Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Matematik, raziskovalni

Kratek opis

Raziskovalec matematike deluje na različnih področjih klasične in moderne matematike: od teorije množic in števil do računalniške matematike.
Kaj delavec običajno dela

Raziskovalec matematike je znanstvenik, usposobljen za raziskovanje matematike, tj. za odkrivanje novih lastnosti in odnosov med matematičnimi količinami, objekti in strukturami. Običajno se osredotoči na proučevanje posamezne matematične discipline. Njegovo delo je bolj ali manj abstraktno: izpeljuje in dokazuje različne izreke, definira nove pojme in rešuje matematične probleme. Odgovarja na vprašanja, ki so jih v znanstvenih revijah zastavili drugi raziskovalci in daje protiprimere, postavlja znanstvene domneve in nova vprašanja. Lahko je usmerjeno tudi v aplikacije matematičnih teorij, pri čemer uporablja pridobljeno matematično znanje za reševanje konkretnih problemov v drugih strokah, izdelavo ustreznih postopkov in testiranje novih metod reševanja.

Rezultate svojih raziskav posreduje drugim matematikom in javnosti v obliki znanstvenih člankov, poročil in ekspertiz. O njih predava na seminarjih, domačih in mednarodnih konferencah ter kot gostujoči profesor-raziskovalec na drugih univerzah in raziskovalnih inštitutih. Pogosto povezuje raziskovalno delo s pedagoškim delom univerzitetnega profesorja in prenaša svoje znanje in izkušnje na študente. Kot mentor pri raziskovalnih projektih in pri doktorskih disertacijah vzgaja nove rodove raziskovalcev. Strokovno ocenjuje delo drugih raziskovalcev in daje o njih strokovna mnenja v zvezi z njihovo zaposlitvijo in napredovanjem. Strokovno presoja domače in tuje znanstvene prispevke, članke, monografije in strokovne knjige. Včasih prevzame tudi uredništvo občasnih ali stalnih znanstvenih publikacij.
Delovna področja

Raziskovalec matematike deluje na različnih področjih klasične in moderne matematike. Po mednarodni klasifikaciji obstaja več kot 30 različnih vej matematike ali panog, ki so v tesni zvezi s teoretično matematiko. Naštejmo nekatere: logika in osnove matematike, teorija množic, teorija števil, algebra, teorija grup, topološke grupe, teorija kolobarjev in obsegov, realna analiza, teorija mere in integracije, funkcije kompleksne spremenljivke, potencialna teorija, specialne funkcije, harmonična analiza, funkcionalna analiza, integralske enačbe, globalna analiza, operaterska teorija, topologija, numerična matematika, geometrija, diferencialna geometrija, verjetnost in statistika, teorija diferencialnih enačb, teorija optimizacije, operacijske raziskave, kombinatorika, računalniška matematika, matematična fizika, kvantna mehanika, teorija vodenja in elementarna matematika.
Delovni pripomočki

Snov, ki jo obdeluje raziskovalec matematike, so matematične ideje. Zanje v načelu potrebuje poleg glave na pravem mestu le list papirja in svinčnik. Seveda pri tem v resnici ne more brez opremljene matematične knjižnice, ki v svojih knjigah in znanstvenih revijah hrani nakopičeno znanje preteklih in sodobnih svetovnih matematikov. Hiter dostop do informacij je danes nuja, zato je pomemben dober informacijski sistem. Računalniški programi omogočajo raziskovalcu pregledovanje podatkov o knjižnem fondu, podatkov o objavljenih znanstvenih člankih in njihovih recenzijah ter o objavljenih znanstvenih citatih. Poleg tega so računalniki, vključeni v mednarodno omrežje z elektronsko pošto nepogrešljivi pri znanstveni izmenjavi, obveščanju o rezultatih raziskovalnega dela, objavljanju člankov in prijavi na konference. Z urejevalniki besedil, ki so prilagojeni matematičnim izrazom in formulam, oblikuje svoje članke, z drugo programsko opremo in programi za numerično in simbolično računanje opravlja matematične izračune. Čedalje pogosteje uporablja tudi različne grafične programe za prikaz rezultatov in posebne statistične pakete.
Izdelek in storitev

Glavni in trajni izdelek raziskovalca matematike so novi rezultati, ki jih prispeva v zakladnico matematičnega znanja in jih potem uporabljajo drugi raziskovalci pri svojem delu. Materialna oblika teh izdelkov so objavljeni znanstveni članki, učbeniki in knjige. Vzporedne storitve so še: prenos znanja na študente, vzgoja mlajših raziskovalcev, razvoj stroke, strokovne ocene in ekspertize oziroma strokovna mnenja.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica se zahteva najvišja stopnja izobrazbe, doktorat znanosti s področja matematike. Zato je potrebno po srednji šoli študirati teoretično, uporabno ali pedagoško matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani ali na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru oziroma v tujini na ustrezni fakulteti. Diplomant mora nato pridobiti magisterij iz matematike ali pa takoj preiti na doktorski študij matematike. Doktorat matematičnih znanosti je pogoj za samostojno opravljanje poklica, čeprav se marsikdo začne že prej ukvarjati z raziskovalnimi problemi. Za sam študij matematike in za raziskovalno delo je potrebna sposobnost abstraktnega mišljenja in logičnega sklepanja. Poleg tega si matematik pridobi stalne delovne navade, sistematičnost, računsko spretnost in računalniško izobrazb. Za spremljajoče pedagoško delo ima veselje do poučevanja in osnovna metodična in didaktična znanja. Zelo pomembno je pasivno in tudi aktivno znanje tujih jezikov, zlasti angleščine.
Psihofizične sposobnosti

Poleg splošnih zdravstvenih zahtev mu ni treba izpolnjevati nobenih posebnih psihofizičnih pogojev. Res pa je, da delovni proces poteka včasih pod precejšnjo psihično obremenitvijo, ki jo sprožajo kratki roki uresničevanja projektov in odgovorno mentorsko delo. V zdravstvenem pogledu trpijo oči zaradi branja in dela z računalnikom in hrbtenica zaradi dolgotrajnega sedenja.
Interesi

Zelo pomemben je osebni interes za opravljanje raziskovalnega dela, vztrajnost, skrbnost, znanstveno poštenost, a tudi zdrava ambicioznost za doseganje rezultatov in do neke mere tekmovalnost. Delo raziskovalca matematike je precej bolj individualno kot v drugih znanostih, kljub temu sta komunikativnost in smisel za sodelovanje koristna. Včasih so potrebne tudi vodstvene sposobnosti za vodenje projektov in usmerjanje mladih raziskovalcev.
Razmere za delo

Delo raziskovalca matematike je precej individualno in zato dokaj svobodno, brez togega delovnega urnika in ni nujno vezano na določen delovni prostor.
Nevarnosti

Možnosti poškodb pri delu, razen morebitnih težav s hrbtenico zaradi prekomernega sedenja, praktično ni.
Možnosti zaposlovanja

Raziskovanje matematike je del temeljnih znanosti, ki jih finančno podpira država iz proračuna. Drugih možnosti za vrhunske raziskovalce čiste matematike ni, razen če si pridobijo sredstva iz mednarodnih projektov. Drugače je za raziskovalce uporabne matematike, ki lahko do neke mere sodelujejo tudi z industrijo. Raziskovalec matematike je lahko zaposlen kot samostojni raziskovalec na znanstveno-raziskovalnem inštitutu. V Sloveniji je to predvsem Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko. Če se ukvarja z aplikacijami matematike v drugih vedah, računalništvu, fiziki, kemiji ali ekonomiji, je lahko zaposlen tudi na drugih raziskovalnih inštitutih. Pri delu si lahko pridobi različne stopnje znanstvenih nazivov: znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik. Lahko je univerzitetni učitelj: docent in izredni ali redni profesor.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za raziskovalca matematike se zahteva najvišja stopnja izobrazbe, doktorat znanosti s področja matematike. Kandidat po srednji šoli študira teoretično, uporabno ali pedagoško matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko ter na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani ali na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru oziroma v tujini na ustrezni fakulteti. Po zaključku dodiplomskega izobraževanja se vpiše na tretjo bolonjsko stopnjo, doktorat znanosti. Doktorat matematičnih znanosti je pogoj za samostojno opravljanje poklica, čeprav se marsikdo začne že prej ukvarjati z raziskovalnimi problemi.
Druge informacije

Štipendije za raziskovalce - Evropska mreža raziskovalcev EURAXSESS

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube