Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kletar

Kratek opis

Kletar dela v kmetijski dejavnosti, v vinogradništvu ali vinarstvu. Prideluje in polni različna vina, ki so mirna, peneča, posebna, sadna ali namizna.
Kaj delavec običajno dela

Kletar se ukvarja s pridelovanjem vina. Ko opravlja predelovalna in kletarska opravila, si hkrati prizadeva izpolniti zakonske norme in zadostiti tržnim zahtevam po dobrem vinu. Temu primerno mora biti pripravljena tudi vinska klet. Kletar zato čisti in razkužuje predelovalne prostore, zaparja in žvepla stroje in drugo opremo ter preskrbi vso embalažo. V tako pripravljeni kleti sprejema grozdje in ga ločuje po pridelovalnem območju, sorti in zrelosti. Grozdje nato po izbranih tehnoloških postopkih predeluje v vino: ga preša, pridobiva mošt in skrbi za alkoholno vrenje. Mošt in pozneje vino neguje, pretaka in mu dodaja aditive za ustrezno zorenje, ga čisti in stabilizira. Vino shranjuje v vinskih sodih. Polni in stara ga tudi v steklenicah. Ustekleničeno vino opremlja z etiketami za prodajo na tržišču.

Na vsaki stopnji predelave pregleduje in ocenjuje kakovost in lastnosti mošta in vina - meri, analizira in tudi okuša odvzete vzorce. Pozoren je zlasti na možne napake in bolezenske znake in po potrebi ukrepa z ustreznimi popravki in dodatno predelavo. Pazi tudi na primerne higienske razmere med celotnim proizvodnim procesom. Pri avtomatiziranih postopkih je njegovo delo predvsem v oskrbi in upravljanju strojev in naprav ter v nadzoru pravilnega poteka strojnih predelovalnih korakov. Kletar uravnava in vzdržuje naprave in instalacije za umetno vzdrževanje okoliščin v kletnih prostorih.

Na strojih in napravah opravlja tudi manjša popravila. Pri delu sodeluje z drugimi kletarji in agronomskimi strokovnjaki. Udeležuje se strokovnih predavanj in seminarjev, kjer svoje znanje še izpopolnjuje. S spremljanjem strokovne literature skrbi za samoizobraževanje, obiskuje in udeležuje se razstav in ocenjevanj vin na kmetijskih in vinskih sejmih. Svoje delo strokovno dokumentira, npr. evidentira vsa opravljena dela in beleži količino in kakovost trgatve.
Delovna področja

Kletar dela v kmetijski dejavnosti, v vinogradništvu ali vinarstvu. Zaposlen je v kletarskem obratu v vinogradniški, vinarski in kmetijski zadrugi ali podjetju. V večjem obratu je njegovo delovno področje navadno ožje, dela npr. kot samostojni kletar, kletar polnilec, preddelavec v kleti, preddelavec v polnilnici in pripravljavec del. Kletari tudi v okviru lastne vinogradniške dejavnosti ali v vinski kleti drugega vinogradnika zasebnika. Kot kletar vinogradnik dela pri prodaji vina v vinotoču.
Delovni pripomočki

Kletar dela z različnimi stroji in napravami, npr. s strojem za drozganje ali za mletje, mečkanje sadja, z vinsko črpalko in prešo, s sodi ali polnilno linijo, v pomoč mu je tudi računalniška procesna oprema. Uporablja ročna orodja in naprave, kot so kletarska sekira, kipelne vehe, to so priprave, s katerimi zamašimo odprtino v sodu tako, da preprečimo dostop zraku, omogočimo pa izhajanje ogljikove kisline, pilke (leseni zamaški za sode), lijake, posode in cevi. Za delo potrebuje precizne merilne instrumente, npr. gostomer ali areometer za določanje sladkorja v moštu. Dela s steklovino, predvsem s steklenicami in drugo embalažo, s surovinami, z dodatki in zaščitnimi sredstvi (grozdje, vinske kvasovke, zgoščeni mošt, saharoza, aromatične snovi in žveplo). Uporablja razne evidence, registre, knjige, delovne naloge, zakonske normative in račune o prodaji. Za izpopolnjevanje znanja prebira strokovne vinogradniške in vinarske knjige in revije.
Izdelek in storitev

Kletar prideluje in polni različna vina, ki so mirna, peneča, posebna, sadna, namizna in predikatna. Prideluje jih iz različnih surovin in po različnih tehnologijah. Lahko so tudi različne kakovosti, sladkorne stopnje in trgatve.
Znanja in spretnosti

Kletar ima strokovna vinogradniška znanja za predelavo grozdja v vino in za kletarjenje. Obvlada delovne postopke pri pridelavi vina, od priprave in prešanja grozdja, nege mošta in mladega vina do staranja in ustekleničenja vina. Pozna načine pridelave, značilnosti, sestavine in klasifikacijo različnih vin. Zna predvideti bolezenske pojave pri vinu in ve, s kakšnimi ukrepi in sredstvi jih preprečiti in odpraviti. Zna tudi preizkusiti in oceniti vino po organoleptičnih lastnostih. Seznanjen je z vinsko zakonodajo, higieno vinske kleti in ekološkimi zahtevami, obvlada pa tudi splošno ekonomsko znanje. Vešč je dela s stroji, instalacijami in pripomočki. Kljub temu v posameznih primerih potrebuje še dodatna znanja, kot jih predvideva zakonodaja o vinu. To velja npr. za trženje lastnega ustekleničenega vina in za prodajo vina v vinotoču. Ta znanja dokazuje s posebnim potrdilom in vpisom v register pridelovalcev grozdja in vina. Za samostojno opravljanje poklica potrebuje znanja iz varstva pri delu in delovne izkušnje.
Psihofizične sposobnosti

Kletar potrebuje dobro telesno gibljivost in okretnost. Imeti mora spretne roke in prste, npr. ko oskrbuje in ravna s strojno opremo. Pri težjih opravilih mora imeti nekaj več telesne moči in vzdržljivosti. Da lahko presoja in ocenjuje značilnosti vina, mora zelo dobro vonjati, okušati in razlikovati barve. Pomembno je tudi hitro reagiranje, pomnjenje in analiziranje tehnoloških podatkov, navodil in postopkov pri delu. Ker ne sme imeti nalezljivih bolezni ali nagnjenosti k prehladnim obolenjem in alergijam, opravlja redne zdravniške preglede. Za delo potrebuje opravljen tečaj higienskega minimuma.
Interesi

Kletar je pri delu skrben in natančen, sistematičen in redoljuben. Je tudi iznajdljiv in odgovoren, saj je lahko materialna škoda zaradi napake zelo velika. Pomembni sta samostojnost in iniciativnost. Zanimati ga morajo strokovne novosti in njihova uporaba v praksi. Imeti mora smisel za osebno higieno in čistočo delovnih prostorov in sredstev. V stikih z ljudmi je komunikativen.
Razmere za delo

Kletar dela v zaprtem delovnem okolju vinske kleti pri umetni razsvetljavi, ob ropotu strojne opreme in v neugodni mikroklimi. Prostori so hladni, vlažni in slabše zračeni. Večino dela opravlja stoje ali med hojo, se sklanja in steguje, posega, rokuje in dela s prsti. Občasno tudi dviga, premika in prenaša težja bremena. Ima časovno določen delavnik, ki ga občasno podaljša, npr. ob trgatvah, ko dela tudi pozno v noč. Dela sam in v skupini, skupaj z drugimi kletarji, pomožnimi delavci, vodji in živilskimi strokovnjaki. Pri nakupu in prodaji surovin in vina ima delovne stike z vinogradniki kooperanti in s trgovci z vinom.
Nevarnosti

Kletar dela z ostrimi orodji in stroji z vrtljivimi deli. Pri tem se lahko poreže ali odrgne predvsem po rokah in prstih. Hodi po vlažnih tleh, kjer mu lahko zdrsne in pade. Dela tudi s kemičnimi snovmi, ki nekaterim ljudem povzročijo alergijo. Pri vrenju vina se sproščajo tudi nevarni plini. Zato mora natančno upoštevati navodila za varno delo in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, rokavice, predpasnik in škornji.
Možnosti zaposlovanja

Kletar dela v kmetijski dejavnosti, v vinogradništvu in vinarstvu. Zaposlen je v kletarskem obratu v zadrugi ali podjetju. V večjem obratu je njegovo delovno področje navadno ožje, dela npr. kot samostojni kletar, kletar polnilec, preddelavec v kleti, preddelavec v polnilnici in pripravljavec del. Kletar dela tudi v okviru lastne vinogradniške dejavnosti ali v vinski kleti drugega vinogradnika zasebnika. Kot kletar vinogradnik dela pri prodaji vina v vinotoču.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Kletar ima kmetijsko ali živilsko izobrazbo različnih stopenj. Najpogosteje ima poklicno in strokovno, lahko pa tudi univerzitetno izobrazbo agronomske ali živilske smeri.
Druge informacije

Več o poklicu kletarja in dodatne informacije posredujejo na srednjih kmetijskih šolah, na oddelku za agronomijo in na sektorju za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v Ljubljani, Celovška 135.

SPOT, Slovenska poslovna točka, Kletar

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube