Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Izdelovalec kovinskih polizdelkov in izdelkov

Kratek opis

Izdelovalec kovinskih (pol)izdelkov izdeluje kovinske konstrukcije v različnih stavbah in ob stavbah, izvaja protikorozijsko zaščito, vzdržuje konstrukcije ter sodeluje pri njihovem transportu.
Kaj delavec običajno dela

Izdelovalec kovinskih polizdelkov in izdelkov ali konstrukcij načrtuje svoje delo, tako da prouči projektno-delavniško dokumentacijo ter tehniško-tehnološko dokumentacijo konstrukcije in okolje, v kateri bo konstrukcija stala. Pri tem uporablja osnovne računalniške programe za vpogled v dokumentacijo. Nadalje načrtuje delo po fazah dela, izbere pa tudi vrsto in količino osnovnega in pomožnega materiala. Načrtuje tehnologije nosilnih elementov v realnem okolju, oceni potreben čas za izvedbo dela ter predvidi terminski potek dela. Izdelovalec kovinskih konstrukcij uporablja kataloge elementov kovinskih konstrukcij ter orodij, naprav in materiala za izdelavo. Ko prevzame in prouči delovni nalog ter pregleda načrt izdelka, ki ga bo postavljal, mora pregledati realno okolje, v katerem bo kovinska konstrukcija stala in se o vseh tehnoloških ter izvedbenih plateh projekta pogovoriti s podizvajalci in naročnikom. Njegova naloga je, da prevzame material in kontrolira količino ter kakovost. Poleg tega mora poskrbeti za orodja, pripomočke in naprave za izdelavo elementov konstrukcije. Prevzame tudi kontrolna merila in pripomočke ter preveri njihovo delovanje.

Izdelovalec kovinskih konstrukcij poskrbi za zaščito na delovnem mestu, prevzema pa tudi odgovornost za material. Prevzame in preveri še orodja, pripomočke in naprave za izdelovanje elementov konstrukcije. Ker sodeluje tudi pri transportnih delih, mora pripraviti posamezne elemente konstrukcije za transport, določiti kritične točke konstrukcije (krivljenje, poškodbe). Predvideti mora potrebno površino za transport in poskrbeti za nakladanje in razkladanje elementov in mobilnih sklopov. Pri izdelavi konstrukcije mora določiti vrstni red spajanja elementov, izbrati mora ustrezne materiale za spajanje ter tehnologijo spajanja.

Nato pripravi in po potrebi prilagaja posamezne elemente konstrukcije, simulira montažo zahtevnih sklopov, pripravi in postavi nosilne elemente na ustrezno mesto ter spoji elemente in podsklope konstrukcije v skladu s tehnično in tehnološko dokumentacijo. Izdelovalec kovinskih konstrukcij poskrbi tudi za protikorozijsko zaščito (čiščenje, razmastitev) ter čiščenje in pripravljanje mest, kjer bo kovinska konstrukcija spojena skupaj. Občasno zamenja tudi poškodovane elemente. Izdelovalec kovinskih konstrukcij med delom izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente, vezane na proces obdelave. Tako vodi tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo ter izdela poročila o končanem delu. Vodi tudi evidence popravil in vzdrževalnih del na konstrukciji. Konstrukcije dnevno čisti, vzdržuje in beleži popravila uporabljenih naprav ter orodja. Njegova naloga je, da v primeru poškodb na konstrukciji primerno ukrepa. Po potrebi komunicira z naročniki in zunanjimi izvajalci ter ravna po predpisih o varnosti in zdravju pri delu.
Delovna področja

Izdelovalec kovinskih konstrukcij se lahko zaposli v obratih za proizvodnjo jeklenih konstrukcij, v ključavničarskih in mehaničnih delavnicah, delavnicah za izdelavo strojev in naprav ter pri montažah tehnološke opreme na terenu.
Delovni pripomočki

Pri delu uporablja kotno brusilko, različne stroje, orodja in naprave za spajanje kovinskih elementov, pilo, spajkalo, škarje za rezanje pločevine, lepilo, žeblje, kladivo, tesnilne trakove in vijake. Obenem uporablja delovna oblačila in zaščitna sredstva, rokavice in po potrebi tudi čelado.
Izdelek in storitev

Izdeluje kovinske konstrukcije in izvaja protikorozijsko zaščito, konstrukcije vzdržuje in sodeluje pri njihovem transportu.
Znanja in spretnosti

Izdelovalec kovinskih konstrukcij mora dobro poznati organizacijo gradbišča ter opisno geometrijo v okviru stroke. Pozna osnove statike. Poznati mora naprave in orodja, ki jih uporablja pri delu, z njimi mora znati tudi ustrezno ravnati. Poleg tega mora imeti osnovna znanja o vzdrževanju in popravilu strojev in orodij, saj jih mora znati popraviti. Pozna in uporablja materiale ter orodja za pripravo konstrukcije. Ker dela z različnimi materiali in elementi, mora dobro poznati vse materiale (tudi pomožne) in njihove lastnosti, uporabnost in kompatibilnost, obvladati mora tudi standarde in norme pri izdelavi kovinskih konstrukcij. Tako pozna problematiko spajanja različnih kovin in nastanek galvanskih členov ter vezne elemente konstrukcij. Zna utrditi konstrukcijo in obvlada osnovne postopke spajanja.

Delo opravlja z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s pravili o varstvu pri delu, poleg tega zna ravnati s škodljivimi snovmi in opremo v skladu s predpisi o varovanju okolja. Obvlada predpise varnega transporta. Pozna osnovna vzdrževalna dela na pripomočkih, napravah in orodju: pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja ter preventivno vzdrževanje in pomen vzdrževanja. Ko dela protikorozijsko zaščito, mora poznati različne vrste in postopke zaščite konstrukcij in ogrodij proti koroziji, pozna in uporablja protikorozijske materiale in tehnologije zaščite, pozna in uporablja tudi različna orodja in naprave za izvajanje le tega. Obvlada delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo.
Psihofizične sposobnosti

Potrebno je trdno zdravje in pripravljenost na delo na višini ter ob vročini.
Interesi

Izdelovalec kovinskih konstrukcij ima dobro prostorsko predstavo in razvite ročne spretnosti. Za dobro opravljanje dela se priporoča znanje kombinatorike in matematike. Potrebna je še sistematičnost in samostojnost pri delu ter natančnost in samoiniciativnost.
Razmere za delo

Delo lahko poteka na višini, v zaprtih prostorih, lahko tudi v vročini. Pogosto je vezano na posamezne projekte, tako da lahko poteka tudi v obliki nadur.
Nevarnosti

Nevarnosti in možne poškodbe pri delu se lahko zgodijo ob spajanju kovinskih konstrukcij in neprimerni delovni zaščiti. Možni so udarci in ureznine.
Možnosti zaposlovanja

Izdelovalec kovinskih konstrukcij se lahko zaposli v proizvodnih obratih za proizvodnjo jeklenih konstrukcij, v ključavničarskih in mehaničnih delavnicah, delavnicah za izdelavo strojev in naprav ter pri montaži tehnološke opreme na terenu (pri uporabniku te opreme).

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic se lahko šolate v programih s področja gradbeništva in strojništva. Na področju gradbeništva srednje šole večinoma izvajajo programe po skupnem modelu izobraževanja na področju gradbeništva. Tako se pridobi osnovni poklic, na primer gradbenik, ki se specializira za izdelavo kovinskih konstrukcij.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube