Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Geolog

Kratek opis

Osnovna dejavnost geologa je geološko kartiranje, pri čemer z različnimi metodami ugotavlja starost, sestavo in zgodovinsko nastajanje geoloških tvorb širšega ozemlja oziroma pokrajine. Njegove izsledke prikažejo na geoloških kartah.
Kaj delavec običajno dela

Geolog izvaja preiskave o stanju tal, pri čemer ugotavlja, kako bi lastnosti kamnin lahko vplivale na uporabo zemljišča za gradbene, konstrukcijske in druge namene. Geolog prav tako preučuje seizmološke procese, zemeljska magnetna polja in onesnaževanje, ki ga povzroča industrija. Geološke raziskave se običajno pričnejo na prostem, kjer geologi opazujejo, rišejo karte in sistematsko zbirajo vzorce za analizo v laboratorijih. Z rezultati, ki jih pridobi na terenu, osnovno analizo in s podatki pridobljenimi s pomočjo geokemije, geofizike in občutljive tehnične opreme, prikaže podzemne plasti kamnin in oceni obseg, količino in kakovost naravnega vira. Te geološke podatke lahko pozneje uporabi za pisanje poročil, izris kart in tridimenzionalnih modelov, za uporabo Geografskega informacijskega sistema in računalniških programov, za pisanje besedil ter izrisovanje mrež.
Delovna področja

Po drugi svetovni vojni smo v Sloveniji dobili prve diplomante iz geologije kot glavnega predmeta, diplomante, kjer je bila geologija kombinirana s kemijo, biologijo in geografijo, diplomirane inženirje geologije in diplomante iz mineralogije s petrografijo. Medtem ko so se diplomanti pedagoških skupin zaposlovali predvsem na srednjih in deloma na osnovnih šolah, so se drugi zaposlili predvsem na Geološkem zavodu v Ljubljani, na Zavodu za raziskavo materiala in konstrukcija ter v rudnikih, predvsem v Idriji in Mežici. Nekaj jih je dobilo mesto na univerzi, pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti in v prirodoslovnem muzeju.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki geodeta so raznovrstni kot je raznovrstna zemeljska skorja. Do geoloških kart in matematičnih modelov danes prihaja vse bolj s pomočjo računalniških programov. Pogosto uporablja biokemično in fizikalno laboratorijsko opremo, npr. za odkrivanje geotermalne energije, pri preučevanju urbane hidrogeologije in v rudarstvu.
Izdelek in storitev

Geološki podatki predstavljajo osnovo pri obravnavanju mnogih problemov nacionalnega pomena, kot so: varovanje zdravja in okolja, preskrba s pitno vodo, zaščita pred naravnimi katastrofami, urbanistično načrtovanje, odkrivanje in ocena rezerv ter načrtovanje izkoriščanja nahajališč mineralnih surovin.
Znanja in spretnosti

Študijski program oddelka za geologijo daje širok razpon znanja od paleontologije, stratigrafije, ekonomske geologije, tektonike, hidrologije, geofizike in sedimentologije do kristalografije, mineralogije, petrologije, geokemije in ekologije. Podlago tem geološkim znanjem predstavlja solidno poznavanje matematike, fizike in kemije in obvladovanje enega ali dveh tujih jezikov ter osnovnih računalniških programov.
Psihofizične sposobnosti

Za geologa je pomembno, da je telesno dobro pripravljen in vzdržljiv, saj lahko dela na težavnih terenih. Potrebuje pa tudi druge lastnosti, kot so prilagodljivost, izvirnost in dobre organizacijske sposobnosti. Geolog lahko dela sam ali v skupini z drugimi izvedenci.
Interesi

Delovno mesto geologa ni omejeno samo na laboratorij in pisarno, pač pa je njegov delovni prostor vsa zemeljska površina. To pomeni, da državna meja ne predstavlja konca možnosti za zaposlitev. Geologija je veda, ki ne pozna državnih meja.
Razmere za delo

Delo geologa poteka v zaprtih delovnih prostorih ter geoloških laboratorijih kot tudi na terenu. Geološke raziskave izvaja na nenaseljenih področjih, pri čemer pogosto hodi peš, se vzpenja in spušča v podzemne hodnike in rove. Pri tem ga lahko spremljajo neugodne vremenske razmere, dež ali vročina.
Nevarnosti

Pri delu v rudniku ali na gradbišču dela v hrupnem in prašnem okolju, kjer je prisotna nevarnost fizičnih poškodb. Zato mora v takšnih delovnih razmerah uporabljati zaščitno opremo: čelado, zaščitno obutev in obleko ter rokavice.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Prvostopenjski študij traja 3 leta, po uspešno zaključeni diplomi je možno nadaljevanje študija na dvoletnem magistrskem in triletnem doktorskem študiju. Diplomanti prve stopnje pridobijo naziv univerzitetni diplomirani inženir geologije.
Druge informacije

Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Univerza v Ljubljani

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube