Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kontrolor živil

Kratek opis

Kontrolor živil izvaja kontrolo kakovosti živil rastlinskega in živalskega izvora in nadzira standarde kakovosti.
Kaj delavec običajno dela

Kontrolor živil v laboratoriju izvaja kemijske, mikrobiološke, fizikalne in senzorične analize živil. Pri tem razvrsti kemikalije, načrtuje njihovo nabavo, jih pravilno shranjuje in odstranjuje po predpisih. Pripravlja raztopine za kemijsko in mikrobiološko analizo. Upošteva predpise s področja varstva in zdravja pri delu ter varovanja okolja. Uporablja predpisano varnostno opremo, haljo, očala in zaščitne rokavice v laboratoriju in delovno obleko, ki je zahtevana v proizvodnji. Seznanjen je z možnimi poškodbami, ki so posledica nepravilne uporabe kemikalij. V primeru poškodbe je sposoben nuditi ustrezno prvo pomoč. Na delovnem mestu sprejema vzorce in vzorči surovine, polizdelke in izdelke. Upošteva standarde za pravilen odvzem, skladiščenje, transport in shranjevanje vzorcev za analize. Spremlja tehnološki proces proizvodnje živil rastlinskega in živalskega izvora.

Vrednoti napake na živilu, ki so posledica neustreznega proizvodnega procesa. Izpolnjuje dokumentacijo v zvezi z vzorčenjem, analizo in vrednotenjem rezultatov analiz. Pozna osnovna programska orodja za obdelavo podatkov. Skrbi za osebno higieno in pozna osnove higienskega minimuma in sistema nadzora živil - HACCP. Nadzira higieno v procesu proizvodnje živil. Seznanjen je z vrstami okužb, ki so posledica nepravilnega ravnanja z živili. Pripravi bazično in kemijsko čistilno sredstvo in nadzira aktivnost le-tega. Vzame bris površine notranjosti strojev in cevi ter površin, ki prihajajo v stik z živili. Skrbi za recikliranje polizdelkov, izdelkov in izvržkov. Ločeno zbira in odstranjuje odpadke. Kontrolor živil opravlja količinski in kakovostni pregled zalog in načrtuje nabavo surovin. Preverja rok uporabnosti surovin in po potrebi opozori na nepravilnosti. Pozna predpise s področja označevanja kakovosti živil. Sodeluje pri razvoju novega izdelka, polizdelka, surovin, pomožnih materialov in embalaže tako, da izvaja interne senzorične analize in opravlja analize ob uvajanju novih tehnologij.
Delovna področja

Delovna področja kontrolorja živil so odvisna od živilskega podjetja. To je lahko specializirano za predelavo živil rastlinskega ali živalskega izvora. Delavec opravlja svoje naloge v centralnem laboratoriju, v obratnih laboratorijih ali neposredno v proizvodnji na sprejemu surovin ali oddaji končnih izdelkov. Delovno področje kontrolorja je tudi trgovski center, kjer opravlja kakovosten in količinski pregled živil, ustreznost skladiščenja, embaliranja in označevanja izdelkov.
Delovni pripomočki

Kontrolor živil pri delu uporablja laboratorijsko opremo, pribor in kemikalije. Za obdelavo in shranjevanje podatkov uporablja računalnik z osnovno programsko opremo.
Izdelek in storitev

Izdelki, ki jih kontrolira, so živila rastlinskega izvora, kot so žita, mlevski izdelki, testenine, pekovski in slaščičarski izdelki, sadje, vrtnine, brezalkoholne in alkoholne pijače, voda, maščobna živila ali pa živila živalskega izvora, kot so mleko in mlečni izdelki, meso, mesni izdelki in jajca. Naloga kontrolorja živil je proizvodnja kakovostnih in higiensko neoporečnih izdelkov ter kvalitetno izvedena storitev kontrole.
Znanja in spretnosti

Za poklic kontrolorja živil se zahteva srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri. Izobraževalni program traja štiri leta. Kontrolor živil pozna tehnike analiziranja živil in kontrolo njihove kakovosti. Poznati tudi tehnologijo predelave živil živalskega in rastlinskega izvora, živilsko mikrobiologijo, osnove informatike in poslovnega komuniciranja, podjetništvo in trženje. Seznanjen je s higieno prehrane in z osebno higieno. Zaradi dela s kemikalijami ima opravljen izpit iz varnega dela s kemikalijami in znanje nudenja prve pomoči. Kontrolor živil mora biti zdrav in sposoben prenašati različne klimatske razmere, kot so mraz, vročina, vlaga, neustrezna mikroklima, para, temperaturne spremembe, ropot, vibracije, mokroto, onesnažen zrak, kemikalije in sevanja. Pri delu večinoma stoji. Imeti mora dobro koordinacijo gibov in za delo v laboratoriju dobro razvito finomotoriko. Za senzorično analizo so potrebne razvite sposobnosti okušanja in vonjanja. Kontrolor živil se samostojno odloča in sprejema odgovornost za svoje odločitve.
Psihofizične sposobnosti

Delo kontrolorja živil zahteva dobre fizične sposobnosti. Delavec mora biti neobčutljiv na posebne klimatske razmere, saj delo poteka v zaprtih proizvodnih prostorih ali v kemijskih in mikrobioloških laboratorijih. Za opravljanje dela je potrebna dobra telesna kondicija, ker je delo večinoma stoječe. Delavec ne sme biti občutljiv na kemikalije in na čistila, s katerimi zagotavlja higiensko neoporečnost živil.
Interesi

Kontrolor živil dela samostojno ali sodeluje v skupini. Samostojno delo mora opraviti temeljito, učinkovito in odgovorno, za delo v skupini pa mora biti tudi prilagodljiv in komunikativen. Zagotavlja varno delovno okolje ob upoštevanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja. Razvit mora imeti tudi občutek za higieno.
Razmere za delo

Razmere za delo kontrolorja živil so odvisne od delovnega mesta. V proizvodnih obratih je izpostavljen večinoma umetni svetlobi, klimi, hrupu, temperaturnim spremembam in vibracijam. V kemijskem laboratoriju je izpostavljen strupenim tekočinam in plinom, v mikrobiološkem laboratoriju pa okužbam z mikroorganizmi. Za proizvodne obrate in laboratorije velja, da delo poteka vsak dan izmensko ter včasih tudi ob koncu tedna.
Nevarnosti

Kontrolor živil je izpostavljen nevarnostim dela s kemikalijami v laboratorijih, zaradi spolzkih tal v proizvodnih obratih lahko pride do zdrsov in padcev. Delo s čistili lahko povzroči alergijska obolenja ali celo opekline.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Poklic kontrolor živil izhaja iz izobrazbenega profila živilsko-prehranski tehnik. Za ta profil se izobražujejo dijaki v programu srednjega strokovnega izobraževanja, ki traja štiri leta.
Druge informacije

Biotehniški center Naklo

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube