Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Aktuar

Kratek opis

Aktuar je matematik, ki se ukvarja z verjetnostmi in obvladovanjem tveganj, slonečih na tržnih zakonitostih, ki jih izvajajo zavarovalnice in druge finančne ustanove. Rešuje finančne probleme in s svojim delom ter svetovanjem omogoča ustrezne finančne odločitve v zavarovalništvu in bančništvu.
Kaj delavec običajno dela

Potrebo po razvoju aktuarskega poklica je spodbudila v Londonu leta 1762 ustanovljena prva vzajemna življenjska zavarovalnica Society for Equitable Assurances on Lives and Survivorships. Za življenjska zavarovanja te zavarovalnice je bilo potrebno ugotavljati letne dobičke iz dolgoročnih življenjskih zavarovanj. To je pomenilo veliko več kot le preštevanje denarja v blagajni. Pomenilo je izračunavanje bodočih izplačil iz življenjskih zavarovanj in bodočih premij, ki se bodo realizirala kot denar šele v prihodnosti. V Sloveniji so prvi aktuarji delovali že pred drugo svetovno vojno. Leta 1997 je bilo ustanovljeno Slovensko aktuarsko društvo, ko so začeli na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s prvim podiplomskim študijem aktuarstva. V času, ko je na slovenskem tržišču vedno več zavarovalnic, narašča tudi potreba po strokovnjakih z aktuarskega področja. V Sloveniji se z aktuarskimi posli trenutno ukvarja preko 60 aktuarjev.

Aktuar rešuje finančne probleme in s svojim delom ter svetovanjem utemelji finančne odločitve v zavarovalništvu in bančništvu. Z uporabo matematičnih modelov oceni sedanjo vrednost in predvideva prihodnjo. Pripravlja strokovne rešitve finančnih in poslovnih problemov, ki vsebujejo naključne dogodke. Ukvarja se s trendi v zavarovalništvu in preučuje tveganja na kapitalskih trgih. Zbira, obdeluje, analizira in predstavi podatke, izdela modelne rešitve finančnih gibanj, naložb in premij. Formulira domneve, jih kontrolira, oceni in izboljšuje. Izračuni in projekcije, ki so rezultat aktuarjevega dela, so hrbtenica zavarovalništva in bančništva.

Pomembna lastnost dobrega aktuarja je, da zna zapletene stvari, s katerimi se ukvarja, uporabiti v praksi ter jih razložiti tudi nestrokovnjakom. Aktuar torej trdi, da se tveganje in negotovost lahko nadzirata ter s preučevanjem preteklosti načrtuje prihodnost. Pri tem poskuša predvideti dolgoročne posledice posameznih dogodkov. Aktuarji v zavarovalništvu delujejo običajno na dveh ločenih področjih, življenjskih in neživljenjskih oz. premoženjskih zavarovanjih. V okviru življenjskih zavarovanj aktuar izračunava verjetnosti smrti in na podlagi tega določa zavarovalne premije in rezervacije, ki zavarovalnici omogočajo, da je sposobna poravnavati svoje obveznosti do zavarovancev, recimo v primeru smrti ali v primeru prejemanja mesečnih rent in pokojnin. Pri svojem delu analizira podatke, stroške, razvija produkte, določa premije, izračunava dobiček in rezervacije, upravlja z naložbami in tveganji.

Aktuar, ki deluje na področju neživljenjskih zavarovanj, se ukvarja npr. z avtomobilskimi zavarovanji, požarnim in stanovanjskim zavarovanjem, kmetijskim zavarovanjem, zavarovanjem poklicne odgovornosti in z drugimi zavarovalnimi vrstami. Pri tem so osnovni principi, ki jih uporablja pri svojem delu, podobni tistim na področju življenjskih zavarovanj, le da tu izračunava verjetnosti nastanka škodnega dogodka ter njihovo pogostost. Dodatno ocenjuje tudi verjetnost škodnih dogodkov, ki so sicer že nastali, a še niso bili prijavljeni zavarovalnici, čeprav je denimo zavarovalna pogodba že davno potekla. Poleg zavarovalniških področij aktuarsko delovanje sega še na področje nadzora, upravljanja, investicij in izobraževanja.

Aktuar, zaposlen v finančnih skladih, bančništvu in v investicijskih družbah, ocenjuje in izbira podatke o finančnih naložbah, upravlja in ocenjuje naložbena tveganja in sklade, ugotavlja naložbene rezultate, pripravlja naložbene modele in oblikuje obveznosti. Aktuar v službi države pa izvaja zavarovalni nadzor (v Sloveniji pri Agenciji za zavarovalni nadzor), nadzira pokojninske sklade, izračunava, analizira in načrtuje financiranje socialne varnosti. Svetuje pri demografskih načrtih, pri politiki socialnih zavarovanj in pokojnin ter nadzoruje potrošniške in državne kredite.
Delovna področja

Večina aktuarjev deluje v zavarovalništvu, nekateri tudi v pokojninskih družbah, v bančništvu, revizorskih družbah in v finančnih ustanovah, kjer se ukvarjajo s kapitalskimi trgi in z izračunavanjem tveganja kapitalskih naložb.
Delovni pripomočki

Delovno orodje aktuarja je računalnik s programi za matematične modele in izračunavanja, programi za baze, razne tabele in statistični in finančni podatki. Dokumenti, ki jih pri delu uporablja, so razne pogodbe, poročila in izračuni.
Izdelek in storitev

Izdelki aktuarja so matematične formule in izračuni, modeli, po katerih se izračunavajo kapitalska tveganja, premije v zavarovalništvu, bančništvu in pri avtomobilskih zavarovanjih.
Znanja in spretnosti

Delo aktuarja sloni predvsem na matematičnih orodjih, poleg tega pa mora slediti še demografskim in ekonomskim spremembam ter trendom. Nujno je tudi dobro poznavanje zakonodaje in ekonomije. Dobro mora poznati Zakon o zavarovalništvu ter Zavarovalniški in Aktuarski kodeks. Za opravljanje poklica mora imeti opravljen aktuarski izpit pri Agenciji za zavarovalni nadzor.
Psihofizične sposobnosti

Posebnih fizičnih in zdravstvenih zahtev za opravljanje poklica ni.
Interesi

Aktuar je dolžan opravljati svoje delo pošteno, strokovno in skrbno. Izpolnjevati mora svojo poklicno dolžnost do stranke ali delodajalca in ne sme ravnati v nasprotju z javno koristjo. Aktuar izpolnjuje svojo strokovno odgovornost do javnosti tako, da deluje v skladu z aktuarskim kodeksom in nudi aktuarske nasvete, priporočila in mnenja, ki so rezultat strokovne aktuarske presoje. Aktuar je dolžan opravljati svoje delo tako, da ohranja ugled aktuarskega poklica. Biti mora strokovno neoporečen in izogibati se mora strokovno neprimernim in nepoštenim objavam ter objavam, ki so nedokazljive ali zavajajoče. Aktuar pri svojem delu uporablja uveljavljene standarde postopkov dela in sledi smernicam Slovenskega aktuarskega društva. Biti mora vljuden in spoštljiv.

Pri aktuarskem delu se lahko pojavijo nasprotujoča si mnenja aktuarjev, zlasti pri izbiri metod in predpostavk. Razprava o nastalih nesoglasjih mora biti vljudna, spoštljiva in objektivna, ne glede na to, kdo v razpravi sodeluje in kakšna strokovna stališča zastopa. Aktuar sme z namenom najboljšega zastopanja interesov svoje stranke oziroma delodajalca vedno izraziti alternativno mnenje nasproti drugemu aktuarju, skupaj z razlago predpostavk, na katerih to alternativno mnenje temelji. Pomembna je zaupnost in spoštovanje osebnih podatkov strank, za katere opravlja izračune. Pri posredovanju strokovnih poročil mora jasno izkazati svoje avtorstvo in izraziti pripravljenost, da bo stranki oziroma delodajalcu zagotovil dodatne informacije in razlage o obsegu dela, metodah in podatkih.
Razmere za delo

Aktuar dela v pisarni, njegov delovni čas je odvisen od družbe, v kateri je zaposlen.
Nevarnosti

Nevarnosti pri poklicu aktuarja niso telesne narave, pač pa, da tako hitro kot lahko veliko zasluži, lahko ob morebitnih zlomih borze tudi hitro bankrotira.
Možnosti zaposlovanja

V Sloveniji izredno primanjkuje zavarovalnih finančnikov in aktuarjev, tako v samih zavarovalnicah kot tudi v nadzornih in revizorskih ustanovah. Vzrok je pomanjkanje možnosti tovrstnega študija pri nas v preteklosti. Poleg tega zavarovalnice pri nas prej niso imele take vloge, kot jo imajo v državah z razvitim finančnim sistemom. Ob prehodu Slovenije v tržno gospodarstvo se hitro razvija tudi finančni trg. Zavarovalnice kot ene najpomembnejših finančnih institucij pridobivajo vse večjo vlogo. Glede na obseg in rast zavarovalniškega trga ter število zaposlenih (več kot 4.000 v zavarovalnicah in agencijah za zavarovalniško posredovanje) postaja pomanjkanje strokovnjakov s tega področja vedno bolj zaskrbljujoče. Ustrezna strokovna usposobljenost je namreč eden od poglavitnih pogojev za finančno zdravje zavarovalnic in s tem tudi varnost prihrankov in premij, zbranih od zavarovancev. Zato poklic aktuarja postaja vse pomembnejši, še posebej, odkar je zakonodaja prilagojena evropski in natančno določa pristojnosti aktuarjev v zavarovalništvu. Zavarovalnice brez dobrih aktuarjev ne morejo več delovati, zato veliko vlagajo v razvoj in izobrazbo aktuarjev.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

V Evropi in v ZDA je izobraževanje možno tako na dodiplomski kot tudi na podiplomski ravni. V Sloveniji aktuar lahko pridobi izobrazbo v okviru študija matematike ali podiplomskega študija na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, in sicer na specialističnem programu Finance in aktuarstvo ali pa na magistrskem ali doktorskem programu Aktuarstvo.
Druge informacije

Slovensko aktuarsko društvo, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana

Slovensko zavarovalno združenje, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana

Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, 1000 Ljubljana

SPOT, Slovenska poslovna točka, Pooblaščeni aktuar

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube