Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vodja projektov v gradbeništvu

Kratek opis

Vodja projektov v gradbeništvu načrtuje gradnjo objektov. Lahko dela na visokih gradnjah, kot so stavbe, hiše, bloki, mostovi in jeklene konstrukcije ali nizkih gradnjah, kot so ceste, železnice, vodovodi in kanalizacija. Naloga vodje projekta je, da bo gradnja objekta izvedena kakovostno in pravočasno.
Kaj delavec običajno dela

Delo vodje projektov v gradbeništvu je zelo različno in je odvisno od tega, na katerem področju gradbeništva je zaposlen. Ne glede na delovno mesto je skupni cilj novogradnja. Vodja projektov v gradbeništvu lahko dela na visokih gradnjah ali nizkih gradnjah. Naloga vodje projekta je, da bodo dela speljana kakovostno in pravočasno. Njegova naloga je tudi usklajevanje med podizvajalci, usklajevanje tehničnih rešitev in komercialnih sprememb. Vodja projektov v gradbeništvu načrtuje gradnjo objektov. Njegovo delo običajno poteka v pisarni, kjer računa, riše in projektira. Na začetku priprave novega projekta mora obiskati gradbišče. Pregledati mora izračune zemeljskih meritev, ki mu jih pripravijo geodeti. Nato izdela načrte, ki se uporabijo za gradnjo objektov.

Pri delu večino časa uporablja računalnik, programe AutoCAD in Word. V operativi skrbi za celotno izgradnjo gradbišč, katerih nadzornik je. Sledi poteku gradbenih del vse od začetka naročila gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt, ki ga gradi. Pred začetkom gradnje preveri tehnično projektno dokumentacijo, načrte in dovoljenja za gradnjo. Ko pride na delo, vsako gradbišče pregleda in ve, kaj se bo tam dogajalo. Skrbi, da se vse izvaja v skladu s projektno dokumentacijo, za nabavo in dostavo materialov, obvešča in kliče nadzor. Potrditi mora vsako izvedbo dela na gradbišču predno se ta začne izvajati. Vsak dan izpolnjuje gradbeni dnevnik, v katerega vpisuje število delavcev, strojev in vrsto dela. Dnevno izpolnjuje tudi gradbeno oziroma obračunsko knjigo. Vanjo piše in vrisuje izmere, ki so narejene na gradbišču, na podlagi katerih se obračunava mesečne situacije ter plačila za izvedeno delo.

Inženir gradbeništva nadzira delo delovodje na gradbišču. Z njim in ostalimi gradbinci ima tedenske operativne sestanke, kjer se rešujejo operativne zadeve v zvezi z gradnjo objekta. Piše mesečna poročila, pregleduje terminske in finančne plane. Obračunava ure in plače delavcev ter obračunava dobavo materialov. Sodeluje z inženirji gradbeništva - nadzorniki in laboranti, ki skrbijo za testiranje materialov, ki se uporabljajo pri gradnji. Tekoče kontrole so jemanje vzorcev na gradbišču (asfalt, beton in zemljine), ki morajo biti v skladu s tehnično projektno dokumentacijo in se testirajo v laboratorijih. Sodeluje z inženirjem gradbeništva- koordinatorjem varstva pri delu. Nadzoruje, če se delo izvaja v skladu z Zakonom o varnosti pri delu, in skrbi, da se izvaja varno.
Delovna področja

Vodja projektov v gradbeništvu dela v nadzoru gradnje objektov, v operativi kot izvajalec gradbenih del oziroma organizator gradbišča. Dela kot projektant pri načrtovanju gradbenih objektov na različnih gradbiščih, na področju visokih ali nizkih gradnjah. Dela z novogradnjami ali pri popravilih starih gradbenih objektov. Lahko skrbi za organizacijo dela pri rušenju starih in dotrajanih objektov. Dela v nadzoru investicij gradbenih del za državno upravo ter v komerciali, kjer pridobiva naročnike gradbenih del. Zaposli se v državni ali občinski upravi ali postane vodja gradbenega obrata za gradbene materiale.
Delovni pripomočki

Glavni dokumenti pri gradnji so lokacijska prijava gradbišča, gradbeno dovoljenje, gradbeni dnevnik, gradbena oziroma obračunska knjiga in projektna tehnična dokumentacija. Osebna oprema za vodjo projektov v gradbeništvu na terenu so škornji, čelada, pelerina, telovnik za cestišča in svetilka za tunele. Pri delu v pisarni uporablja risalno mizo, papir, svinčnik in računalnik.
Izdelek in storitev

Izdelek vodje projektov je gradbeni objekt, ki nastane z gradnjo.
Znanja in spretnosti

Vodja projektov v gradbeništvu mora imeti odlične sposobnosti pri koordinaciji in komunikaciji z notranjimi in zunanjimi izvajalci, izkušnje pri nadzoru nad varnostjo in kakovostjo. Dobro pozna terminsko in finančno zaključevanje del v skladu z načrtom in primopredajo. Pozna gradbene materiale in njihove lastnosti, tehnologijo materialov in izdelav konstrukcij, tehnično risanje in načrtovanje z računalniškimi programi. Dobro mora poznati organizacijo gradbišča. Pozna in upošteva pomen kulturne dediščine, avtohtonega okolja in trajnostnega razvoja prostora. Vodja projektov v gradbeništvu mora vsake dve leti opravljati izpit iz varstva pri delu. Obnavljati mora tudi zdravniški pregled.
Slediti mora zakonodaji, ki se spreminja. Zakoni, ki jih zelo dobro pozna, so: Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora in Zakon o javnih naročilih. Pomembno je, da ima strokovno tehnično znanje in pozna gradbene materiale. Pozna upravne organe in postopke za pridobivanje vseh gradbenih dovoljenj. Imeti mora vozniški izpit B kategorije, saj je potrebno usklajevanje nadzora na gradbišču in dela v pisarni, zato ne more biti odvisen od prevoza drugih. Pri delu uporablja računalnik, predvsem tehnične programe AutoCAD in MS Project.
Psihofizične sposobnosti

Delo bi težko opravljala oseba, ki se boji višine ali zaprtih prostorov.
Interesi

Vodjo projektov v gradbeništvu zanima tehnika, konstrukcije stavb in gradbeni materiali. Redno spremlja novosti na področju gradbeništva in zakonodaje. Sposoben je timskega dela, saj pri gradnji sodeluje veliko ljudi in različnih služb. Za sestanke, ki jih pogosto vodi, mora imeti vodstvene sposobnosti in lastnosti. Biti mora iznajdljiv in prilagodljiv, saj se z vsako gradnjo spreminjajo pogoji dela. Ima dobro prostorsko predstavo, odlične organizacijske in komunikacijske sposobnosti in je natančna in organizirana oseba. Osebnostne lastnosti, ki jih mora imeti, so še: samostojnost, podjetnost, splošna razgledanost, sposobnost za večje umske napore ter sposobnost za izpolnjevanje poslovnih ciljev in planov.
Razmere za delo

Vodja projektov v gradbeništvu dela v pisarni in na gradbišču. Ima prilagodljiv delovni čas, saj je včasih treba projekt zaključiti v kratkem roku. Delo opravlja tudi ponoči ali v nadurah, odvisno od vrste dela na gradbišču. Vodja projektov si delo razporeja sam. Pomembno je, da je opravljeno v dogovorjenih rokih.
Nevarnosti

Delo na gradbišču je nevarno, vendar je za vodjo projektov v gradbeništvu manj nevarnosti kot za delavce gradbince in delovodje, saj je manj časa na gradbišču. Vodja projektov je nevarnosti izpostavljen občasno, ko preverja potek del na gradbišču. Lahko pa narava dela zahteva več časa na gradbišču in temu primerno je izpostavljenost večja. Delo lahko poteka na višini ali v globini in v bližini delovnih strojev. Zato mora upoštevati varnostne predpise in uporabljati zaščitna sredstva, kot so čelada, ustrezna obutev, obleka in rokavice. Nevarnosti so predvsem padec z višine, udarci in ureznine.
Možnosti zaposlovanja

Pri vsaki večji gradnji sodeluje inženir gradbeništva, ki je lahko zaposlen na različnih delovnih področjih, npr. kot vodja projektov v gradbeništvu, kot izvajalec nadzora, kontrole ali varnosti pri delu. Vodja projektov v gradbeništvu dela tudi v javni upravi, kjer pripravlja razpise za gradnjo in za izbor izvajalca gradbenih del. Nadzoruje investicijo, ki jo izpelje od začetka do konca, od razpisa, gradbenega dovoljenja in izvedbe del do uporabnega dovoljenja.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Delo vodje projektov v gradbeništvu lahko opravljajo osebe, ki so pridobile naziv inženir gradbeništva na višješolskem izobraževanju na višjih ali visoko strokovnih šolah oziroma naziv diplomiranega inženirja gradbeništva na visokošolsko strokovnem fakultetnem programu oziroma naziv univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva na univerzitetnem študijskem programu gradbeništvo na fakulteti za gradbeništvo. Pogoj za delo je opravljen strokovni izpit.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube