Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Oljar

Kratek opis

Oljar samostojno prevzema in skladišči oljna semena in plodove oljnic, jih rafinira, predeluje milnice, polni rastlinska olja v različne vrste embalaže, opravlja enostavne laboratorijske analize ter stroje in naprave tudi vzdržuje.
Kaj delavec običajno dela

Delo oljarja sestavljajo različna opravila, od prevzema, skladiščenja, stiskanja, ekstrakcije semen in plodov oljnic, rafiniranja osnovnih rastlinskih olj, čiščenja odpadnih vod, polnjenja jedilnih olj v različne vrste embalaže, do zagotavljanja kakovosti izdelkov, izpolnjevanja predpisov o varstvu pri delu, sanitarno higienskih predpisov in predpisov o varstvu voda ter varovanju okolja. Dela po vnaprej določenih postopkih in po predloženi tehnično-tehnološki dokumentaciji, vendar se pričakuje, da bo na svojem področju razvijal tudi inovativnost. Oljar samostojno prevzema oljna semena in plodove oljnic in jih pripravi za notranji transport. Semena in plodove strojno čisti, sortira po obliki, suši in skladišči. Semena in plodove tehta, lušči, melje in praži, jih vlaži in suši, stiska v hidravličnih stiskalnicah, ekstrahira semena v topilih. Surova olja hladi in filtrira ter prečrpava v zbiralnike. Pripravlja olja za polnjenje, nadzira pravilno delovanje linij za polnjenje in skrbi za primeren videz napolnjene embalaže. Oljar predeluje milnico v maščobno kislino ter fizikalno in kemično čisti odplake nečistoče. V laboratoriju jemlje vzorce surovin, polizdelkov in izdelkov, jih analizira, oceni in dela enostavnejše analize. Vzdržuje tudi stroje in naprave, kontrolira njihovo delovanje, čisti stroje in opravlja manjša popravila.
Delovna področja

Oljar samostojno prevzema in skladišči oljna semena in plodove oljnic, jih ekstrahira in stiska, rafinira, predeluje milnice, čisti odpadne vode, polni rastlinska olja v različne vrste embalaže, opravlja enostavne laboratorijske analize ter stroje in naprave tudi vzdržuje. Zagotavlja kakovost postopkov, surovin, polizdelkov in izdelkov. Čisti procesne odpadne vode, skrbi za izpopolnjevanje predpisov iz varstva pri delu in požarnega varstva ter za izvajanje higiensko sanitarnih predpisov in predpisov o varstvu okolja.
Delovni pripomočki

Oljar uporablja enostavna orodja, pa tudi zahtevne stroje in naprave ter računalniško vodeno procesno opremo. Pri svojem delu uporablja tudi tehniško-tehnološko dokumentacijo, normative in standarde. Najpogostejša orodja so pretočne cevi, elevatorji, transportni trakovi in druga sredstva za notranji transport. Poleg tega uporablja sušilne in vlažilne naprave, luščilnice, mline, stiskalnice, ekstraktorje, filtrske stiskalnice, zbiralnike, kotle, separatorje, črpalke, mešalce, razne reaktorske posode, destilatorje, vakuumske in čistilne naprave, polnilne linije, kontrolne in signalne naprave ter različna ročna orodja. Materiali, s katerimi dela, so semena in plodovi oljnic, rastlinska olja in pomožni materiali. To so: tehnološka in hladilna voda, voda za pridobivanje procesne pare, repromaterial za predelavo semen, olj in odpadnih vod ter različne vrste embalaže. Uporablja tudi sredstva za čiščenje onesnaženih odpadnih vod, sredstva za ogrevanje ter osebna zaščitna sredstva.
Izdelek in storitev

Pravilno skladiščeni plodovi oljnic, iz njih pridobljena surova rastlinska olja in rafinirana olja v različnih vrstah embalaže, laboratorijsko pregledane osnovne surovine, polizdelki in izdelki, vse to je plod oljarjevega dela.
Znanja in spretnosti

Med šolanjem se seznani s tehnologijo predelave živil, prehrambnimi potrebami in zahtevami človeka, z značilnostmi posameznih živil in njihovimi, vrednostmi za organizem ter z vlogo in pomenom mikroorganizmov v živilski industriji. Seznani se s higieno živil, spozna hranilne vrednosti živil in pomen olj v prehranjevanju. Seznani se s predelavo oljnih semen in plodov oljčnic, spozna načine shranjevanja, pakiranja in skladiščenja olj in oljnih semen. Nauči se, kako pomembno je ohraniti kakovost neoporečnost živil, saj pripravlja izdelke za prehrano in bi bila nekvalitetna ali higiensko oporečna hrana bi lahko bila vzrok za različna obolenja ali celo zastrupitve.
Psihofizične sposobnosti

Oljar mora biti za opravljanje svojega dela primerno telesno razvit, da je lahko kos delu v neugodnih klimatskih razmerah, kjer so prisotni mraz, vročina, vlaga, mokrota in para. Pogosto dela v neustrezni mikroklimi oziroma ob različnih ekoloških obremenitvah, v proizvodnih obratih s hrupom in vibracijami zaradi strojev in drugih naprav. Imeti mora dobro razvit vonj, okus in vid, predmete mora razlikovati ne le po obliki in po barvi, temveč tudi po barvnih odtenkih. Razvito mora imeti koordinacijo zaznav in gibov ter motorične sposobnosti - zlasti rok, dlani in prstov. Delo opravlja stoje, med hojo, ob pripogibanju in prenašanju lažjih in težjih bremen.

Oljar mora imeti poudarjen smisel za osebno higieno in higieno delovnih naprav, saj dela v živilski industriji, kjer je higiena zelo pomembna. Sposoben mora biti samostojnega odločanja in sprejemanja odgovornosti za svoje delo. Pomembno je tudi, da ima razvito pomnjenje podatkov in miselno zbranost, sposobnost analiziranja podatkov in hitrega ukrepanja v posebnih situacijah. Dela samostojno in v skupini, zato mora biti vešč komuniciranja z ljudmi.
Interesi

Pomembno je, da ima poudarjen smisel za osebno higieno, da zna hitro ukrepati v posebnih situacijah in prevzeti odgovornost za svoje postopke. Pomembna je tudi sposobnost vizualne presoje in ločevanja predmetov, njihove oblike, videza in barve. Zna analizirati podatke, zmožen je miselne koncentracije in hitrega odločanja.
Razmere za delo

Oljar dela v proizvodnih obratih, občasno tudi zunaj pri prevzemu materialov in skladiščenju. V obratu je izpostavljen večjim temperaturnim spremembam (hladilne naprave, para, visoka vlažnost, mokrota), hrupu zaradi strojev in naprav, prepihu in različnim kemičnim sredstvom (razkužila, kemikalije, kisline). V delovnih prostorih je pretežno umetna svetloba. Izpostavljen je možnostim padcev na mokrih, spolzkih tleh ali poškodbam pri padcu bremen med transportom. Nevarni so tudi vrteči se deli strojev in delo z vročimi napravami in paro. Dela sam ali v skupini, v eni ali več izmenah.
Nevarnosti

Oljar je v proizvodnih prostorih izpostavljen različnim poškodbam. Zaradi temperaturnih sprememb, vlage in mokrote, lahko zboli za prehladnim ali revmatičnim obolenjem, na mokrih tleh mu lahko spodrsne. Vrteči se deli stroja so nevarni zaradi vreznin in opeklin. Različna kemična sredstva kisline, lugi lahko povzroči opekline, zastrupitve ali obolenja in alergije. Poleg mehanskih poškodb si pri strojih lahko poškoduje sluh, vid, zaradi vibracij in hrupa pa lahko pride do stresov in psihičnih obolenj. Delo stoje in hoja v neprimerni obutvi je lahko vzrok različnim okvaram nog, zato je predpisana delovna obutev, čevlji in škornji. Za zaščito pred poškodbami uporablja predpisana zaščitna sredstva in upošteva pravila o varstva pri delu ter sanitarne predpise.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Oljar se po uspešno končani osnovni šoli izobražuje na srednji živilski šoli in pridobi splošna in strokovna znanja ter praktična znanja po programu živilec.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube