Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Poslanec državnega zbora

Kratek opis

Poslanec sodeluje pri delu delovnih teles Državnega zbora ter se udeležuje njihovih sej, kjer aktivno sodeluje v razpravah, daje pripombe in pobude in glasuje o posamezni zadevi.
Kaj delavec običajno dela

Poslanec je predstavnik ljudstva v Državnem zboru RS, ki šteje 90 poslancev. Ima pravice in dolžnosti določene z ustavo, z zakonom in poslovnikom Državnega zbora. Kot član Državnega zbora se udeležuje sej, kjer sodeluje pri: razglasitvi ali spremembi ustave, pri sprejemanju nacionalnega programa, zakonov in državnega proračuna, pri potrditvi mednarodnih pogodb, pri sprejemanju poslovnika državnega zbora, raznih deklaracij, resolucij, priporočil, stališč, sklepov in obveznih razlag zakona. Sodeluje pri izvolitvi, imenovanju in razrešitvah predsednika vlade, ministrov, predsednika in podpredsednika državnega zbora, sodnikov, tožilcev ter pri drugih imenovanjih in razrešitvah, ki sodijo v pristojnost državnega zbora.

Poslanec predlaga besedilo posameznega zakona ali drugega akta v obravnavo in v sprejem državnemu zboru. Državnemu zboru lahko predlaga razpis referenduma o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, ter predlaga razpravo o vprašanjih širšega pomena. Skupaj z drugimi poslanci ima pravico ustanoviti poslansko skupino, se včlaniti vanjo in v njej enakopravno sodelovati ali iz nje izstopiti. Sodeluje pri delu posameznih delovnih teles državnega zbora ter se udeležuje njihovih sej, kjer aktivno sodeluje v razpravah daje pripombe in pobude in v končni fazi tudi glasuje o posamezni zadevi. Če poslanec ni član posameznega delovnega telesa, lahko na njegovih sejah razpravlja le po posebnem sklepu, nima pa pravice glasovati.

Od organov državne uprave in organov lokalnih skupnosti lahko zahteva dodatna obvestila in pojasnila. Poslanec daje pobude in postavlja poslanska vprašanja vladi ali posameznemu ministru. Kadar se poslansko vprašanje nanaša na področje v pristojnosti vlade, lahko pri posameznemu odgovoru predlaga razpravo. Sam ali skupaj z drugimi poslanci lahko vloži interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra ali odredi preiskavo o zadevah javnega pomena. Opravlja tudi druge naloge v skladu z zakoni ter poslovnikom Državnega zbora.
Delovna področja

Kot član Državnega zbora se udeležuje njegovih sej, kjer sodeluje pri:
  • razglasitvi ali spremembi ustave
  • pri sprejemanju nacionalnega programa, zakonov in državnega proračuna
  • pri potrditvi (ratificiranju) mednarodnih pogodb
  • pri sprejemanju poslovnika državnega zbora, raznih deklaracij, resolucij, priporočil, stališč, sklepov in obveznih razlag zakona.
Delovni pripomočki

Poslanec uporablja vse sodobne pripomočke, da ostane v stiku z ljudmi in s sodelavci.
Izdelek in storitev

Poslanec predlaga besedilo posameznega zakona ali drugega akta v obravnavo in v sprejem državnemu zboru. Državnemu zboru lahko predlaga razpis referenduma o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, ter predlaga razpravo o vprašanjih širšega pomena.
Znanja in spretnosti

Zaželeno je aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika s spoznavanjem jezikovnih struktur in funkcij, ki so značilne za poslovni svet. Prav tako naj bi bil usposobljen za nastopanje v javnosti, vešč spretnega vzpostavljanja odnosov med ljudmi v procesih odločanja, zlasti v stikih z javnostmi in mediji. Poslanec naj bi bil seznanjen s sodobnimi prijemi strateškega načrtovanja in odločanja, analiziranja problemov in sprejemanja odločitev. Obvlada poslovno in pisno sporazumevanje ter poslovno vedenje. Poslanec je funkcija visoke stopnje zahtevnosti, ki po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo ni združljiva z opravljanjem kake druge funkcije ali dela.

Poleg splošne razgledanosti je zaželeno poznavanje predpisov s področja mednarodnega prava in domače zakonodaje. Poslanec opravlja funkcijo poklicno za dobo štirih let in med trajanjem poslanskega mandata ni vezan na nobena navodila. Z izvolitvijo za poslanca pridobi tako imenovano poslansko imuniteto, zaradi katere ni kazensko odgovoren za mnenje ali glas, ki ga je izrekel ali dal na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih teles.
Psihofizične sposobnosti

Delo poslanca v Državnem zboru zahteva dobre psihofizične zmogljivosti.
Interesi

Poslanec Državnega zbora deluje v različnih odborih in delovnih skupinah, kjer zastopa javne interese na posameznem področju, kot je gospodarstvo, človekove pravice, zakonodaja ali Slovenci po svetu.
Razmere za delo

Razmere, v katerih opravlja poslanec svojo funkcijo, so dokaj ugodne. Njegovi delovni prostori so v stavbi na Šubičevi 4 v Ljubljani, kjer potekajo redne in izredne seje Državnega zbora, deluje pa tudi na sedežu svoje poslanske pisarne. Poslanec, ki ima stalno prebivališče zunaj Ljubljane, je upravičen do službenega stanovanja in do povrnitve stroškov nastalih z ločenim življenjem.
Nevarnosti

Pri delu poslanca Državnega zbora ni posebnih nevarnosti.
Možnosti zaposlovanja

Državni zbor Republike Slovenije.
Izobraževanje

Poslanec mora biti splošno razgledan, imel naj bi visoko stopnjo strokovne izobrazbe, vendar to ni pogoj, ker ga je izvolilo ljudstvo.
Druge informacije

Državni zbor RS, Šubičeva 4, Ljubljana
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube