Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Zdravnik specialist infektologije

Kratek opis

Rezultat dela zdravnika specialista infektologa je natančno opravljen pogovor in pregled bolnika, izbira diagnostičnih preiskav, pravilna interpretacija izvidov ter odločitev za pravočasno in pravilno zdravljenje.
Kaj delavec običajno dela

Infektolog dela kot zdravnik na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani ali na infekcijskih oddelkih drugih bolnišnic. V enoti intenzivne terapije Infekcijske klinike opravlja delo infektologa intenzivista, kar pomeni, da opravlja nujne in kontrolne ambulantne preglede. Kot konziliarni zdravnik svetuje protimikrobno diagnostiko in zdravljenje na drugih oddelkih ter sodeluje v komisijah na področju preprečevanja bolnišničnih okužb. Sodeluje pri izvajanju ukrepov ob epidemijah, nadzoru nad odpornostjo mikrobov in nad porabo protimikrobnih zdravil. Na pediatričnih oddelkih Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani delo infektologa opravljajo zdravniki s primarno specializacijo iz pediatrije nadgrajeno z znanjem iz infektologije. Delo infektologa pomeni tudi zagotavljanje 24- urnega dežurstva.
Delovna področja

Nekateri infektologi so vključeni v pedagoško delo v okviru fakultativnega izobraževanja, ki je pod okriljem Katedre za infekcijske bolezni in epidemiologijo in se praktično izvaja na Infekcijski kliniki Univerzitetnega Kliničnega Centra Ljubljana.
Delovni pripomočki

Specialist infektolog mora dobro poznati mikrobiološke preiskave, ki jih opravljajo v laboratoriju, in protimikrobne učinkovine, ki jih predpisuje za zdravljenje. Potrebuje znanja iz infektologije in epidemiologije, ki so nadgradnja interne medicine, pediatrije oziroma intenzivne medicine. Poleg slušalk, otoskopa in nevrološkega kladivca uporablja iglo za lumbalno punkcijo. V enoti intenzivne terapije uporablja tudi drugo potrebno opremo in tehnologijo: laringoskop, tubus, aparate za umetno predihavanje, bronhoskop, arterijske in venske žilne katetre, monitorje za nadzor življenjskih funkcij in dodatne hemodinamske meritve, črpalke in zdravila za hemodinamsko podporo, ultrazvok, katetre za pljučne punkcije in drenaže. Delo infektologa je interdisciplinarno, za nemoten potek dela sta poleg znanj in izkušenj nujna še učinkovita komunikacija in timsko sodelovanje. Vse opravljeno delo tudi dokumentira. Ker se dokumentacija vodi v elektronski obliki, mora infektolog znati delati z računalnikom. Zaradi naraščajočega pomena nenehnega nadgrajevanja znanja in sledenja novostim uporablja računalnik tudi zaradi dostopa do tuje in domače strokovne literature.
Izdelek in storitev

Rezultat dela infektologa je natančno opravljen pogovor in pregled bolnika, izbira diagnostičnih preiskav, pravilna interpretacija izvidov ter odločitev za pravočasno in pravilno zdravljenje. Pri tem večkrat koordinira zdravljenje s specialisti drugih strok, kot je anestezist in kirurg, nefrolog ali onkolog. Infektolog prispeva k dobri bolnišnični higieni, k preprečevanju bolnišničnih okužb in k smotrni rabi protimikrobnih zdravil.
Znanja in spretnosti

Pogoj za opravljanje poklica je končana medicinska fakulteta, zaključeno pripravništvo v okviru sekundariata ter končana specializacija iz infektologije. Infektolog potrebuje znanja iz infekcijskih bolezni, epidemiologije, mikrobiologije in iz interne medicine oziroma pediatrije in intenzivne medicine, saj je njegovo delo interdisciplinarno.
Psihofizične sposobnosti

Pred zaposlitvijo je nujen zdravstveni pregled. Del poklica je tudi opravljanje nočnih dežurstev, kar od zdravnika zahteva dobro psihofizično stanje.
Interesi

Za opravljanje dela je predpogoj želja po delu z ljudmi in notranji vzgib za pomoč bolniku. Kdor želi opravljati ta poklic, mora imeti realen pogled na nevarnost okužb pri delu in na pomembnost zgodnjega odkrivanja morebitnih virov epidemij. Pomembna je pripravljenost za vseživljenjsko izobraževanje, predvsem zaradi napredka medicine in tehnologije. Poglavitne osebnostne lastnosti, ki jih ima dober infektolog, so vestnost, natančnost, vzdržljivost in hitrost odločanja v kritičnih trenutkih.
Razmere za delo

Infektolog opravlja redno delo na bolnišničnem oddelku, v ambulanti ali na intenzivnem oddelku. Ko je razporejen v dežurno službo, dela 24 ur na dan.
Nevarnosti

Pri delu lahko pride do okužbe, zato infektolog uporablja ustrezne zaščitne ukrepe in uporablja razkužila, rokavice, masko, delovni plašč in vizir. Proti nekaterim nalezljivim boleznim, npr. proti gripi in hepatitisu, se lahko zaščiti s cepljenjem.
Možnosti zaposlovanja

Poklic, ki ga opravlja zdravnik specialist infektologije, sodi med regulirane poklice, ki jih na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij urejejajo področne direktive.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Pogoj za opravljanje poklica je končana medicinska fakulteta, zaključeno pripravništvo v okviru sekundariata ter končana specializacija iz infektologije.
Druge informacije

Univerzitetni Klinični Center Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube