Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Pek kruha in peciva

Kratek opis

Pek izdeluje različne vrste testa in iz njega oblikuje kruh, pekovsko in drobno pecivo.
Kaj delavec običajno dela

Pek samostojno opravlja različna dela, od priprave surovin za peko kruha, pekovskega in drobnega peciva, gnetenja in oblikovanja testa, pečenja kruha in peciva do vzdrževanja strojev in naprav. Pri tem je pomembno vzdrževanje osebne higiene, higiene strojev in delovnega prostora. Za izdelavo kruha in pekovskega peciva uporablja moko in jo tehta. Pripravlja razne dodatke in pomožne surovine, ki jih meša in dodaja testu. Zna izdelati različne vrste kruha: pšenični, rženi ali mešani in različne vrste peciva. Pozna ustrezna razmerja surovin in dodatkov. Preden začne delati testo, mora pripraviti mešalne kotle, katerih delovanje in higiena morata biti neoporečna. Izračuna porabo moke, dodatkov in pomožnih surovin ter po receptu odmeri vodo pri izračunani temperaturi.

Testo gnete, poznati mora čas zorenja testa, ko počiva, in ga ponovno pregnete. Pripravi ročne in avtomatske tehtnice, vzhajalne komore in posode, na katere odlaga izdelke (pekači, modeli in košare). Tehta kose testa, jih ročno ali strojno oblikuje in vlaga v modele ali na pekače. Za peko pripravi peči, nastavi določeno temperaturo, kontrolira vzhajanje testa oziroma pripravljenih izdelkov in jih nato vlaga v peči. Kontrolira peko in temperaturo peči, ki jo izvaja tudi pri avtomatskih pečeh. Nato jemlje izdelke iz peči, jih pakira in skladišči. Vzdržuje stroje in naprave ter odstranjuje moko in ostanke testa. Čisti stroje in delovne površine. Opravlja tudi manjša popravila na strojih in napravah ter preverja njihovo delovanje. Zelo pomembna je osebna higiena, higiena delovnih prostorov, delovnih površin ter okolice, pri čemer je pomembno, da pozna sanitarne predpise in jih dosledno upošteva.
Delovna področja

Delovno področje peka je široko saj vključuje obdelavo testa in izdelavo kruha, drobnega peciva, zamrzovanje testenin, peko, skladiščenje ter pakiranje izdelkov. Pek samostojno izvaja delovne operacije: gnete, meša testo in s stroji ali ročno oblikuje kruh in drobno pecivo. Oblikovan kruh in drobno pecivo speče v peči. Pek mora poznati in zagotavljati normative kakovosti izdelkov. Ti morajo biti izdelani higiensko neoporečno, biti primerno pakirani, skladiščeni in dostavljeni do prodajalcev oziroma uporabnikov.
Delovni pripomočki

Pek pri delu uporablja različna orodja, stroje in naprave: od mešalcev testa z mešalnimi kotli, avtomatskih in premičnih sejalnih naprav, avtomatskih in ročnih tehtnic, strojev za oblikovanje testa in peciva, delilnih strojev, strojev za mletje surovin, linijskih, etažnih, parnih in drugih peči, delovnih miz, hladilnih komor, zamrzovalnih omar, računalniško vodenih linij in oblikovalnih strojev, transportnih vozičkov, pakirnih strojev, embalaže za prevoz kruha in peciva, košar za testo, pekačev in modelov za oblikovanje peciva do različnih posod za surovine in nadeve. Za delo uporablja materiale, kot so: moke različnih tipov, kvas, sol, olje, margarina, sladkor, različne začimbe, vodo in mleko, nadeve: oreh, mak in marmelado, folije in druge materiale za pakiranje kruha in peciva. Uporablja tudi kurilno olje in plin, razkužila, čistilna sredstva in papirne brisače. Pri delu vodi dokumentacijo: dnevnih naročil izdelkov, proizvodnega načrta, tehnično-tehnološke dokumentacije, evidence o proizvodnji in uporabi surovin, o prodaji v trgovini in evidence blaga po vrstah in kakovosti.
Izdelek in storitev

Pek izdeluje različne vrste testa in iz njega oblikuje kruh, pekovsko in drobno pecivo. Samostojno pripravlja osnovne in pomožne surovine ter dodatke. Oblikuje testo in ga peče. Izdelke primerno zapakira in skladišči oziroma jih pripravi za transport.
Znanja in spretnosti

Za peka so potrebna znanja in veščine, ki jih pridobi na srednji živilski šoli oziroma tam, kjer usposabljajo učence za opravljanje del živilske stroke. Praktična in teoretična znanja, ki jih pridobi v srednji šoli, obsegajo znanja osnov pekarstva, raznih vrst žit in mlevskih izdelkov, poznavanje tehnoloških postopkov in osnove prehrane z mikrobiologijo živil. Spozna tudi stroje in tehnološke prostore, osnove organizacije, ekonomike in računalništva. Seznani se z hranilnimi vrednostmi posameznih vrst živil in spozna vlogo in pomen mikroorganizmov v živilstvu. Zna uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo in varčno uporabljati surovine in energijo. Ločeno zbira odpadke in pozna pomen njihovega ločenega zbiranja. Spozna osnove ekonomike in organizacije dela in se nauči uporabe slovenščine v javni rabi. Spozna osnove higiene živil in osebne higiene, postopke in principe izdelave kakovostnega pekovskega peciva in kruha. Seznani se z zahtevami varstva pri delu in požarne varnosti ter z ekologijo.
Psihofizične sposobnosti

Za opravljanje poklica se zahteva primerna telesna razvitost, sposobnost prenašanja stalne izpostavljenosti vročini in pogosto neprimerni mikroklimi oziroma obremenitvam, kjer prevladuje nočno delo in delo stoje. Pek mora imeti sposobnost dobrega zaznavanja čutnih dražljajev, kot so vonj, različni okusi in razpoznavanje barv, razvito motorično gibljivost, zlasti spretnost rok in prstov in sposobnost vizualnega razlikovanja predmetov. Imeti mora dobro razvit sluh in sposobnost hitrega reagiranja.
Interesi

Pek mora biti sposoben prenašati ekološke obremenitve, kot so neugodna temperatura, ropot, vlaga, prašni delci in umetna svetloba. Pomembno je, da ima dobro razvit čut za osebno higieno in higieno delovnega prostora. Imeti mora sposobnosti samostojnega odločanja, pomnjenja podatkov, koncentracije, sposobnost analiziranja tehnoloških postopkov, samostojnega odločanja in sprejemanja odgovornosti. Čustveno mora biti stabilen in sposoben komunicirati z ljudmi.
Razmere za delo

Delo peka je zahtevno in relativno težko. Neprestano je izpostavljen različnim nevarnostim in možnostim poškodb z orodji in gibljivimi deli strojev, opeklin pri pečenju in gretju tekočin ali udarcev pri transportu. Dela stoje z obračanjem, pripogibanjem, doseganjem in dviganjem lažjih bremen. Med hojo prenaša in potiska bremena. Dela z rokami oziroma s prsti. Pri tem koordinira delo rok z opazovanjem pri delu. Občasno je izpostavljen visoki vročini ali mrazu pri zunanjih opravilih in delu pri zamrzovalnih napravah. Stalno dela pri umetni svetlobi pri velikih temperaturnih spremembah, v vlagi, ob prisotnosti drobnih delcev v zraku in v hrupu.
Nevarnosti

Na peka prežijo različne možnosti poškodb in poklicnih obolenj. Pri visokih temperaturah in mrazu oziroma pri spremembah temperatur so možna prehladna obolenja, obolenja dihal, opekline pri pečeh in ozebline pri zamrzovalnih napravah. Pri transportu in delu s stroji so možne udarnine in druge mehanske poškodbe. Pri svojem delu uporablja delovno obleko, zaščitno pokrivalo in ortopedske čevlje, da se obvaruje pred okvarami nog, ker svoje delo opravlja večinoma stoje. Zaščitne rokavice uporablja, da se zavaruje pred opeklinami ali ozeblinami in drugimi poškodbami rok.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic se zahteva poklicna stopnja strokovne izobrazbe živilske usmeritve po predpisani minimalni izobrazbi, ki jo določa Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo živilsko dejavnost, proizvodnjo, predelavo in promet prehranskih izdelkov.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube