Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Mlekar

Kratek opis

Mlekarjevo področje dela vključuje prevzem, predelavo, pakiranje, skladiščenje in prodajo mleka in mlečnih izdelkov, vzdrževanje strojev in naprav ter nadzor nad kakovostjo mleka in mlečnih izdelkov.
Kaj delavec običajno dela

Mlekar je poklic, ki obsega široko področje dela, od pridobivanja in predelave mleka v mlečne izdelke, prevzema in priprave mleka in smetane, pakiranja, skladiščenja, do zagotavljanja kakovosti mleka in mlečnih izdelkov, laboratorijske kontrole ter prodaje. Mlekar vzdržuje stroje in naprave za predelavo mleka. Čisti in razkužuje stroje, opremo in delovne prostore ter opravlja manjša popravila. Čeprav uporablja vnaprej določeno metodologijo in dela v skladu z navodili in tehnološko-tehnično dokumentacijo, je pri tem delu zaželena tudi inovativnost. Mlekar prevzema mleko, ugotavlja količine in kakovost mleka. Hladi in skladišči surovo mleko, ga termično obdela, pakira in znova skladišči. Mleko predeluje, dela konzumno smetano, maslo, fermentirane mlečne izdelke, zgoščuje mleko in mlečni prah. Izdeluje sire, sladolede in druge mlečne izdelke, jih pakira in skladišči. Opravlja tudi laboratorijsko kontrolo mleka in mlečnih izdelkov ter pomožnih materialov. Jemlje in pripravlja vzorce za fizikalno-kemijske in mikrobiološke analize ter za senzorno kontrolo mleka in mlečnih živil. Vodi evidenco vzorcev in analiz, evidenco proizvodnje mleka in mlečnih izdelkov ter vodi dokumentacijo, ki je vezana na prodajo v trgovini. Vzdržuje higieno strojev, opreme in prostorov. Vešč je tudi manjših popravil strojev in delovnih naprav.
Delovna področja

Mlekarjevo področje dela vključuje prevzem, predelavo, pakiranje, skladiščenje in prodajo mleka in mlečnih izdelkov, vzdrževanje strojev in naprav in nadzor nad kakovostjo mleka in mlečnih izdelkov. Jemlje vzorce za laboratorijske preiskave, vodi evidence prevzema in proizvodnje ter evidence kakovosti oziroma laboratorijskih pregledov mleka in mlečnih izdelkov.
Delovni pripomočki

Zaradi raznolikosti del, ki jih opravlja mlekar, je obseg sredstev za delo velik. Pri delu uporablja tako enostavna orodja, opremo in stroje kot tudi računalniško vodeno procesno opremo. Pri prevzemu mleka uporablja zbirne cisterne, črpalke, merilne naprave, hladilnice in skladiščne tanke za shranjevanje mleka. Pri toplotni obdelavi in standardizaciji mleka in mlečnih izdelkov potrebuje pasterizator, separator, homogenizator, dezodorator in sterilizator. Za pakiranje mleka in smetane uporablja skladiščni trak in pakirni stroj, za pripravo masla pa pinje, linije in pakirne stroje. Fermentirani mlečni izdelki nastajajo v zorilnih tankih in komorah. Za zgoščevanje mleka uporablja membranske tehnike, izparilnik in sušilnik. Pri pripravi sira uporablja sirarske kadi in kotle, sirarske stroje, oblikovala, stiskalnice, separatorje za sveže sire, sisteme za soljenje in zorenje, stroje za mešanje in toplotno obdelavo sirov, pakirne in skladiščne stroje in naprave.

Pri pripravi sladoledov uporablja stroje za pripravo sladolednih mešanic, stepalnike, zamrzovalnike, pakirne stroje in zamrzovalne komore. Za laboratorijske preiskave uporablja naprave za kemijske, fizikalne in mikrobiološke preiskave, tehtnice, sterilizatorje, inkubatorje, avtoklave in različne kemikalije. Za čiščenje in razkuževanje uporablja sredstva, predpisana za čiščenje in vzdrževanje higiene delovnih sredstev in prostorov. Osnovni delovni materiali so: surovo mleko, sadni, zelenjavni in drugi pripravki, sladkor in sladkorni nadomestki, emulgatorji in stabilizatorji, mikrobiološke kulture in encimi, fermenti, barvila in aromati. Pomožna sredstva so voda, pakirni materiali, čistila in razkužila in maziva. Dokumentacija, ki jo uporablja pri svojem delu, so normativi in standardi, pravilniki, tehniško tehnološka dokumentacija, delovni nalogi, evidenca proizvodnje in prodaje, laboratorijske evidence ter dokumentacija, povezana s prodajo v trgovini.
Izdelek in storitev

Mlekarjev izdelek je ohlajeno, ustrezno skladiščeno, tehnično obdelano in pakirano konzumno mleko. Pripravlja smetano, surovo maslo, fermentirane izdelke, zgoščeno mleko in mlečni prah pa tudi različne sire, sladolede in druge mlečne izdelke. Njegove storitve so opravljene analize vzorcev, evidenca vzorcev in analiz ter obdelani podatki o analizah. Skrbi za red in čistočo delovnega okolja, strojev in opreme ter za higiensko neoporečnost izdelkov. Vzdržuje stroje in naprave ter orodja, s katerimi dela.
Znanja in spretnosti

Mlekar se izobražuje na srednji živilski šoli in pridobi splošna strokovna in praktična znanja po programu živilec. Seznani se s tehnologijo predelave živil, s prehranskimi potrebami in zahtevami človeka, z ustreznostjo posameznih živil za organizem ter z vlogo in pomenom mikroorganizmov v živilski industriji. Med šolanjem se seznani s higieno živil, spozna hranilne vrednosti in pomen mleka in mlečnih izdelkov v človekovi prehrani. Pomembno je poznavanje higiene živil, higiensko tehničnih predpisov in zahtev, načina predelave, shranjevanja, pakiranja, embaliranja in skladiščenja mleka in mlečnih izdelkov. Pomembna so tudi znanja za obvladovanje kakovosti in higiensko neoporečnost živil, saj pripravlja izdelke za prehrano ljudi in bi lahko bila nekakovostna in higiensko oporečna hrana vzrok za različna obolenja ali celo zastrupitve.
Psihofizične sposobnosti

Opravljanje poklica zahteva dobro telesno razvitost zaradi občasne izpostavljenosti neugodnim klimatskim razmeram, kot je mraz, vročina, vlaga in mokrota ter pogosto neustrezni mikroklimi oziroma ekološkim obremenitvam. Mlekar ima dobro razvite senzorne sposobnosti, vid, vizualno razlikovanje predmetov, razpoznavanje barv in barvnih odtenkov, okus in vonj ter razvito usklajenost zaznav in gibov. Imeti mora motorične sposobnosti, zlasti gibljivost rok, dlani in prstov. Ne sme biti preobčutljiv za neugodne ekološke vplive, na hrup, neugodne toplotne spremembe, neustrezno razsvetljavo, paro in mokroto. Dela pretežno stoje. Kot delavec v živilski industriji ima poudarjen smisel za osebno higieno in higieno delovnega prostora in sredstev, s katerimi dela. Ker pogosto dela v skupini, je dobro, da rad sodeluje z ljudmi. Ker dela ob strojih in napravah, kjer se lahko poškoduje, mora biti tudi psihično uravnovešena osebnost.
Interesi

Mlekar ima poudarjen smisel za osebno higieno in higieno naprav, s katerimi dela. Biti mora psihično stabilen in zmožen analiziranja podatkov. Zna sprejemati odločitve in v posebnih situacijah hitro in odgovorno ukrepa. Dobro zaznava in ločuje različne okuse, vonje in barvne odtenke. Ne sme biti alergičen na materiale, s katerimi dela, na različne aromate in kemične snovi.
Razmere za delo

Dela v proizvodnih obratih in zunaj pri prevzemu mleka. V proizvodnji je izpostavljen večjim temperaturnim spremembam, vlagi, mokroti, smradu, hrupu in vibracijam, prepihu in različnim kemijskim sredstvom, okužbam ter umetni svetlobi. Delo opravlja stoje, med hojo, med pripogibanjem, doseganjem in dvigovanjem težjih bremen. Lahko mu zdrsne na mokrih ali spolzkih tleh, lahko ga poškoduje tudi stroj, transportno sredstvo ali padec bremena. Dela sam ali v skupini v eni ali več izmenah.
Nevarnosti

Zaradi temperaturnih sprememb, vlage in mokrote lahko zboli za različnimi prehladnimi in revmatičnimi obolenji. Lahko se poškoduje pri padcu na mokrih in spolzkih tleh. Navzočnost različnih kemijskih sredstev lahko povzroči zastrupitve, alergije ali opekline. Premikajoči deli strojev so nevarni za mehanske poškodbe, kot so udarnine in vreznine, lahko se tudi opeče. Stroji pri delu povzročajo hrup in vibracije, posledica so lahko okvare sluha. Delo stoje in hoja v neprimerni obutvi sta lahko vzrok za okvaro nog, zato je predpisana delovna obleka, s katero se delavec zavaruje in prepreči okvare in poškodbe. Za zaščito pred poškodbami mora mlekar uporablja predpisana zaščitna sredstva, delovne čevlje in škornje, in upošteva pravila iz varstva pri delu in sanitarne predpise.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica mlekar se zahteva poklicna izobrazba živilske usmeritve.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube