Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Rudarski inženir

Kratek opis

Rudarski inženir izvaja nadzor in spremlja varnostne in tehnološke razmere v rudniku ter vodi akcije ob izrednih dogodkih.
Kaj delavec običajno dela

Pridobivanje mineralnih in energetskih surovin je treba prilagoditi naravnim danostim posameznega nahajališča. Tehnologija pridobivanja se po legi, obliki, kakovosti in velikosti nahajališč loči:
  • na površinsko pridobivanje, kot so površinski kopi, kamnolomi, peskokopi, gramoznice
  • podzemno pridobivanje (globoke vrtine za zemeljski plin, nafto, mineralne in termalne vode ali jamsko pridobivanje premoga, rud ter nekovinskih- industrijskih mineralov)
  • pridobivanje surovin na morskem dnu.
Izkopane rude so običajno raznovrstne po sestavi in zrnatosti, zato predelavo oziroma pripravo rudnine delimo na:
  • mehansko procesno tehniko, kjer potekajo procesi drobljenja in mletja ter sejanje in razvrščanje
  • bogatenje mineralnih surovin (za povečevanje koncentracije koristne komponente, npr. separacija premoga) in
  • recikliranje oziroma vračanje surovin v ponovno uporabo.
Rudarski inženir izvaja nadzor in spremlja varnostne in tehnološke parametre v rudniku in vodi akcije ob izrednih dogodkih. Organizira, vodi in izvaja izobraževanja. Pripravlja in izvaja ekološke standarde ter standarde iz sistema kakovosti. Organizira varstvo pri delu, tečaje prve pomoči, reševanje in preverja znanja zaposlenih. Kontrolira izvajanja zakonov, predpisov, navodil, standardov in ukrepov inšpekcijskih organov s področja varstva pri delu. Rudarski inženir izvaja analize vzrokov poškodb pri delu in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti. Sodeluje pri internih tehničnih pregledih, vodi in izvaja geološke, hidrogeološke in geomehanske raziskave za odpiranje novih delovišč. Izvaja rudarska merjenja, preučuje in izpopolnjuje geološke in jamske karte ter profile. Izvaja meritve pogrezanja površine in preizkuša nove načine pridobivanja mineralnih surovin.

Vodi skupine projektantov in koordinira dela med projektanti, izvajalci, zunanjimi sodelavci in investitorji. V podjetjih, ki zaposlujejo rudarske inženirje, le-ti pogosto izvajajo tehnično planiranje, snemajo in preverjajo situacije na deloviščih. Popisujejo in jemljejo vzorce in izdelujejo tehnološka poročila in dokumentacijo. Opravljajo tehnološka dela pri organiziranju transporta, vodijo in kontrolirajo izvajanje delovnega načrta, razporejajo zaposlene ter izdajajo tehnična navodila za varno in pravilno delo.
Delovna področja

Glede na široko paleto znanj so rudarski inženirji zaposleni: v rudnikih in premogovnikih pri površinskih kopih, v kamnolomih in v peskokopih, v rafinerijah nafte in plina, v podjetjih za izvajanje rudarskih del, v gradbenih in komunalnih podjetjih, v cementarnah in industriji apna, v kemični industriji ter na inštitutih. Večina rudarskih inženirjev običajno opravlja dela, kot so: organiziranje priprave eksploatacijskih polj, uporaba transportnih, zračnih in varnostnih naprav, organiziranje in koordiniranje operativnega dela med delovnimi skupinami, izmenami in drugimi oblikami organizacije dela na deloviščih pri pridobivanju mineralnih surovin, spremljanje in analiza vseh tehničnih parametrov proizvodnje, izvajanje tehničnih in varnostnih navodil, tehnoloških postopkov ter vzdrževanje objektov in naprav, sodelovanje pri izdelavi projektov, načrtov in pri reševanju tehnično zahtevnih opravil.
Delovni pripomočki

Rudarski inženir uporablja rudarsko zaščitno obleko, opremo in zaščitna sredstva, pisarniško in informacijsko opremo, opremo za risanje in projektiranje ter opremo za rudarska merjenja. Osnova za njegovo delo so zakonski predpisi, navodila, službeni nalogi, jamski načrti, karte, katastrske karte in tehnična dokumentacija.
Izdelek in storitev

Storitve rudarskega inženirja so: vodenje delovnega procesa pod zemljo, izvajanje predpisov in standardov, izvajanje projektov, načrtov in meritev ter priprava razvojnih nalog.
Znanja in spretnosti

Rudarski inženir uporablja računalniško tehniko, vodi sodelavce in upravlja komunikacije. Pozna ekonomiko pridobivanja mineralnih surovin in razume strokovno izrazoslovje v vsaj enem tujem jeziku. Poglobljeno pozna področja varnosti in zaščite pri delu, tehnologije pridobivanja mineralnih surovin ter izdelave podzemnih objektov in delovanje strojev in naprav. Obvlada tehnike in načine transporta, zračenje, odvodnjavanje in skladiščenje. Pozna delovanje elektroenergetskih sistemov ter racionalno gospodarjenje z energijo.
Psihofizične sposobnosti

Zaradi pogojev dela na deloviščih v rudnikih, premogovnikih, kamnolomih in peskokopih se zahtevajo vrhunske psihofizične sposobnosti, ki jih preverjajo na posebnih zdravniških pregledih pred vpisom v izobraževanje ter redno med opravljanjem dela. Delo je običajno samostojno. Rudarski inženir mora imeti smisel za delo z ljudmi, za vodenje in sodelovanje večjih skupin delavcev, biti mora samoiniciativen, vztrajen, komunikativen. Za delo pod zemljo mora biti njihovo zdravstveno stanje brezhibno.
Interesi

Zaradi narave dela pod zemljo odsvetujejo izobraževanje in delo ženskam, na kar opozarja tudi konvencija Mednarodne organizacije za delo o zaposlovanju žensk pri podzemskih delih v rudnikih vseh kategorij. Pri delu je priporočljiva samostojnost, samoiniciativnost in občutek za lastno odgovornost. Potrebna so znanja za vodenje, samostojno načrtovanje in projektiranje del.
Razmere za delo

Rudarski inženir pri uvajanju lahko dela tudi v več izmenah, ponoči, v skupini, stoje, v zaprtih prostorih, pri povišanih ali nizkih temperaturah, z naglimi temperaturnimi spremembami, pri nadpovprečni vlažnosti, zaprašenosti, ob povečanem ropotu in slabi osvetlitvi. Hodi po neravnih površinah, se pripogiba in dela v sključenih držah. Pozneje dela tudi v risalnicah, pred ekrani in napravami s sevanjem. Prevzema odgovornosti za vodenje in izvedbo del.
Nevarnosti

Zaradi stalne nevarnosti poškodb je obvezna uporaba zaščitnih sredstev tako pri delu pod zemljo kot na deloviščih odprtih kopov. Še posebej izrazite so nevarnosti plazov, podiranja stropov in sten, steberni udari, vdiranja strupenih plinov, vode, nevarnosti požarov in eksplozij. Značilna je psihična utesnjenost zaradi dela v zaprtem prostoru in pod zemljo. Pri telesnih naporih so največje obremenitve hrbtenice. Rudarski inženirji se srečujejo s povečanim ropotom, z močnim kroženjem zraka. Pogoste so poškodbe rok, nog in glave. Zato je pri delu predpisana obvezna uporaba rudarske zaščitne obleke in osebnih zaščitnih sredstev. Vsak rudarski inženir je opremljen s samo-reševalcem in metanometrom. Znanje varstva pri delu in poznavanje načrta reševanja se preverja na strokovnih izpitih.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic rudarskega inženirja je potrebna visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba.
Druge informacije

Naravoslovnotehniška fakulteta (NTF), program Geotehnologija, rudarstvo in okolje, Univerza v Ljubljani

Premogovnik Velenje
, Partizanska 78, 3320 Velenje

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube