Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vinogradnik

Kratek opis

Vinogradnik prideluje grozdje za sprotno porabo, namizno grozdje, in za predelavo v vino, kot je namizno, kakovostno ali peneče vino.
Kaj delavec običajno dela

Vinogradnik se ukvarja z gojenjem vinske trte. Zato, da bo dobro obrodila, oblikuje njeno rast, obdeluje talno podlago, jo varuje pred boleznimi in škodljivci ter obnavlja nasad. Trto obreže in poveže, spremlja razvoj trte in odstranjuje odvečne mladike in liste. Prav tako ureja, utrjuje in vzdržuje jarke in poti po vinogradu ter odstranjuje škodo po vremenskih ujmah. Tla v vinogradu neguje s košnjo ali z obdelavo. Gnoji glede na zahteve prehrane vinske trte in glede na stanje rodovitnosti tal. Med dozorevanjem grozdja preverja stopnjo njegove zrelosti. Ko je čas za trgatev, trga in zbira grozdje. Grozdni pridelek prepelje v vinsko klet za nadaljnje predelavo ali za skladiščenje in prodajo na trgu. Iz grozdja namenjenega predelavi pridobiva tudi vino. Pri tem opravlja predelovalna in kletarska dela.

Pripravlja in stiska grozdje ter neguje mlado vino, da pravilno dozori. Ko je vino pripravljeno za uporabo, ga ustekleniči in opremi s podatki ali etiketira. Kontrolira njegovo kakovost ter odpravlja ali preprečuje nastanek pomanjkljivosti, napak in bolezni. Vinogradnikovo opravilo je tudi razmnoževanje vinske trte. Pripravlja in vzgaja mlade trsne cepljenke. Veliko dela s postavljanjem novega vinograda: pripravlja in meri površino za vinograd, koplje jame za kompost, postavlja kole in napeljuje žico, načrtuje nakup potrebne opreme, materiala in zaščitnih sredstev. Vzdržuje in opravlja manjša popravila kmetijskih strojev, priključkov in naprav. Sodeluje z drugimi vinogradniki in agronomskimi strokovnjaki. Z njimi se posvetuje o primernih sortah in o zaščitnih ukrepih pri gojenju vinske trte.

Redno se udeležuje strokovnih predavanj in seminarjev. Spremlja strokovno literaturo ter radijske in TV oddaje in tako skrbi za dodatno izobraževanje. Udeležuje se razstav in ocenjevanj vin na kmetijskih in vinskih sejmih. Svoje delo tudi dokumentira, evidentira vsa opravljena dela, zapisuje količino in kakovost pridelka iz trgatve.
Delovna področja

Vinogradnik dela v kmetijski dejavnosti, v vinogradništvu. Dela kot samostojni vinogradnik ali pri drugem zasebnem vinogradniku. Zaposlen je lahko v vinogradniški zadrugi, obratu kmetijske zadruge ali kombinata, v trsnici ali rastlinjaku. V večjem vinogradniškem podjetju dela na ožjem delovnem področju, npr. kot vinogradnik cepilec, vzgojitelj trsnih cepičev, razsadnik, traktorist ali kletar. Kot prodajalec vina lastne pridelave dela tudi v vinotoču.
Delovni pripomočki

Vinogradnik uporablja ročna orodja in pripomočke, kot so sadjarske škarje, cepilni nož, klešče, razne posode in brente, pa tudi kmetijske stroje in naprave, npr. traktor s priključki, rahljalnik, kosilnico, nahrbtno škropilnico, stiskalnico in sode. Pomaga si s preciznimi merilnimi aparati, npr. z gostomerom ali areometrom za določanje sladkorja v moštu. Opravka ima z različnimi materiali, kot so žica, žičnata mreža ter leseni in betonski koli. Dela s trsnimi cepljenkami, vrtnarskim voskom, umetnimi in naravnimi gnojili, zaščitnimi sredstvi in vinskimi dodatki. Pri delu uporablja evidence, delovne naloge, obvestila vinogradniških služb in kletne knjige ter preučuje strokovne knjige in revije.
Izdelek in storitev

Vinogradnik prideluje grozdje za sprotno porabo (namizno grozdje), za sušenje (rozine) in za predelavo v vino (namizno, kakovostno ali peneče vino).
Znanja in spretnosti

Vinogradnik potrebuje strokovno vinogradniško oziroma vinarsko znanje, ki ga pridobi na poklicni kmetijski šoli. Seznani se z delovnimi postopki z vinsko trto, kot je rezanje, vezanje in cepljenje in podlago, kjer izvaja brananje, rahljanje in gnojenje, s sortami trte, njenimi razvojnimi obdobji, pogoji rastišča in mikroklimatskimi razmerami. Spozna rastlinske bolezni in živalske škodljivce, ki ogrožajo vinsko trto, ter zaščitne ukrepe in sredstva. Pridobi nekaj osnovnega znanja iz tehnologije predelave grozdja v vino in kletarjenja. V tem času lahko naredi tudi vozniški izpit B, F in G kategorije. V določenih primerih potrebuje dodatna znanja, kot jih predvideva zakonodaja o vinu. To velja npr. za trženje lastnega ustekleničenega vina ali prodajo vina v vinotoču. Pri tem obvlada postopke pridelave vina, tržne standarde in higienske predpise, kar dokazuje s certifikatom in vpisom v register pridelovalcev grozdja in vina ali s posebnim dovoljenjem. Za opravljanje poklica potrebuje izpit iz varstva pri delu.
Psihofizične sposobnosti

Vinogradnik potrebuje dobro telesno gibljivost in okretnost, zlasti ko dela v vinogradu z ozko postavljenim nasadom. Imeti mora spretne roke in prste, npr. pri rezanju ali cepljenju trte. Napornejša opravila zahtevajo telesno moč in vzdržljivost. Pomembna sta tudi dober vid in dobro razlikovanje barv, prav tako tudi dobro vonjanje in okušanje, ko presoja kakovost vina. Natančno opazovanje in zaznavanje podrobnosti mu pomagata pri pravočasnem odkrivanju bolezenskih sprememb na trti in grozdju. Njegovo zdravje mora biti trdno. Ne sme biti preobčutljiv za kemikalije.
Interesi

Imeti mora veselje do dela v vinogradu in pozitiven odnos do varovanja okolja. Biti mora vztrajen in potrpežljiv, skrben in natančen. Njegove odlike so iniciativnost in samostojno odločanje, iznajdljivost in dobra organizacija lastnega dela. Odgovoren je za varno delo, zanimajo ga novosti v stroki. V stikih z ljudmi je komunikativen. Ima razvite sposobnosti opazovanja razvoja vinske trte ter opažanja znakov prisotnosti rastlinskih bolezni ali škodljivcev.
Razmere za delo

Vinogradnik dela na prostem v različnih vremenskih razmerah: v mrazu, dežju in vetru. Dela tudi v zaprtem, hladnem in vlažnem prostoru vinske kleti. Na njegovo delo vplivajo značilnosti zemljišča, npr. nagnjenost terena in oblika nasada. Pri delu s traktorjem in vinogradniško mehanizacijo ga spremlja večji ropot strojev in naprav. Dela pretežno stoje in med hojo, včasih tudi v prisiljenem položaju, s sklanjanjem in čepenjem. Delo opravlja z rokami in prsti, s prijemanjem. Prenaša težka bremena, od pridelka do opreme. Občasno ima podaljšan delovni čas, npr. ob trgatvah, ko dela tudi pozno v noč. V družinskem vinogradu pogosto dela skupaj z družinskimi člani, v vinogradniških zadrugah in podjetjih pa v skupini vinogradnikov, pomočnikov in vodij. Pri prodaji grozdja in vina ima delovne stike s kupci in trgovci z vinom.
Nevarnosti

Vinogradnik dela z ostrimi orodji in stroji, zato se lahko ureže, odrgne ali kako drugače poškoduje. Dela tudi s kemičnimi sredstvi, ki lahko povzročijo hude zastrupitve in alergije. Pri delu je izpostavljen pikom žuželk. Tem nevarnostim se lahko izogne ali jih omeji z natančnim upoštevanjem navodil za varno delo in uporabo ustrezne zaščite, npr. delovne obleke, rokavic, predpasnika in škornjev.
Možnosti zaposlovanja

Zaposli se lahko v vinogradniški zadrugi, vinogradniškem obratu kmetijske zadruge ali kombinata, v trsnici ali v rastlinjaku.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Vinogradnik ima kmetijsko izobrazbo različnih stopenj. Najpogosteje ima srednjo poklicno ali srednjo strokovno, lahko tudi univerzitetno izobrazbo agronomske smeri.
Druge informacije

Dodatne informacije posredujejo na srednjih kmetijskih šolah in na Sektorju za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube