Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kemik

Kratek opis

Delo kemika zajema raziskovalno in razvojno delo ter delo v kontrolnih laboratorijih. Kemik dela v številnih industrijskih panogah, kot npr. v kemijski, farmacevtski, živilski, tekstilni, usnjarski in v metalurški industriji ter v zdravstvu.
Kaj delavec običajno dela

Delo kemika je raznoliko in je v prvi vrsti odvisno od mesta zaposlitve in z njim povezanih delovnih nalog. Temeljna dejavnost zajema raziskovalno in razvojno delo ter delo v kontrolnih laboratorijih. Kemik dela v industrijskih panogah, kot npr. kemijski, farmacevtski, živilski, tekstilni, usnjarski in metalurški industriji. Dela tudi v zdravstvu, npr. v kliničnem laboratoriju, v šolstvu in ekologiji ter v inšpekcijskih službah, policiji in slovenski vojski. Kemiki so zaposleni v znanstveno-raziskovalnih ustanovah in na univerzah ter v podjetjih, kjer uvajajo sodobne biotehnološke postopke. V perspektivi bo kot kaže vedno več zaposlitev v majhnih podjetjih, ki bodo proizvajala manjše količine visoko kakovostnih izdelkov, za pripravo katerih so potrebna vrhunska znanja s področja kemije in biokemije.
Delovna področja

Delo kemika zajema:
 1. vodenje raziskovalnih, razvojnih in kontrolnih laboratorijev
 2. sintezo anorganskih in organskih spojin ter raziskave možnosti njihove uporabe
 3. kontrolne analize v različnih industrijskih panogah
 4. izvajanje separacijskih in analitskih metod pri analizah vode, zraka in zemlje v laboratorijih za spremljanje kakovosti okolja
 5. analize, povezane s kontrolo hrane in okolja v sanitarno kemičnih laboratorijih
 6. analize v laboratorijih raznih inšpekcijskih služb in kriminalistične službe
 7. biokemijske raziskave v raziskovalnih laboratorijih znanstveno-raziskovalnih ustanov in univerz ter v razvojnih oddelkih farmacevtskih podjetij in kliničnih laboratorijev ter
 8. poučevanje na srednjih in visokih šolah in na univerzah.
Delovni pripomočki

Kemik se pri delu srečuje z aparaturami, ki so praviloma uvožene in zelo drage. Običajno te aparature upravlja računalniško z uporabo ustreznih programov. Kemik v veliki meri uporablja strokovno literaturo, ki je na voljo v obliki raznih bank podatkov, revij in knjig. Te podatke same ali v kombinaciji z lastnimi rezultati uporablja za računalniško vodene simulacije procesov, ki jih raziskuje. Te simulacije ga lahko vodijo do boljšega razumevanja raziskovanega procesa ali do boljšega poznavanja lastnosti snovi, kot je npr. struktura bioloških makromolekul.
Izdelek in storitev

Pri sintezah in izolacijah je rezultat kemikovega dela nova substanca, ki je lahko plinasta, tekoča ali trdna. Rezultat kemijskih analiz je snovna sestava vzorca. Pri ugotavljanju fizikalno-kemijskih lastnosti vzorca so rezultati dela različne fizikalne in kemijske količine, kot npr. struktura, stabilnost, električna prevodnost, pH, lomni količnik ali viskoznost snovi. Izid razvojnih raziskav je lahko nov ali izboljšan proces pridobivanja želene substance običajno v laboratorijskem merilu. Kemik, ki poučuje, posreduje slušateljem znanje s svojega strokovnega področja.
Znanja in spretnosti

Za zaposlitev s področja kemije in biokemije so potrebna osnovna znanja iz anorganske kemije, organske, fizikalne in analizne kemije, biokemije, fizike in matematike. Glede na mesto zaposlitve ima kemik znanja na ožjih področjih, kot so:
 1. sinteza in karakterizacija anorganskih in organskih spojin
 2. rentgenska strukturna analiza in termična analiza anorganskih spojin
 3. izolacija, čiščenje in karakterizacija produktov
 4. sinteza in fizikalno kemijska karakterizacija polimerov
 5. uporaba separacijskih in analitskih metod, analize vode, zraka in zemlje v laboratorijih za spremljanje kvalitete okolja
 6. raziskave s področja genske tehnologije in genske terapije ter
 7. poučevanje kemije in biokemije na srednjih in visokih šolah ter na univerzi.
Psihofizične sposobnosti

Zdravstveno stanje kemika mora biti neoporečno. Delovna mesta se razlikujejo med seboj, vendar lahko pri večini del pridejo v stik z nevarnimi snovmi. Zadnja leta se z uveljavljanjem strožje zakonodaje o varnosti na delovnem mestu izpostavljenost kemikov nezdravemu okolju na delovnem mestu sicer močno zmanjšuje, klub temu pa kemik ne sme biti preobčutljiv za različne kemikalije. Glede na to, da lahko dela z nevarnimi snovmi in uporablja aparature, v katerih so tlaki in temperature zelo visoki, mora biti pri delu zbran, natančen in dosleden ter ne sme imeti zdravstvenih težav, ki bi za krajši ali daljši čas zmanjšale njegove psihofizične sposobnosti.
Interesi

Kemik mora imeti veselje do naravoslovja in tehnike. Sposoben je analitičnega ovrednotenja rezultatov kemičnih analiz ter sinteze in ustvarjalnega razmišljanja pri načrtovanju novih poti v problematiki, s katero se ukvarja.
Razmere za delo

Dobre delovne razmere ima običajno v raziskovalnih, razvojnih in kontrolnih laboratorijih v industriji, v raziskovalnih ustanovah in na univerzi. Lahko dela tudi v industrijskem okolju, kjer so razmere za delo tem okoljem primerne, vendar večinoma v okviru sodobnih industrijskih standardov.
Nevarnosti

Pri vrednotenju varnosti delovnega mesta je veliko predsodkov povezanih z nevarnimi snovmi, čeprav se nesreče s kemikalijami običajno dogajajo nestrokovnjakom, ki kemikalij ne poznajo in z njimi ne znajo pravilno ravnati. Pri nekaterih raziskavah je prisotna nevarnost eksplozij zaradi visokih tlakov in temperatur. Zaradi eksplozijskega poteka raziskovane reakcije pri uporabi visokih električnih napetosti so možne poškodbe z električnim tokom. Toda nevarne raziskave so praviloma varnostno zelo dorečene in zato do nesreč kemikov praktično ne prihaja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.

Kemik v zdravstveni dejavnosti, ki se želi zaposliti v drugi evropski državi, mora kot izvajalec reguliranega poklica pridobiti uradno potrdilo o svojih poklicnih kvalifikacijah. Preverite kako je vaš poklic reguliran v Evidenci reguliranih poklicev.
Izobraževanje

Za delo kemika se zahteva končana Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ali Mariboru.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
Smetanova 17, 2000 Maribor
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube