Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Živinorejec

Kratek opis

Storitev živinorejca je reja živine v hlevih in na prostem. Skrbi za pravilen razvoj živine, za pridelavo in predelavo mesa in mleka. Lahko se zaposli na lastni kmetiji, na posestvu ali v kmetijski zadrugi.
Kaj delavec običajno dela

Poklic živinorejca povezujemo z vzrejo domačih živali, kamor uvrščamo govedo (krave, biki, teleta), drobnico (ovce, koze), prašiče, konje, perutnino (kokoši, purani, noji, gosi in race) in rejo divjadi. Delo je vezano na živalim prijazna, udobna gospodarska poslopja, travnike, pašnike, polja, mlekarne, hladilnice in klavnice. Vsakodnevno skrbi za pravilno krmljenje živali, čistočo objektov, molžo, dobro počutje živali in hitro reagira v primeru bolezni živali. Pozna osnovne simptome bolezni in jih skuša sam pozdraviti, v težjih primerih pokliče veterinarsko pomoč. Pomladi opravlja dela na travnikih, pašnikih in na poljih, kjer se ukvarja s pridelavo krme, žit in poljščin. Pozna osnovno in dopolnilno obdelavo tal. Seje poljščine in žita, skrbi za njihovo vzgojo in za pridelavo travinja. Rastline po potrebi dognojuje. Izvaja ukrepe varstva rastlin in v jesenskem času opravlja spravilo pridelkov, žanje in silira.

Za prehrano živine v zimskem času travo običajno posuši ali balira. Koruzo silira, lahko pa posuši cele storže. Za nastilj v hlevih največkrat uporablja žaganje, žitno slamo, redko praprot in listje. V pomladnem času je pomembno delo ureditev pašnikov. Živinorejec se lahko usmeri v rejo mesnih ali mlečnih pasem živali. Živino vzreja za lastne potrebe ali se odloči za proizvodnjo vzrejo. Živinorejci na večjih kmetijah imajo lastne sušilnice, kjer sušijo meso in ga predelajo v domače proizvode. Lahko se usmeri v vzrejo mlečnih pasem, kjer je osnovni cilj pridelava mleka.

V primeru registrirane dopolnilne dejavnosti lahko predeluje mleko v izdelke, kot so siri, skute, jogurti, namazi in smetane. Nekaj časa vsak dan nameni molži živine. Pozna različne sisteme molže. Pri tem uporablja sodobne naprave, ki jih redno čisti in vzdržuje. Uporablja tudi opremo za hlajenje in transport mleka. Živinorejec lahko opravi tečaj za osemenjevalca in skrbi za umetno oplojevanje živine. Skrbi za oplojene živali, prisoten je ob porodu in skrbi za mladiče. V vseh obdobjih razvoja zna pravilno pripraviti krmni obrok, še posebej je pozoren na krmljenje med brejostjo in laktacijsko dobo. Pomembno je, da živino oskrbi z vodo in z lahko prebavljivimi krmili, ki imajo visoko energijsko in beljakovinsko vrednost. Pri reji perutnine je pozoren na procese, ki vplivajo na nesnost in na tvorbo jajc. Prideluje lahko konzumna in valilna jajca. Usposobljen je za oskrbo izvaljenih piščancev in pripravo objektov za vselitev enodnevnih piščancev.

Delo v živinoreji je povezano z uporabo različnih strojev. Osnovni stroj je traktor, s katerim opravlja večino del. Delo v gospodarskih poslopjih opravlja večinoma strojno in avtomatizirano. Veliko časa nameni čistoči in urejenosti prostorov, hranjenju živali in vzdrževanju strojev. Vodi tudi evidence: o delih na površinah, kjer prideluje krmo, o vrsti in količini krme, podatke o vsaki živali na kmetiji in o potrebnem zdravljenju. Pozna osnove fiziologije in genetike rastlin, vrtnine, njihovo pridelavo in vzgojo, način spravila in skladiščenje. Na kmetiji lahko dopolnilno vzgaja različne sadne rastline, jih prodaja in predeluje v izdelke. Predvsem je za živinorejca pomembno poznavanje anatomije živali. Po novem izobraževalnem programu je usposobljen tudi za vzdrževanje in urejanje športnih in rekreacijskih površin.
Delovna področja

Živinorejec poleg samostojnega poklica lahko opravlja svoje delo kot registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji in sodeluje v pašnih skupnostih.
Delovni pripomočki

Osnovna dela v živinoreji so vezana na uporabo kmetijske mehanizacije in strojev: za vzrejo živine, obdelavo tal, rahljanje, setev in sajenje, gnojenje, namakanje, varstvo in oskrbo rastlin, spravilo in skladiščenje pridelkov, košnjo in sušenje trave, siliranje in žetev. Osnova je traktor z različnimi priključki. Pri delu so nepogrešljivi krmilniki, odjemalci silaže, pastirji in osnovna veterinarska oprema. Mlečno usmerjeni živinorejec uporablja stroje za molžo, hlajenje in transport mleka.
Izdelek in storitev

Storitev živinorejca je reja živine v hlevih in na prostem. Skrbi za pravilen razvoj živine, za pridelavo in predelavo mesa in mleka. Mleko lahko predela v različne mlečne izdelke, kot so siri, skute, jogurti, smetane in namazi. Meso predela v klobase, salame, suho meso, šunke, mast, zaseko in ocvirke. V konjereji lahko nudi storitve prevozov s kočijami. V ovčereji je poleg mleka in mlečnih izdelkov pomembna tudi koža za strojenje in runo za predelavo v volno. Perutninarstvo poleg prireje mesa pomeni tudi pridelavo jajc. Na kmetiji lahko dopolnilno prideluje vrtnine in sadje ter jih predeluje v različne izdelke, sokove, suho sadje in marmelade.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica je poleg zahtevane izobrazbe priporočljivo opraviti traktorski izpit. Živinorejec lahko opravi različne tečaje. Pomemben je tečaj za osemenjevanje, kjer se usposobi za umetno oploditev živine. Za zaščito rastlin opravi tečaj iz fitomedicine in tako pridobi osnovna znanja za delo s kemikalijami. Ker je poslovanje kmetije vezano na gozd, se pogosto odloči za opravljanje izpita za delo z motorno žago. Vse več živinorejcev se usmerja v ekološko kmetovanje in se usposobi za ekološko rejo, pridelavo in predelavo ekološke krme.
Psihofizične sposobnosti

Za poklic se zahteva dobra telesna razvitost zaradi opravljanja težjih del s stroji in dvigovanja različnih bremen. Živinorejec ne sme biti preobčutljiv na neugodne ekološke vplive, kot je npr. hrup. Sposoben mora biti vsakodnevnega dela v stoječem položaju. Občasno je izpostavljen neugodnim klimatskim razmeram. Ima dobro razvite motorične sposobnosti, zlasti gibljivost rok, dlani in prstov. Pomembne so tudi razvite senzorne sposobnosti, predvsem vid, vonj in okus.
Interesi

Živinorejec spremlja novosti o krmilih, novih vrstah žit in poljščin, o gnojilih ter fitofarmacevtskih sredstvih. Dodatne informacije dobi na sejmih, seminarjih, predavanjih ali s prebiranjem strokovnih revij. Pri opravljanju poklica mora biti odgovoren, ustvarjalen in samoiniciativen. Pomembna lastnost je iznajdljivost in samostojnost pri načrtovanju, organizaciji in kontroli proizvodnje. Za opravljanje poklica s sodobnimi tehnologijami mora imeti interes za računalniško usposabljanje. Pri pomembnih delih, kot je porod živali, mora odreagirati mirno. Svoje izkušnje in znanje je pripravljen prenašati na mlajše rodove. Pomembna je skrb za ohranjanje in varovanje narave. Seznanjen je z vplivi kmetijskih dejavnosti na okolje in dela skladno z načeli trajnostnega razvoja. Zaveda se pomembnosti ohranjanja avtohtonih pasem živali za domače okolje.
Razmere za delo

Živinorejec dela večinoma stoje, sede ali v pripognjenem položaju. Delo opravlja vsakodnevno, preko celega dne. Največ dela pri mlečni proizvodnji živine je zjutraj in zvečer. Dela v vseh letnih časih, ob nedeljah in praznikih. Delo je težko, včasih ga spremlja neprijeten vonj.
Nevarnosti

Med delom se lahko poškoduje s traktorjem, stroji, priključki in orodji ali pa pride do poškodb zaradi brce živali. V živinorejsko-poljedelski stroki so možne zastrupitve s kemičnimi sredstvi. Za delo mora biti zbran in dobro organiziran. Pri delu uporablja delovno obleko. Pri delu s stroji mora upoštevati navodila za varno delo. Za škropljenje uporablja zaščitno opremo in obleko. Delo z različnimi stroji in priključki lahko povzroča velik hrup, zato mora včasih poskrbeti tudi za zaščito sluha.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Živinorejec pridobi strokovna znanja poljedelske in kmetijske stroke na srednji poklicni šoli po programu Gospodar na podeželju. Šolanje lahko nadaljuje na srednji tehniški šoli in pridobi naziv kmetijsko-podjetniški tehnik ali na višji in visoki šoli na področjih kmetijstva in krajine, zootehnike ali agronomije. Osnovno izobraževanje za poklic traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.
Druge informacije

Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube