Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Orodjar

Kratek opis

Orodjar izdeluje orodja za serijsko proizvodnjo novih izdelkov iz kovin, plastičnih mas in drugih materialov. Izdeluje jih na podlagi načrtov, skic in tehnične dokumentacije.
Kaj delavec običajno dela

Orodjar izdeluje orodja na podlagi načrtov, skic in tehnične dokumentacije. Večkrat si mora, predvsem pri enostavnejših orodjih, dokumentacijo pripraviti tudi sam. Posebej pride to v poštev pri zamenjavi iztrošenih orodij. Pogosto nastavlja in kontrolira orodja med delovanjem strojev. Lahko se usmeri za izdelovanje specialnih orodij ali naprav, za različna merska orodja, izsekovalna orodja ali kalupe. Pri delu mora biti sposoben pravilnega pisnega in ustnega komuniciranja za izpolnjevanje obrazcev in pisanje enostavnih tehničnih poročil ter za razumevanja pisnih in ustnih sporočil v slovenskem jeziku. Poznati mora tudi osnove podjetništva.
Delovna področja

Orodjar je lahko zaposlen v industriji in v obrtni dejavnosti. Njegova delovna področja vključujejo:
  • izdelavo orodij in naprav, vrtalne, vpenjalne in merilne priprave ter naprave, rezalna in oblikovalna orodja, kokile, utopi in orodja za brizganje
  • vpenjanje orodja in priprav (priprava, vpenjanje, preizkušanje, demontiranje orodja)
  • popravljanje orodij (brušenje, ostrenje, tehnična obdelava, varjenje) ter
  • vzdrževanje orodij, kontrola orodja, kontrola merilnega orodja, uskladiščenje in evidenca orodij.
Njegovo delovno področje je tudi poznavanje značilnosti dela obdelovalnih strojev, ki se uporabljajo v orodjarstvu. Pozna tehnološke značilnosti posameznih orodij, konstrukcijske in tehnološke zakonitosti orodij za plastično preoblikovanje. Usposobljen je za izdelavo preprostega orodja ali obdelovalnega pripomočka na osnovi delovne dokumentacije. Skrbi za dobro organiziranost dela s čim manjšimi stroški in za kontrolo in oceno rezultatov dela.
Delovni pripomočki

Osnovna delovna sredstva orodjarja so ročna orodja, obdelovalni stroji, aparati in varilni pripomočki, pribor za termično obdelavo, različne žarilne peči, merila, aparati ter instrumenti za kontrolo. Materiali, ki se pogosto pojavljajo pri njegovem delu, so orodna jekla, barvne kovine in zlitine, umetne mase ter les in guma. Pri delu pogosto uporablja brusilna sredstva, zaščitna antikorozijska sredstva ter materiale za preizkus oblik modelov in odlitkov. Kot dokumente uporablja tehnične risbe, delovne naloge, garancijske liste in ateste.
Izdelek in storitev

Izdelek orodjarja je orodje, storitev pa popravila in razna vzdrževalna dela.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica se zahteva srednja poklicna izobrazba. Orodjar mora pridobiti znanja za samostojno načrtovanje, pripravo in izvajanje dela. Zna se vključiti v socialno okolje, je komunikativen, kooperativen, strpen in razumevajoč ter pripravljen reševati probleme pri delu. Delo je povezano z ustvarjalnostjo, inovativnostjo, odločnostjo in sposobnostjo koncentracije. Značilno za poklic je sposobnost osvajanja novih strokovnih znanj in spretnosti. Pridobljeno znanje zna uporabiti v novih situacijah ter tako povezovati teorijo in prakso.
Psihofizične sposobnosti

Orodjar delo opravlja odgovorno in dosledno po predpisih. Je iznajdljiv, pogosto mora delati hitro, strokovno in premišljeno. Za uspešno opravljanje dela so potrebni: smisel za reševanje tehničnih problemov pri izdelavi ali pri popravilu orodja, splošna telesna spretnost, spretnost rok pri delu v različnih položajih in smisel za natančno delo. Pri delu orodjarja so pomembne lastnosti: odgovornost pri delu s stroji, iniciativa in samostojnost, točno in hitro prepoznavanje predmetov in oblik.
Interesi

Orodjar je iznajdljiv in sposoben presoje novonastalih situacij. Pri delu mora biti komunikativen in zna presoditi, kaj se od njega pričakuje.
Razmere za delo

Orodjar dela v zaprtih prostorih pri normalni temperaturi in osvetlitvi. Delo je včasih povezano tudi z ropotom, tresenjem in le redko z umazanijo. Poškodbe so možne zaradi vrtečih se strojnih delov, ostrih orodij in materialov, električnega toka, plamena in vročih predmetov. Orodjar dela samostojno v prisotnosti drugih, pogosto v dveh izmenah. Obvladati mora telesne aktivnosti, ki so pomembne za varno opravljanje dela in postopke za racionalizacijo uporabe energije, materiala in časa.
Nevarnosti

Delo opravlja pretežno stoje, z obračanjem, pripogibanjem in dviganjem ter zahteva neodvisno in koordinirano delo rok z istočasnim opazovanjem. Da se izogne poškodbam in nesrečam, mora delati po predpisih o varstvu pri delu. Delo lahko opravlja le strokovno usposobljena oseba, ki mora pri svojem delu obvezno uporabljati zaščitna sredstva.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za poklic orodjar se zahteva končana srednja poklicna šola tehnične smeri. Možno je vajeniško usposabljanje na naslednjih šolah:
Strokovnem izobraževalnem centru, Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad,
Šolskemu centru Škofja Loka,
Šolskem centru Novo mesto,
Šolskem centru Nova Gorica in na
Tehniškem šolskem centru Maribor.
Druge informacije

Gospodarska zbornica Slovenije- Združenje kovinske industrije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube