Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Ravnatelj osnovne šole

Kratek opis

Ravnatelj opravlja dela in naloge poslovodnega in pedagoškega vodje zavoda v skladu s predpisom in ustanovitvenim aktom. Organizira, načrtuje in vodi delo osnovne šole ter odgovarja za strokovno vodenje zavoda.
Kaj delavec običajno dela

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ javne osnovne šole. Ravnateljeve naloge in pristojnosti najdemo v vrsti zakonov, podzakonskih aktov in drugih pravnih predpisov. Že sama šolska zakonodaja postavlja ravnatelju množico nalog, pristojnosti in odgovornosti. Sam si mora najti metodo, kako naloge obvladovati. Prav tako si mora postopno ustvariti prioritete, kar pomeni, da nenehno spremlja tudi njihovo uresničevanje. Temeljne naloge ravnatelja so načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzorovanje. Ravnatelj opravlja dela in naloge poslovodnega in pedagoškega vodje zavoda v skladu s predpisom in ustanovitvenim aktom. Organizira, načrtuje in vodi delo šole ter odgovarja za strokovno vodenje zavoda. Pripravlja program razvoja šole in je odgovoren za njegovo uresničevanje. Pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo. Odgovoren je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev. Vodi delo učiteljskega zbora in podpisuje javne listine zavoda. Zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela v okviru svojih pooblastil. Oblikuje predlog nadstandardnih programov in skrbi za njihovo izvedbo. Odgovarja za namensko porabo sredstev šole. Spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev. Organizira mentorstvo za pripravnike. Prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje.

Predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive po predhodnem posvetovanju na kolegiju, predlaga pa tudi napredovanje delavcev v plačilne razrede. Spremlja in organizira delo svetovalne službe ter skrbi za sodelovanje zavoda s starši oziroma drugimi zakonitimi zastopniki učencev, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja. Obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev. Spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev ter zagotavlja možnosti za njihovo delo. Odloča o vzgojnih ukrepih. Zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov. Zastopa in predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela. Po normativih in standardih imenuje pomočnika ravnatelja. Sprejema sistematizacijo delovnih mest šole. Letno usklajuje število delovnih mest po predmetniku in normativih, sklepa delovna razmerja in vodi postopke za ugotavljanje disciplinske odgovornosti delavcev. Skrbi za sodelovanje z zunanjimi ustanovami, npr. s šolsko zdravstveno službo in drugimi uporabniki. Skrbi za promocijo zavoda, pripravlja podatke za izračun plač delavcev zavoda in odgovarja za varstvo pri delu. Opravlja pa še druge naloge v skladu z zakoni in predpisi. Ravnatelj je menedžer, ki mora imeti jasno vizijo šole in jo zna promovirati.
Delovna področja

Ravnatelj je pedagoški vodja kolektiva in upravlja delo zavoda. Če se javna šola oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organizacijske enote. Lahko je direktor v večjem vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki povezuje več organizacijskih enot. Delo ravnatelja lahko opravlja v osnovni ali srednji šoli in v vzgojnih domovih.
Delovni pripomočki

Ravnatelj mora dobro poznati in znati uporabljati Zakon o osnovni šoli in zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja. Osnova je Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Sledijo področni zakoni in predpisi, Zakon o delovnih razmerjih, Temeljne pravice iz delovnega razmerja, Zakon o plačah, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Napredovanje - plačilni razred, nazivi, Zakon o šolski inšpekciji, Zakon o varstvu osebnih podatkov in varstvo pri delu. Nepogrešljiva je tudi računalniška oprema in obvladanje programskih orodij za urejanje besedil, statistično obdelavo in vodenje evidenc. Pri delu je vezan na pisarniško poslovanje, razne evidence, mape in prijavnice. Vsakodnevno ureja zadeve predvsem preko elektronske pošte, telefona in telefaksa.
Izdelek in storitev

Ravnatelj skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v šoli. Izobraževanje prispeva k osebni rasti zaposlenih in razvoju strokovnih delavcev. Učinki izobraževanja in strokovne rasti se kažejo v večji delovni učinkovitosti in kakovosti dela. Načrtuje, organizira, vodi in nadzoruje delo na šoli. Izdela letni delovni načrt, ki je sestavni del organizacije dela na šoli. Mora pa izdelati tudi vizijo zavoda, dolgoročno načrtovanje in promocijo zavoda.
Znanja in spretnosti

Ravnatelj ima najmanj visokošolsko izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja. Imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor. Opravljen mora imeti ravnateljski izpit. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata. Ravnatelja imenuje in razrešuje svet šole. K imenovanju mora svet pridobiti soglasje ministra. Pomemben je osebni interes za pridobivanje dodatnih spretnosti in nenehno sodelovanje ter timsko delo z zaposlenimi. Delo zahteva veliko mero samostojnosti, spretnosti komuniciranja, iznajdljivosti, iniciativnosti, sposobnosti vodenja in organiziranja.
Psihofizične sposobnosti

Ravnatelj ima smisel za delo z ljudmi, dobro mora opazovati in prepoznavati značaje, biti mora takten, komunikativen in sposoben razumevanja občutij drugih. Kot pri drugih poklicih, ki so vezani na delo z ljudmi, je tudi za ravnatelja značilno "izgorevanje" in možnost stresnih situacij, zato je nujno, da zna ohranjati psihofizično zmogljivost. Predvsem je pomembno, da je odločen in da zna zagovarjati svoje stališče. Biti mora samozavesten, sposoben javnega nastopanja in timskega dela.
Interesi

Posameznik, ki se odloča za ta poklic, mora čutiti nagnjenje do menedžerskega, organizacijskega in timskega dela. Osebnostne lastnosti, potrebne za poklic, so vztrajnost, skrben odnos do dela, odgovornost, sposobnost timskega dela, komunikativnost in inovativnost. Prav tako je pomembno ustvarjalno razmišljanje, zmožnost presojanja in sposobnost opazovanja ljudi. Vse bolj pomembne so menedžerske sposobnosti kot tudi sposobnost za finančno vodenje ustanove.
Razmere za delo

Ravnatelj dela v pisarni, druge aktivnosti, ki terjajo neposredno komunikacijo, pa pomenijo veliko gibanja med zaposlenimi in učenci. Razne oblike sestankov, kolegiji ali timski posveti potekajo v zbornici in drugih prostorih. Ritem dela se nenehno spreminja. Delo je samostojno, skupinsko, veliko je stikov z drugimi zaposlenimi, učitelji, strokovnimi delavci, učenci, starši in zunanjimi ustanovami ter posameznimi izvajalci del. V času poletnih počitnic se dinamika dela na šoli spremeni. Delo se osredotoči bolj na načrtovanje za naslednje leto, izdelavo šolske publikacije in organizacijo dela za naprej.
Nevarnosti

Administrativna opravila izvaja pretežno sede v prisiljeni drži, kar obremenjuje hrbtenico. Delo z ljudmi prinaša psihološke obremenitve: intelektualne, psiho-senzorne in emocionalne. To delo je odgovorno, saj je vsa organizacija in vodenje zavoda v rokah ravnatelja.
Možnosti zaposlovanja

Ravnatelj se zaposli v vseh ustanovah, kjer se ukvarjajo z vzgojo in izobraževanjem v osnovnih in srednjih šolah. Lahko opravlja tudi funkcijo direktorja več organizacijskih enot vzgojnega ali vzgojno-izobraževalnega zavoda. Imenovanje ravnatelja je razpeto med svet zavoda, ki ravnatelja sicer imenuje, in strokovni organ ter ministra, ki odločilno vplivata na izbor s svojim mnenjem oziroma soglasjem.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Ravnatelj mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in izpolnjevati druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja.
Druge informacije

Šola za ravnatelje, Vojkova cesta 63,1000 Ljubljana
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube