Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Meteorolog

Kratek opis

Meteorolog vreme napoveduje, nadzira kakovost vremenskih opazovanj in določa, kje je potrebno meteorološko postajo prestaviti ali glede na geografsko pokritost postaviti novo.
Kaj delavec običajno dela

Delo meteorologa se razlikuje glede na vejo meteorologije, v kateri dela. Večina ljudi se zelo moti, ker menijo, da le opazuje oblake, beleži vremenske pojave, temperaturo, meri padavine. Meteorolog je predvsem velik uporabnik vremenskih podatkov. Določa pravilno lokacijo in izbor merilne tehnike. Nadzira kakovost opazovanj in določa, kje je potrebno postajo prestaviti ali glede na geografsko pokritost postaviti novo. Skratka, postavlja temelje za pridobivanje podatkov, meritev pa, razen občasno in po potrebi, ne opravlja, skrbi pa za ustrezno arhiviranje podatkov in izvajanje prostorske in časovne kontrole podatkov. Meteorolog- prognostik vreme napoveduje. Ukvarja se s trenutnim stanjem vremena, arhivskih vrednosti neposredno ne uporablja. S pomočjo posnetkov meteoroloških satelitov sledi premikom oblačnih sistemov, s pomočjo radarskih meritev pa spremlja nastanek in gibanje padavinskih sistemov in neviht. Uporablja meritve meteoroloških postaj, tako avtomatskih, kot tistih z meteorološkimi opazovalci. Na kartah opazovanj določa lego vremenskih front, ciklonov in anticiklonov, analizira pa tudi zračne tokove na različnih višinah atmosfere. Izdeluje razne vrste vremenskih napovedi v tekstualni in grafični obliki. Pri tem uporablja rezultate računskih meteoroloških prognostičnih modelov, ki jih skrbno pregleda in ovrednoti ter primerja rezultate različnih modelov med seboj. Če so razhajanja med njimi velika, potem je to znamenje, da je atmosfera dokaj ne-napovedljiva in bo zato napoved manj zanesljiva.

Specifična dela opravlja meteorolog na letališču. Ta izdaja vremenske napovedi za devet do 18 ur vnaprej za območja letališč in koridorjev, po katerih poteka zračni promet. Spet drugačno je delo v agro-meteorologiji, kjer se meteorologi bolj posvečajo mikroklimatskim značilnostim v različnih rastlinskih združbah. Glede na vremenske razmere npr. spremljajo in napovedujejo pojavljanje in razvoj rastlinskih bolezni in škodljivcev. Klimatologi pri delu uporabljajo vse razpoložljive meteorološke podatke. Še posebej so dragoceni tisti o vremenskih razmerah v bližnji in daljni preteklosti. Omogočajo namreč spoznavanje spremenljivosti podnebja in povezav med posameznimi meteorološkimi pojavi. Pri svojem delu si pomagajo s statistiko in računskimi modeli ter z grafičnim prikazom v obliki kart.

Osnovna naloga klimatologov je ugotavljanje povprečnih podnebnih razmer in spremenljivosti podnebja in napoved izjemnih dogodkov. Izdelujejo posebne analize, ki so podlaga za izkoriščanje obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija. Pomemben del njihovega dela so posebne analize, ki so osnova za varčno in varno načrtovana mesta in stavb, prometne infrastrukture, rekreacijske objekte, določajo pa tudi meteorološko najugodnejše mikrolokacije za take objekte oziroma njihov vpliv na mikroklimo. Pomembna naloga je ocena verjetnosti ekstremnih pojavov in preučevanje vpliva vremena in klime na počutje in zdravje ljudi. Sem sodijo tudi vsi elaborati, ki jih klimatologi izdelujejo za potrebe klimatskih zdravilišč in turističnih krajev. Mikroklimatske razmere je potrebno dobro poznati pri obravnavi onesnaženja in širjenja škodljivih snovi.

Meteorolog, ki dela na tem področju, ob pomoči računskih modelov predvidi širjenje škodljivih primesi v ozračju. Z izsledki sodeluje pri načrtovanju naselij, pri izbiri lokacije za industrijske objekte in smetišča. Izračunava ustrezne višine dimnikov tovarn, da nesnažen zrak ne bi preveč vplival na okoliške kraje. Izdeluje študije za širjenje škodljivih snovi ob morebitnih ekoloških nesrečah. Preučuje emisije nevarnih izpušnih plinov v prometu in sodeluje pri gradnji predorov in njihovih prezračevalnih naprav. Z rednimi meritvami koncentracij škodljivih snovi v ozračju sodeluje pri ocenah ekološke obremenitve okolja in pri morebitni sanaciji. Pri svojem delu večkrat sodeluje s kemiki.
Delovna področja

Meteorologija se ukvarja z vremenom, njegovimi posledicami in vplivi na okolje. Sodelujejo pri ugotavljanju onesnaženja okolja saj se veliko škodljivih snovi širi po ozračju. Meritve njihovih koncentracij in predvidevanje njihovega širjenja s pomočjo računskih modelov je naloga meteorologije. Vse bolj pomembna postaja agrometeorologija, vreme v povezavi s kmetijstvom, bi lahko rekli. Gre predvsem za zniževanje stroškov pridelave hrane in za kakovostnejši pridelek z upoštevanjem vremenskih razmer. Klimatologija se ne ukvarja samo s podnebjem in v zadnjem času tudi z zelo priljubljenimi podnebnimi spremembami, segrevanjem ozračja, ampak sodeluje pri urbanizmu, gradbeništvu, energetiki, gradnji cest in dimenzioniranju kanalizacijskega omrežja.

Biometeorologija in medicinska meteorologija sta del klimatologije. Tu sodelujejo zdravniki in meteorologi. Raziskujejo vpliv vremena na počutje ljudi. Javnosti najbolj znano delo meteorologov je napovedovanje vremena, ki pogosto zahteva tudi pojavljanje v javnosti in komunikacijo z novinarji. Nekoliko v ozadju ves čas potekajo raziskave in razvoj novih metod in tehnik napovedovanja vremena. Pri tem se meteorologi vključujejo tudi v številne mednarodne projekte. Posebna veja prognostike je letalska meteorologija, njena domena so lokalne, kratkoročne napovedi za potrebe varnega odvijanja zračnega prometa. Vse naštete aktivnosti pri nas potekajo pod okriljem Agencije RS za okolje, ki sodeluje z različnimi ustanovami, kadar gre za interdisciplinarno delo. Meteorologi delajo tudi na Biotehniški fakulteti ter na katedri za meteorologijo Fakultete za matematiko in fiziko. Tam opravljajo poleg pedagoškega tudi raziskovalno delo. Zaradi mednarodne narave meteorologije je veliko možnosti za študij in sodelovanje s tujimi ustanovami.
Delovni pripomočki

Vsem vejam meteorologije je skupna uporaba računalnikov z veliko programske opreme. Ti omogočajo zbiranje, prenos in obdelavo velike količine podatkov, ki jih izmerijo merilni inštrumenti. Meteorološki modeli so med najbolj "požrešnimi" računalniškimi aplikacijami. Statistične obdelave, razne grafike in risanja kart, brez računalnikov ni več. Meteorologija je mednarodna veda, saj brez tesne povezave in nenehne izmenjave podatkov in produktov ne more obstajati. Informacijski sistem omogoča hiter dostop do podatkov, medsebojno komuniciranje med službami in seveda mednarodne računalniške povezave. Tudi komunikacija z javnostmi v veliki meri poteka po računalniških povezavah, vključujoč svetovni splet. Poleg elektronskega medija pa je potrebna tudi dobro založena knjižnica s strokovno literaturo, revijami in elaborati. Terenskega dela je malo, meteorolog svoje delo opravlja večinoma v pisarni, za pisalno mizo. Vendar pa je pomembno, da meteorologi sodelujejo z opazovalci na terenu in poznajo reprezentativnost pridobljenih podatkov.
Izdelek in storitev

Meteorolog - prognostik spremlja vremensko dogajanje in pripravlja različne vrste splošnih in posebnih vremenskih napovedi za uporabnike. Vse bolj se uveljavlja njegova vloga pri komuniciranju z javnostmi prek živih javljanj v programe radijskih postaj, pa tudi nastopi na televiziji omogočajo neposredno predstavitev rezultatov vsakodnevnega dela. Izdelava posebnih analiz in strokovnih mnenj je vsakodnevno delo klimatologov in agrometeorologov. Izdajajo se kot strokovna poročila, elaborati in monografije. Rezultati sistematičnih opazovanj in meritev so redno objavljeni v obliki mesečnih biltenov. Rezultati raziskovalnega dela na področju modeliranja atmosfere, proučevanja podnebja in podnebnih sprememb so objavljeni v strokovnih časopisih, revijah in kot samostojne publikacije.
Znanja in spretnosti

Poklic meteorologa zahteva visoko izobrazbo naravoslovne - meteorološke smeri. Študij poteka na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za matematiko in fiziko. Že pri študiju ne gre brez znanja tujih jezikov, na delovnem mestu pa je to skoraj nujno. Predvsem so uporabni angleščina, nemščina in tudi francoščina. Meteorolog mora obvladati osnove računalniškega programiranja, statistike in nekatere programske pakete za obdelavo podatkov in urejanje besedila. Za napovedovanje vremena je prednost, če znaš opazovati dogajanje v ozračju. Za načrtovanje kompleksnejših podnebnih analiz je potrebno tudi interdisciplinarno znanje.
Psihofizične sposobnosti

Ker poteka skoraj vse delo v zaprtih prostorih in ni fizično zahtevno, ni potrebe po posebnih zdravstvenih ali fizičnih sposobnostih. Izjema je delo na letališču, kjer zahtevajo določeno zdravstveno raven, zato so potrebni redni zdravniški pregledi. Delo je večinoma sedeče. Zaradi dela z računalnikom precej trpijo oči in nekoliko hrbtenica. Ljudje, ki imajo težave pri sedenju ali delu s tipkovnico, utegnejo občasno imeti manjše težave. Tisti z barvno slepoto ne bi mogli opravljati npr. dela prognostika, lahko pa bi delali v klimatologiji, računskem modeliranju in še kje. Poklic je primeren za oba spola.
Interesi

Zaželeno je, da ima smisel za opazovanje narave. Pomembna je natančnost pri preverjanju in obdelavi podatkov. Napačni rezultati imajo za posledico prenizko načrtovane dimnike, energetsko neustrezno orientirane objekte ali napačne vremenske napovedi. Delo zahteva samostojno odločanje, vztrajnost in tudi sposobnost timskega dela. Pri nekaterih nalogah imajo prednost tisti s smislom za komunikacijo z javnostmi. Pri razvoju meteoroloških prognostičnih modelov je potreben smisel za znanstveno in raziskovalno delo. Klimatologi, ki izdelujejo zahtevnejše analize za druga strokovna področja, morajo ta področja vsaj deloma poznati, da se lahko s svojimi izdelki učinkovito približajo potrebam končnega uporabnika.
Razmere za delo

Delo v operativnih dežurnih službah, napovedovanje vremena, letalska meteorologija in razne meritve, poteka večinoma nepretrgoma. Zato je delovni čas razdeljen v turnuse. Delovno okolje je mirno, dinamično pa je zaradi komunikacije z javnostmi in posebnimi uporabniki. Druge službe imajo zaradi javne narave meteorološke službe običajen delovni čas. Naloge zahtevajo večinoma samostojno delo, včasih tudi timsko.
Nevarnosti

Z leti se lahko pojavijo težave z očmi zaradi pogoste uporabe zaslonov ter težave s hrbtenico zaradi dolgotrajnega sedenja.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poklic meteorologa zahteva univerzitetno izobrazbo naravoslovne smeri, ki jo kandidat pridobi na fakulteti za fiziko.
Druge informacije

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana

Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Jadranska ulica 19, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube