Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Dekan fakultete

Kratek opis

Dekan fakultete skrbi, da pedagoški proces teče nemoteno. Oblikuje strategijo na pedagoškem področju dodiplomskega in podiplomskega študija, kar vključuje tudi oblikovanje novih študijskih programov.
Kaj delavec običajno dela

Kot predstojnik fakultete ureja odnose med ustanovami, bodisi z drugimi fakultetami znotraj matične univerze bodisi z drugimi fakultetami. Prav tako vzpostavlja dobre odnose in komunicira s študenti. Študentje preko študentskega sveta sicer sodelujejo z namestnikom dekana za dodiplomski študij, morebitne zaplete pa rešujejo tudi v sodelovanju z dekanom. Kljub temu, da je funkcija dekana predvsem v strokovnem vodstvu fakultete, pri čemer fakulteto na poslovnem področju vodi tajnik, je to možno le na manjših fakultetah.
Na večjih fakultetah ne opravlja zgolj funkcije strokovnega vodje ampak je istočasno tudi poslovodja. Zadolžen je za to, da vse službe znotraj fakultete (referat, mednarodna pisarna, računovodstvo, knjižnica, založba in računalniški center) delujejo usklajeno in učinkovito. V sklopu te naloge dekan razrešuje številne zadeve, kot je npr. oddaja finančnih poročil. Preden računovodska služba fakultete posreduje pregled finančnega stanja na univerzo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ali na Agencijo za plačilni promet, se dekan sestane z vodjo računovodstva in tajnikom, te dokumente pregleda, podpiše in tako prevzame odgovornost, da so podatki resnični.
Delovna področja

Funkcija dekana pogosto pomeni preplet strokovnega in poslovnega vodenja fakultete, pri čemer njegove naloge segajo na področje odnosov z drugimi fakultetami. Ureja odnose s študenti in z zaposlenimi na fakulteti oziroma s službami, ki delujejo v okviru fakultete. Ključna naloga je skrb za nemoten potek pedagoškega dela na vseh stopnjah študija in priprava strategije za razvoj pedagoške dejavnosti na fakulteti.
Delovni pripomočki

Dekan mora poznati predvsem pravne dokumente: zakon o visokem šolstvu, pravila o organiziranosti in delovanju fakultete in akte, ki regulirajo posamezna področja dela na fakulteti, kot so pravilniki o do- in podiplomskem ter doktorskem študiju.
Izdelek in storitev

Storitev dekana je sprejemanje odločitev za nemoten potek pedagoškega procesa in usklajeno delovanje vseh služb na fakulteti.
Znanja in spretnosti

Delo dekana zahteva poznavanje pravnih dokumentov s področja visokega šolstva in posebne menedžerske veščine. Hierarhični stil vodenja in sistem ukazov na fakulteti ne pride v poštev. Fakulteta ni klasična organizacija in kot taka zahteva tudi poseben način vodenja in upravljanja. Namesto toge hierarhije je v veljavi mrežni način vodenja, ki zahteva, da se dekan neprestano dogovarja, sklepa kompromise in argumentirano rešuje probleme.
Psihofizične sposobnosti

Delo dekana je stresno, odgovorno in zahtevno, zato mora biti v dobrem psihofizičnem in zdravstvenem stanju.
Interesi

Ker sistem ukazovanja na fakulteti ne deluje, zna dekan prisluhniti sodelavcem in je potrpežljiv. Imeti mora sposobnost dogovarjanja, saj se večina odločitev sooblikuje na kolegiju dekana, kjer sodelujejo vsi prodekani in tajnik fakultete. Vsi prisotni izrazijo svoje mnenje in predlagajo rešitve. Ker je dekan tisti, ki sprejme končno odločitev, potrebuje tudi spretnosti za skupinsko delo, pogajanja ter učinkovito odločanje v težavnih situacijah.
Razmere za delo

Po statutu univerze traja mandat dekana dve leti. V tem času opravlja pedagoško delo le eno tretjino delovnega časa. Ostali dve tretjini časa dela v pisarni, ki je večja od drugih na fakulteti, saj je namenjena tudi sestankom kolegija.
Nevarnosti

Posebnih nevarnosti pri delu dekana ni.
Možnosti zaposlovanja

Gre za voljeno funkcijo, pri čemer imajo volilno pravico vsi člani akademskega zbora, ki ga sestavljajo asistenti, docenti ter redni in izredni profesorji. Kandidat za dekana mora pripraviti program dela in zmagati na volitvah.
Izobraževanje

Dekansko delo je funkcija, ki jo opravlja redni ali izredni profesor. Običajno je zaposlen na fakulteti že dalj časa in ima izkušnje v pedagoškem procesu.
Druge informacije

Informacije lahko posredujejo na posameznih fakultetah oziroma na ravni univerz, kjer fakultete delujejo.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube