Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pekarski poslovodja

Kratek opis

Pekarski poslovodja načrtuje in organizira proizvodnjo v pekarstvu ali v izdelavi pekovskih izdelkov. Dela na področju izdelave testenin, različnih test in izdelkov iz testa.
Kaj delavec običajno dela

Pekarski poslovodja samostojno vodi delo v pekarnah, večjih kuhinjah, v hotelih, v cateringu- službi za oskrbo s hrano in pijačo, v večjih živilskih in prehranskih obratih ter v trgovskih živilskih centrih. Obvlada tehnološke postopke izdelave živilskih izdelkov in pomaga zaposlenim pekom. Obvlada računalniško tehniko in rešuje tehnične zaplete pri delu. Naroča surovine in repromaterial ali vodi skladišče surovin. Surovine prevzema v skladišče in kontrolira potek proizvodnje. Skrbi za čiščenje, za redno vzdrževanje naprav in načrtuje preventivna vzdrževalna dela. Sodeluje pri izvajanju dezinsekcije, deratizacije in dezinfekcije proizvodnih prostorov. Izvaja poskusne peke in sodeluje pri razvoju novih izdelkov. Sodeluje tudi z živilskim tehnologom.

Poslovodja izvaja sistem HACCP ali sistem zagotavljanja varnosti živil in izpolnjuje predpisano dokumentacijo. Opravlja nekatera vzdrževalna dela na napravah in predlaga izboljšave tehnoloških postopkov. Sodeluje s prodajno službo podjetja in organizira prevoz izdelkov na prodajna mesta. Razporeja zaposlene, organizira in vodi delo skupine. Delavce poučuje in jih motivira za kakovostno delo. Vodi evidence opravljenega dela, porabe surovin in embalaže. Izvaja tudi popis blaga. Uvaja in usposablja delavce in je mentor dijakom pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcu. Pripravlja delovna poročila in rešuje reklamacije pri potrošnikih. Lahko je inštruktor peke prodajalkam na prodajnem mestu. Sodeluje pri promociji pekovskih in drugih izdelkov.
Delovna področja

Pekarski poslovodja dela v pekarnah, večjih kuhinjah, v hotelih, v cateringu, v večjih živilskih in prehranskih obratih ter v trgovskih živilskih centrih.
Delovni pripomočki

Poslovodja dela na vseh pekarskih napravah v proizvodnji. Skrbi za higieno, opravlja vzdrževalna dela in manjša popravila. Pozna surovine in repromaterial za pekarsko proizvodnjo. Izpolnjuje delovno dokumentacijo, razporede delavcev, dobavnice, oddajnice, evidenco opravljenih ur ter porabo surovin in repromateriala.
Izdelek in storitev

Pekarski poslovodja načrtuje in organizira proizvodnjo v pekarstvu ali v izdelavi pekovskih izdelkov. Usposablja nove zaposlene in je mentor dijakom na praktičnem usposabljanju. Izdeluje tudi zahtevne izdelke po naročilu.
Znanja in spretnosti

Pekarski poslovodja pridobi potrebna znanja in spretnosti v srednjem strokovnem izobraževanju po programu živilsko prehranski tehnik. Pridobi strokovna znanja o tehnologiji predelave in izdelave živil in prehranskih izdelkov in spozna načela in pomen zdrave prehrane. Spozna osnove higiene prehrane in osebne higiene, mikrobiologije, naravoslovnih znanj, ekonomike, organizacije dela in osnove računalništva, varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja. Na ravni poslovodje spozna procese vzdrževanja strojev in naprav ter tehnike za sestavo gospodarskega načrta in analizo poslovnih rezultatov. Seznani se z računalniško podprtimi sistemi za zbiranje in obdelavo podatkov v proizvodnih procesih. Prevladuje delo z ljudmi, zato mora v procesu izobraževanja pridobiti tudi pedagoška znanja, spoznati psihologijo vodenja, motivacije delavcev in tehnike reševanja problemov.

Znanje tujih jezikov je pomembno zato, da lahko spremlja novosti na področju živilske tehnologije v svetu. Zna uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo in varčno uporabljati surovine in energijo. Ločeno zbira odpadke in pozna pomen njihovega ločenega zbiranja. Pekarski poslovodja ima spoštljiv odnos do sodelavcev. Svoje podjetje zna opisati in predstaviti obiskovalcem.
Psihofizične sposobnosti

Pekarski poslovodja mora imeti dobro razvite ročne spretnosti. Pri delu je komunikativen, dobro organiziran, natančen, odločen, vesten, sposoben vodenja in zaupljiv. Pomembna je dobra fizična kondicija. Ne sme biti alergičen na surovine, ki se uporabljajo v pekarstvu.
Interesi

Poslovodjo zanima pekarska stroka, rad dela v skupini in je inovativen. Pomembno je, da ima primeren odnos do sodelavcev, da je preudaren, strpen, vesten in zna motivirati sodelavce.
Razmere za delo

Pekarski poslovodja dela v različnih delovnih okoljih: v proizvodnji, v pisarni, v prodajalni, v skladišču in na terenu. Pogosto dela z ljudmi, s katerimi opravi razgovor, intervju, vodi sestanek, diskusije, informira delavce, poučuje praktično delo ali rešuje probleme in reklamacije. Dela individualno ob navzočnosti drugih ali v skupini. Imeti mora smisel za organiziranje lastnega dela, vodenje poslovanja, razporejanje dela in ureditev organizacijske enote, ki jo vodi. Delo poteka v več izmenah.
Nevarnosti

Pekarski poslovodja pozna zakonodajo in sanitarno higienske predpise na svojem področju. Poskrbi za osebno higieno, higieno delovnega prostora, naprav in pripomočkov. Uporablja zaščitno obleko in opremo. Odgovoren je za varno delo v proizvodnji, za izvajanje predpisov požarne varnosti ter varstva okolja.
Možnosti zaposlovanja

Pekarski poslovodja dela v pekarnah, v picerijah, večjih kuhinjah, v hotelih ali cateringu, v večjih živilskih in prehranskih obratih, v živilskih centrih, v prodaji surovin za pekarne ali kot učitelj praktičnega pouka.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za pekarskega poslovodjo se zahteva srednja strokovna izobrazba živilsko prehranski tehnik.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube