Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Odgovorni projektant v elektroenergetiki

Kratek opis

Odgovorni projektant v elektroenergetiki je specializiran za projektiranje električnih napeljav in naprav, ki se uporabljajo na področju prenosa in distribucije električne energije.
Kaj delavec običajno dela

Osnovna naloga projektanta je projektiranje, kar na področju elektroenergetike pomeni pripravo projektne in upravne dokumentacije za novogradnje ter rekonstrukcije in obnove elektroenergetskih objektov, omrežij in naprav. Projektant vodi tehnične in upravne postopke za izvedbo del na kablovodih, daljnovodih, razdelilnih transformatorskih postajah in drugih elektroenergetskih objektih in napravah. Vsak poseg, ki se ga izvede na omrežju in je povezan s prestavljanjem ali polaganjem novih električnih vodov, zahteva poleg projektne in strokovne dokumentacije tudi ustrezno upravno dokumentacijo. Ta je povezana predvsem z zakonodajo s področja gradnje objektov. Delo odgovornega projektanta je, da proces projektiranja vodi od začetne do končne faze.

Projektant pripravi strokovne in pravne temelje, da se posamezen projekt oziroma poseg v omrežju lahko praktično izvede. Strokovna podlaga za pripravo projektne dokumentacije so analize stanja omrežja, prostorski načrti omrežja in objektov, načrti predvidenega razvoja območij in tehnični podatki o omrežju. Projektant na osnovi svojega strokovnega znanja in tehničnih ter varnostnih predpisov pripravi strokovno tehnično rešitev določenega problema. Pomembna naloga projektanta je, da predvidene rešitve upoštevajo zahteve umeščanja objektov v prostor, pri čemer dodatno poskrbi za pripravo upravnih dovoljenj, za soglasja lastnikov zemljišč, soglasja strokovnih ustanov in gradbena dovoljenja. Ta so potrebna, da se poseg v prostor legalno izvede. Postopek projektiranja predstavlja dolgotrajen proces, pri čemer večji projekti zahtevajo tudi več let projektiranja in zbiranja ustreznih dovoljenj.
Delovna področja

Projektant v elektroenergetiki je specializiran za projektiranje električnih napeljav in naprav na področju prenosa in distribucije električne energije. V Sloveniji se s to dejavnostjo ukvarja pet javnih podjetij za distribucijo električne energije in eno javno podjetje za prenos električne energije. Sorodna dejavnost projektiranju na področju prenosa in distribucije elektrike je projektiranje na drugih področjih elektroenergetike, npr. proizvodnja električne energije, kakor tudi na področju elektroinštalacij znotraj posameznih objektov, kot so poslovni, enostanovanjski ali večstanovanjski objekti in proizvodne hale.
Delovni pripomočki

Osnovni delovni pripomoček projektanta je računalniška oprema s strojno in programsko podporo, ki jo uporablja za izdelavo projektne dokumentacije pri pripravi in izrisu načrtov in kot sredstvo komuniciranja in izmenjave podatkov. Za strokovno opravljanje nalog mora poznati zakonodajo s predmetnega področja ter podatke o stanju v omrežju in napravah, ki jih pridobi s pomočjo drugih strokovnih služb. Zaradi terenskih ogledov mora imeti tudi opravljen vozniški izpit za osebni avtomobil.
Izdelek in storitev

Na osnovi ocene stanja omrežja projektant pripravi primerne tehnične rešitve za izboljšanje obstoječe infrastrukture. Išče najboljše možne rešitve in pri tem upošteva tehnična in varnostna merila, potek drugih omrežij, kot je vodovodno, plinsko, toplotno in telefonsko, učinkovito izrabo prostora, zahteve lastnikov zemljišč, na katerih bo potekalo omrežje, in ekonomsko upravičenost rešitve. Končni izdelek je izdelana projektna dokumentacija in končan upravni postopek v skladu s prostorsko zakonodajo. Pomembna je uskladitev z interesi lastnikov zemljišč, državnih in lokalnih skupnosti ter drugimi, ki so udeleženi v procesu spreminjanja ali novogradnje omrežja. Projektna dokumentacija in urejena upravna dokumentacija sta pogoja, da se elektroenergetski objekt lahko začne fizično graditi.
Znanja in spretnosti

Odgovorni projektant v elektroenergetiki ima najmanj sedmo stopnjo izobrazbe, smeri univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike ali diplomirani inženir elektrotehnike z uspešno opravljenim strokovnim izpitom s področja projektiranja v elektroenergetiki in nekajletnimi delovnimi izkušnjami. Zakon o gradnji objektov in Zakon o upravnem postopku sta pomembna pravna temelja odgovornega projektanta v elektroenergetiki, ki ju mora dobro poznati. Zakon natančno definira, kakšno izobrazbo mora imeti odgovorni projektant in kakšne so njegove pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti. Delo projektanta lahko opravlja tudi delavec s srednješolsko izobrazbo, vendar odgovornost za projekt s svojim podpisom prevzema odgovorni projektant z opravljenim strokovnim izpitom.

Odgovorni projektant ima risarske sposobnosti, dobro prostorsko predstavljivost in sposobnost razumevanja arhitekturnih načrtov. Pozna pravne podlage za svoje delo in vodi dokumentacijo o delu. V primeru neposrednega pridobivanja dovoljenj lastnikov zemljišč se zna sporazumevati in je ob morebitnih zapletih sposoben oblikovanja alternativnih rešitev. Odgovorni projektant je usposobljen tudi za delo na področju elektroenergetike. Ima osnovna elektrotehnična in posebna elektrodistribucijska znanja, ki obsegajo poznavanje naprav in opreme na področju prenosa in distribucije električne energije.
Psihofizične sposobnosti

Pri izdelavi projektne dokumentacije projektant potrebuje dober vid in dobro prostorsko predstavljivost, sposobnost abstraktnega mišljenja in dobro poznavanje računalniške programske opreme, ki jo uporablja. Najpogosteje uporablja program Autocad. Pri delu se je sposoben usmeriti na problem in je komunikativen.
Interesi

Delo projektanta zahteva odgovornost in strokovnost, sposobnost samostojnega in timskega dela. Projektant je ustvarjalen in išče alternativne rešitve določenega problema.
Razmere za delo

Odgovorni projektant v elektroenergetiki dela pretežno v zaprtih prostorih, v pisarnah z umetno razsvetljavo. Projektiranje in risanje omrežij izvaja s pomočjo računalnika v sedečem položaju. Pri delu je izpostavljen zlasti sevanju računalniškega monitorja. Občasno dela tudi v naravi oziroma na kraju, kjer potekajo izvedbena dela projekta. Tedaj je izpostavljen splošnim nevarnostim na gradbiščih in mora upoštevati varnostne predpise za gibanje na gradbišču. Delo je pogosto stresno, saj vključuje tudi nepredvidljive zaplete, npr. nesoglasja z lastniki zemljišč. Projektanta včasih priganja omejen čas, ki je predviden za izvedbo projekta.
Nevarnosti

Pri delu je pomembna kakovost računalniškega monitorja. Boljši monitor pomeni manj škodljivega sevanja za oči in obratno. Značilne okvare pri delu projektanta so zato slabšanje vida zaradi dolgotrajnega dela pred računalniškim zaslonom in okvare hrbtenice zaradi sedečega položaja. Kadar dela v naravi oziroma na gradbišču, morda nositi ustrezno zaščitno opremo, zaščitno čelado in zaščitne čevlje.
Možnosti zaposlovanja

Podjetja za prenos in distribucijo električne energije, za proizvodnjo električne energije in druga podjetja, ki se ukvarjajo s projektiranjem in inženiringom ali z gradnjo elektro-energetskih objektov zaposlujejo tudi odgovorne projektante.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Odgovorni projektant v elektroenergetiki ima najmanj sedmo stopnjo izobrazbe, najpogosteje je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike ali diplomirani inženir elektrotehnike, z uspešno opravljenim strokovnim izpitom s področja projektiranja v elektroenergetiki in nekajletnimi delovnimi izkušnjami.
Druge informacije

Elektro Ljubljana d. d. , Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube