Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Zdravnik specialist psihiatrije

Kratek opis

Zdravnik specialist psihiatrije se ukvarja se z različnimi psihiatričnimi boleznimi in motnjami: s shizofrenijo in drugimi psihotičnimi motnjami, afektivnimi, anksioznimi, razvojnimi, prilagoditvenimi, stresnimi, osebnostnimi, spolnimi motnjami, motnjami zaznavanja, hranjenja, spanja, kontrole impulzov, z boleznimi odvisnosti in različnimi zlorabami.
Kaj delavec običajno dela

Zdravnik specialist psihiatrije se ukvarja z različnimi psihiatričnimi boleznimi in motnjami ali dela na področju preventive in mentalne higiene. Njegova osnovna delovna metoda je psihiatrični intervju, postavljanje diagnoze in načrta zdravljenja, predpisovanje zdravil in spremljanje zdravljenja svojih bolnikov. Največ sodeluje s kliničnimi psihologi, psihoterapevti in z zdravniki z drugih področij medicine, kot so nevrologija, endokrinologija, interna medicina in pediatrija. Sodeluje tudi z osebjem na oddelku, z medicinskimi sestrami in delovnimi terapevti. Njegovo delo se razlikuje glede na delovno okolje. Lahko je zaposlen v bolnišnici oziroma na psihiatričnem oddelku ali pa vodi svojo zasebno prakso. Psihiater v bolnišnici se ob prihodu na delo udeleži jutranjega raporta ali sestanka z drugimi psihiatri za pregled tekočega dogajanja na oddelku bolnišnice, kjer dela.

Na raportu izmenjujejo mnenja o tem, kako poteka zdravljenje pri posameznem pacientu, kaj se je dogajalo med dežurstvom tisto noč, kateri so novi bolniki, kakšno je njihovo stanje in kateri so nujni primeri. Po raportu pregleda bolnike v sobah, zapiše njihovo stanje in predpiše, kaj je še potrebno narediti v procesu zdravljenja. Del svojega delovnega časa dela ambulantno, kjer sprejema nove bolnike in pregleduje bolnike, pri katerih je potrebno dalj časa spremljati stanje tudi po odhodu iz bolnišnice. Piše zdravstveno dokumentacijo, sprejemnice ali odpustnice za bolnišnico, dekurzus ali potek zdravljenja pri spremljanju bolnikovega stanja, napotnice za druge specialistične ali diagnostične preiskave ter popise bolezni. Občasno se udeleži konzilija, sestanka, kjer se srečajo zdravniki sorodnih strokovnih področij, na primer nevrologi, endokrinologi in zdravniki internisti. Konzilij se organizira takrat, kadar se pri posameznih bolnikih ne ve, kakšna je diagnoza ali kakšno zdravljenje bi bilo učinkovito. Zato podajo svoja mnenja različni strokovnjaki.
Delovna področja

Specialist psihiater se zaposli v bolnišnici na psihiatričnem oddelku, na psihiatrični kliniki in v zavodu, kjer so osebe z motnjami v razvoju ali na oddelku za zdravljenje odvisnosti. Dela na centru za mentalno zdravje, ukvarja se z mladostniško psihiatrijo in motnjami hranjenja. Lahko dela tudi kot psihoterapevt ali kot izvedenec za sodno prakso, forenzični psihiater podaja izvedenska mnenja za potrebe sodišča. Zaposlen je tudi kot učitelj na medicinski fakulteti, kot mentor za specializante psihiatrije ter kot raziskovalec. Zaposlen je v mreži javnega zdravstva ali opravlja samostojno dejavnost, ki je koncesijska ali samoplačniška. Psihiatri so zaželeni v mednarodnih humanitarnih organizacijah, ki pošiljajo zdravnike na konfliktna ali begunska področja oziroma na področja, kjer so se zgodile hude naravne katastrofe. Odide v predele tretjega sveta, kjer nudi oskrbo ljudem, ki si zdravstvene oskrbe zaradi konfliktnih razmer, lokacijske odročnosti, premalo zdravnikov, medicinskega znanja in zdravniške opreme ne morejo zagotoviti. Tam se posveča predvsem travmatskim in posttravmatskim motnjam, ki nastanejo zaradi vojnih razmer ali razmer zaradi revščine in socialne ogroženosti.
Delovni pripomočki

Psihiater je na delovnem mestu v bolnišnici, ambulanti ali na kliniki oblečen v zdravniško uniformo, v zasebni praksi pa to ni predpisano. Značilen pripomoček psihiatra je diktafon. Med drugimi pripomočki je oprema za različne vrste preiskav, rentgenogram, računalniška tomografija, magnetna resonanca in psihološki testi. Zdravstvena dokumentacija, ki jo uporablja, je bolnikova mapa, kamor vlaga napotnice, popis bolezni, izvide, slike rentgenskih in drugih preiskav, krvne slike in vse, kar potrebuje za spremljanje bolezni pri bolniku.
Izdelek in storitev

Rezultat dela psihiatra je razpoznava oziroma diagnoza bolezni in ustrezna izbira psihiatričnega zdravljenja. Slednje je lahko:
  • kratkotrajno, kot so nujna urgentna stanja
  • dolgotrajno zdravljenje bolnikov do ozdravitve in samostojne zmožnosti za življenje in delo v družbi ali
  • stalno vseživljenjsko spremljanje bolnikov z hudimi motnjami.
Znanja in spretnosti

Psihiater je zdravnik specialist, ki je po zaključenem študiju na medicinski fakulteti in sekundariatu opravil specializacijo iz psihiatrije in jo uspešno zaključil s specialističnim izpitom. Psihiater se veščin uči s praktičnim delom. Pripravljen je na vseživljenjsko učenje in spremljanje novosti v zdravljenju ob uporabi novih spoznanj v medicini, psihologiji in humanistiki. Novosti spremlja z udeležbo na seminarjih in kongresih. Usposobi se za uporabo znanja in dela kliničnih psihologov, njihovih diagnostičnih in terapevtskih postopkov kot tudi za razumevanje in uporabo rezultatov nekaterih nevrofizioloških, nevropsiholoških preiskav, testiranj ter laboratorijskih preiskav.

Pridobi posebna znanja in veščine s področja bioloških terapevtskih metod, farmacije in psihoterapevtskih metod. Te so individualne, družinske in skupinske: psihodinamska, vedenjska, kognitivna, suportivna, dinamska psihoterapija, osnove poglobljene psihoterapije in relaksacijske tehnike. Osvoji posebna znanja s področja sociodinamike in socioterapije. Usposobi se za aktivno sodelovanje v terapevtskih skupnostih, skupinah in s službami v skupnosti. Spozna osnove in metode raziskovalnega dela v psihiatriji. Usposobi se za posredovanje psihiatričnih znanj drugim članom strokovne skupine. Spoznati in osvojiti mora tudi znanja o psihiatričnem izvedenstvu in Zakonu o duševnem zdravju.
Psihofizične sposobnosti

Delo psihiatra zahteva dobre psihofizične zmogljivosti in visoko stopnjo koncentracije. Poleg tega mora biti zrela osebnost z umirjenim čustvenim odzivanjem.
Interesi

Psihiater mora biti razumevajoč in toleranten. Zna ublažiti močno čustvenost in preobčutljivost pacientov in se ne sme bati raziskovati težke in boleče izkušnje iz njihovega življenja. Zna pazljivo poslušati in se vživeti v občutke in čustva pacientov, vendar mu raziskovanje težav drugih ljudi ne sme postati breme. Pomembno je, da zna dobro ustno in pisno komunicirati.
Razmere za delo

Psihiater v bolnišnici ali na kliniki ima večizmensko delo in tudi nočna dežurstva. Psihiater zasebnik dela v svojih prostorih, za delo potrebuje sobo oziroma pisarno. Ima vnaprej določen urnik za bolnike, običajno je za svoje paciente dosegljiv tudi po osebnem telefonu.
Nevarnosti

Kadar ima psihiater v obravnavi pacienta, ki ima veliko potez napadalnosti ali hude psihotične motnje, ga skuša najprej pomiriti. Če pri tem ni uspešen in presodi, da je pacient nevaren za okolico, v povezavi z drugimi socialno-zdravstvenimi službami poskrbi za zdravljenje in preventivne ukrepe.
Možnosti zaposlovanja

V Sloveniji število specializacij iz psihiatrije določi Zdravniška zbornica Slovenije, izobraževanje pa poteka v sklopu javnega zdravstva. Ker zbornica omogoča število specializacij glede na potrebe delovnih mest, nezaposlenih psihiatrov ni. Je pa potrebno včasih čakati na razpis za specializacijo in konkurirati z večjim številom kandidatov za majhno število mest. Diploma iz medicine in specializacija iz psihiatrije opravljena v Sloveniji sta priznani v Evropski uniji.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Poklic, ki ga opravlja zdravnik specialist psihiatrije, sodi med regulirane poklice, ki jih na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij urejejajo področne direktive.
Izobraževanje

Specialist psihiater najprej diplomira na medicinski fakulteti in pridobi naziv doktor medicine oziroma poklic zdravnika. Po 6-letnem študiju medicine, ki ga izvajata Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru, sledi dve leti sekundarijata. Zdravnik sekundarij je zaposlen v javnem zdravstvu in dve leti kroži po različnih bolnišničnih oddelkih, da pobliže spozna različna področja medicine ter da se lahko odloči, katera specializacija ga zanima. Medtem se prijavi za specializacijo s področja psihiatrije, ki jo razpiše Zdravniška zbornica Slovenije. Specializacijo iz psihiatrije opravlja 5 let. Prva tri leta je program skupen za vse psihiatre specializante. Zadnji dve leti se specializacija deli v dve veji, in sicer pedopsihiatrijo, psihiatrijo za otroke in mladostnike, in na splošno psihiatrijo.
Druge informacije

Združenje psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu, Dalmatinova 10, 1001 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube