strokovno izpopolnjujejo doma in v tujini, kjer kulturo spoznavajo na kraju samem, kot priporočajo dokumenti Sveta Evrope za sodoben pouk tujih jezikov.

Zato, da se učenčev jezikovni razvoj ne pretrga, mora učitelj angleščine v srednji šoli dobro poznati učni načrt za gimnazije oziroma predmetni katalog za srednje poklicno-tehniško izobraževanje. Pozna kataloge znanja ter predmetne izpitne kataloge za maturo oziroma poklicno maturo ter učna gradiva: učbenike, priročnike in drugo strokovno literaturo ter standarde znanja za angleščino v osnovni šoli. To velja za programe splošne, klasične, tehniške, ekonomske in umetniške gimnazije ter programe srednjega poklicnega in tehniškega izobraževanja. Na vseh ravneh dijaki osvajajo znanja in sposobnosti, ki jim omogočajo opravljanje mature in poklicne mature iz angleščine kot obveznega ali izbirnega predmeta.
Psihofizične sposobnosti

Kot za vse učitelje, tudi za učitelje angleščine velja, da so zaradi narave dela telesno in psihično obremenjeni, tako doma kot v šoli. Značilna zdravstvena težava je bolezen glasilk. Delo je stresno, zahteva sposobnost koncentracije in prilagajanja.
Interesi

Pri poučevanju tujih jezikov je pomemben odnos, ki ga učitelj vzpostavi z učenci. Učitelj je do učenca spoštljiv in ga upošteva kot enakopravnega sogovornika pri razgovoru. Učitelj se mora truditi, da je ozračje v razredu prijazno, sproščeno, hkrati pa delavno. Dijaka mora dobro spoznati, upoštevati njegove individualne posebnosti in sposobnosti in ga motivirati, da te svoje sposobnosti kar najbolj razvije. Sodoben učitelj angleščine je odprt, razgledan, razumevajoč, strpen, prilagodljiv, pri svojem delu samostojen, vendar samokritičen in seznanjen z novostmi stroke. Stik z mladimi in delo z njimi sta mu v veselje. Ni le učitelj, je tudi učenec. Zaveda se, da s svojimi interesi in vrednotami vpliva na svoje dijake. V zadnjem času so vse bolj poudarjene tudi osebnostne lastnosti, ki so potrebne za uspešno timsko delo.
Razmere za delo

Učitelj dela v učilnici in zbornici, kjer je v stiku z drugimi učitelji. Ponekod imajo šole posebne kabinete, v katerih se učitelj lahko pripravlja na delo ali spravlja svoje pripomočke. Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki in govorilne ure so lahko tudi v popoldanskem in večernem času. Sodeluje s starši in različnimi ustanovami, domačimi in tujimi, ki podpirajo šolsko delo.
Nevarnosti

Poučevanje lahko pripelje učitelja do stresnih in konfliktnih situacij.
Izobraževanje

Učitelji angleščine morajo imeti visokošolsko izobrazbo pedagoške smeri iz angleškega jezika in književnosti, pridobljeno z diplomskim izpitom A ali B na dvopredmetni študijski smeri ali pri enopredmetnem študiju.
Druge informacije

Univerza v Mariboru: Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube