Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Kmetovalec na mešani kmetiji

Kratek opis

Kmetovalec se ukvarja s pridelavo poljščin, sadja, grozdja in vina ter zelenjave. Dejavnost kmetovalca je tudi vzreja živali. V Sloveniji imamo večinoma manjše kmetije, njihova dejavnost pa je mešana.
Kaj delavec običajno dela

Delo kmetovalca je vezano na proizvodnjo in delo na kmetijskem gospodarstvu. Delovna področja so na eni strani vezana na živalsko, na drugi strani pa na rastlinsko proizvodnjo. Tako kot kmetijska gospodarstva, ki jih zaznamujejo različna opravila na njivi in v hlevu, je tudi v primeru poklica kmetovalec izobraževalno področje vezano na delo v teh panogah. Gre za poklicno usmeritev, ki je izjemno široka, zato je poznavanje narave in njenih zakonitosti predpogoj za dobro opravljanje dela vsakega kmetovalca. Kmetovalec se ukvarja s pridelavo poljščin, sadja, grozdja in vina ter zelenjave. Vsako izmed teh področij ima svoje zakonitosti. Kmetovalec pozna osnove pridelave posamezne poljščine, njene zahteve, načine varstva pred boleznimi in škodljivci. Vedeti mora, kaj so optimalne pridelovalne razmere v okolju in se jim tudi prilagodi v smislu ekonomske rabe osnovnih sredstev in repromateriala.

Pri pridelavi sadja pozna okolje in pridelovalne razmere, osnovne zakonitosti trajnega nasada in oskrbo sadnih rastlin. Pozna morfologijo sadnega drevesa, oskrbo in rez ter načine spravila pridelka. Pri tem je poudarek na varstvu rastlin. Vinogradništvo je tradicionalna kmetijska dejavnost na vinorodnih območji, kjer raste vinska trta. Tu se seznani z vinorodnimi območji in pogoji za rast in razvoj vinske trte ter morfologijo in zahtevami vinske trte od obrezovanja do spravila pridelka. Seznanjen je z osnovnimi pojmi in opravili v vinski kleti, kjer se nadaljuje predelava grozdja v vino. Vinarstvo je sicer posebno področje, pa vendar mora kmetovalec, ki se ukvarja z mešano dejavnostjo na kmetiji, kar še posebno velja za vinorodna območja, poznati tudi nekaj osnov vinarstva. Tako spozna načine dozorevanja vina, skrb za čistočo, možnosti pakiranja in prodaje vina na kmetiji.

Pri pridelovanju zelenjave pozna posamezno zelenjadnico, ki jo prideluje, vzgojo sadik in vso nadaljnjo pridelavo do prodaje na trgu. Delovno področje kmetovalcev je tudi živalska proizvodnja. V Sloveniji imamo večinoma manjše kmetije, njihova dejavnost pa je mešana kmetijska dejavnost. Na tem področju sta še poklicna standarda živinorejec in konjar. Živinorejec se osredotoča na pridelavo in vzrejo živine. Pri tem se kmetovalec seznani z osnovami reje različnih živali: goveda, prašičev, drobnice, perutnine in z njihovimi zahtevami ter posebnosti. Poznati mora zahteve posamezne pasme in njihovo zdravstveno varstvo. Ob tem pridobi tudi osnove pridelave mleka in spozna možnosti prodaje ter pridelave mesa na domu. Delovno področje kmetovalca je lahko tudi vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin, nemalokrat tudi delo v gozdu.
Delovna področja

Delovna področja kmetovalca so vezana tako na notranje prostore, kot so hlevi ter na zunanje okolje, kjer prideluje različne rastline namenjene prehrani ljudi. Kmetovalec upravlja traktor in stroje, ki jih potrebuje pri obdelavi tal, pri oskrbi posevka in pobiranju pridelka. Dela tudi s kmetijskimi stroji za osnovno in dopolnilno obdelavo tal in pripomočki, kot so sejalnik, škropilnica, trosilec mineralnih in organskih gnojil, stroj za medvrstno obdelavo, molzni stroj in puhalnik. S stroji obdeluje in gnoji tla, opravi strojno setev, sajenje in dognojuje. Varuje poljščine, zelenjadnice, sadno drevje in vinsko trto ter krmne rastline pred boleznimi, škodljivci in pleveli.

Prideluje krmo na travnikih in njivah (trave, detelje, krmni dosevki, koruza, krmni sirek, krmni grah), žita (pšenica, ječmen, rž, oves, proso, ajda), oljnice (oljna repica, oljna ogrščica, sončnica, buča), okopavine (sladkorna pesa, repa, krompir, zelje) in zelenjavo (solate, grah, fižol, radič). Posebno področje kmetovalca je poznavanje bolezni in škodljivcev. Pozna osnove rokovanja s škropivi, znati jih pripraviti v fitofarmacevtsko raztopino in jih nanesti na rastline. Poleg tega pozna postopke za mehansko zatiranje bolezni in škodljivcev. Strojno ali ročno pospravi krmne rastline (kosi, suši, pobira, balira, silira), žita in poljščine. Poljščine skladišči in jih pripravi za prodajo in predelavo. Zna izvesti tudi manjša popravila orodja in pripomočkov ter tekoče vzdrževanje kmetijske mehanizacije. Za svoje potrebe vodi evidence o kolobarju, gnojenju in nanosih fitofarmacevtskih sredstev. Pripraviti zna vlogo za pridobitev sredstev v sodelovanju s kmetijsko svetovalno službo. Pri svojem delu upošteva zakone s področja kmetijstva, varstva pri delu, varstva rastlin in okolja ter ekologije. Velik poudarek je namenjen prodaji in trženju izdelkov na domu ter možnostim za pripravo kmečkega turizma.
Delovni pripomočki

Kmetovalec uporablja traktor s priključki, kot so plug, brana, freza, kultivator, valj, osipalnik, okopalnik, sejalnica, sadilnik, trosilnik gnojila, trosilec hlevskega gnoja, prikolica, cisterna za gnojevko, škropilnica, nakladalka, kosilnica, mešalnik, zgrabljalnik, balirka, ovijalka, nakladač, kombajn za spravilo krompirja in puhalnik. Uporablja lahko tudi žitni kombajn, viličarja in pakirno linijo. Ob večjih strojih uporablja tudi različno manjše orodje, kot so grablje, vile, motike in lopate. Pri delu uporablja semenski material, ki ga lahko kupi ali pridela sam. Potrebuje tudi gnojila, sredstva za varstvo rastlin in pripomočke za pakiranje, kot so mreže, folije, zaboji in steklenice.

Dokumenti, s katerimi dela, so predvsem škropilni in gnojilni načrti, plan proizvodnje sadik ter računi, dobavnice in predračuni ob prodaji sadik in pridelkov na domu ali pri grosistu. Sadike kmetovalec vzgoji sam ali jih kupi v zadrugi, kmetijski trgovini in sadni drevesnici. Pridelki so odvisni od usmerjenosti kmetije. To je lahko hrana za ljudi (sadje, zelenjava) ali pa pridelki namenjeni krmi za živali. Na kmetijah pridelujejo še: mleko in mlečne izdelke, jajca in s področja poljedelstva krompir, žita in moko, kislo zelje in kislo repo. Pridelke prodaja na domu, tržnici, mlekomatu ali pa z njimi oskrbuje trgovine, trgovske centre ali jih oddaja v zadruge.
Izdelek in storitev

Kmetovalec prideluje različne pridelke, kot so žita, sadje in zelenjava za prodajo na trgu in za uporabo v družinski skupnosti.
Znanja in spretnosti

Izobraževalni program za kmetovalca traja tri leta. Kmetovalec mora imeti opravljen traktorski izpit, po možnosti tudi izpit za viličarja. Pozna zelenjadnice, poljščine, krmne rastline, najpogostejše sadne vrste in vinsko trto ter osnove popravil kmetijske mehanizacije in osnove živinoreje. Poznati mora tehnologijo gojenja, oskrbo, spravilo rastlin in pripravo na prodajo, predelavo ali skladiščenje. Zna opazovati rastline, pozna znake bolezni in poškodb škodljivcev, izračuna koncentracijo za pripravo rastlinskih škropiv ali količino gnojila za določeno površino. Biti mora previden pri delu s škropivi, da se ne zastrupi oziroma, da ne onesnaži okolja. Za uspešno delo mora poznati osnove kemije, varovanja okolja in računovodstva. Imeti mora smisel za prodajo in trženje, saj se vse več kmetijskih gospodarstev v Sloveniji ukvarja tudi s prodajo na domu. Potrebna znanja za poklic kmetovalca so vključena v prenovljeni izobraževalni program Gospodar na podeželju.
Psihofizične sposobnosti

Kmetovalec potrebuje dobro telesno zmogljivost. Biti mora iznajdljiv, samostojen in natančen. Dejstvo je, da je poklic vezan na delo v naravi, kjer so ugodni in mnogokrat tudi neugodni vplivi vremena, na katere mora biti kmetovalec vedno pripravljen, da med njimi spretno krmari.
Interesi

Poklic zahteva nenehno strokovno izpopolnjevanje in prilagajanje razmeram na trgu. Zato se udeležuje raznih strokovnih srečanj, obiskuje sejme doma in na tujem, da s pridom prenaša nova spoznanja v vsakdanjo prakso. Imeti mora smisel za organizacijo dela, razvit odnos do samostojnega dela in do dela v skupini. Samostojno delo opravlja temeljito, učinkovito in odgovorno, za delo v skupini pa mora biti še prilagodljiv in komunikativen.
Razmere za delo

Delo kmetovalca je vezano na delo v naravi, zato mnogokrat prihaja do neenakomerne porazdelitve delovne obremenitve. V zimskih mesecih je dela nekoliko manj, ga je pa zato v vegetacijski sezoni toliko več. Kmetovalec je prilagodljiv na različne razmere v okolju.
Nevarnosti

Kmetovalec mora biti posebej pozoren na varnost pri delu s fitofarmacevtskimi sredstvi, pri vožnji traktorja, delu z orodjem, kot so žage in kosilnice, ter pri delu v gozdu. Obvezna je uporaba zaščitne obleke in posebnih delovnih čevljev.
Možnosti zaposlovanja

Kmetovalec se zaposli na lastni kmetiji ali v kmetijski ustanovi ter v drevesnici ali v vrtnariji.
Izobraževanje

Izobraževalni program za kmetovalca traja tri leta. Kmetovalec ima opravljen traktorski izpit, po možnosti tudi izpit za viličarja.
Druge informacije

Biotehniške srednje šole, kjer izvajajo program Kmetovalec oziroma Gospodar na podeželju.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube