Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Zelenjavar

Kratek opis

Zelenjavar vzgaja sadike vrtnin in zelišč. Prideluje več vrst zelenjave in poskrbi za primerno spravilo, embalažo in skladiščenje pridelkov. Sadike, ki jih vzgoji, prodaja ali jih sadi na stalno mesto in proda kot končne pridelke.
Kaj delavec običajno dela

Pri vzgoji vrtnin vsakodnevno opravlja oskrbovalna dela, kot so zalivanje, dognojevanje, zračenje, utrjevanje sadik in varstvo pred boleznimi, škodljivci in pleveli. V hladnejših mesecih dela pod steklenjaki, plastenjaki, s toplimi gredami in drugimi vrstami zavarovanih prostorov. Zelenjavar dobro pozna delovanje rastlinjakov, kateri so se v zadnjem desetletju zelo posodobili. Poleg vzgoje zelenjadnic ima tudi osnovna znanja o okrasnih zelnatih rastlinah, enoletnicah, dvoletnicah in trajnicah, zeliščih, sadnih vrstah, vinski trti, okrasnih grmovnicah in drevnini. Zna razmnoževati rastline, jih pridelovati, cepiti, obrezovati, pripraviti za prodajo in jih tržiti. Obvlada pridelovanje rastlin na štiri načine: na ekološki, konvencionalni, integrirani in biodinamični. Seznanjen je s prednostmi in slabostmi posameznih načinov pridelovanja zelenjave.

Delo si porazdeli tekom celega leta, izdela načrt pridelave vrtnin in posveti pozornost kolobarjenju. V zavarovanih prostorih že pozimi prične s setvijo rastlin v setvene plošče in tako vzgoji sadike s koreninsko grudo. Sadike prodaja ali jih sadi na stalno mesto in proda kot končne pridelke, kar je odvisno od razpoložljivih površin za pridelavo zelenjave. Opis dela zelenjavarja bi lahko ponazorili z rekom: Od njive do mize. Njegov cilj je pridelati hrano, ki v zadnjem času temelji na pridevniku "zdrava". Vsakdo, ki ima občutek za rastline in veselje za delo v naravi, se lahko usposobi za zelenjavarja in si z lastnim delom v vrtu pridobi mnogo lastnih izkušenj. Zelenjavarji se v zadnjih letih množično ukvarjajo s hidroponskim načinom pridelave vrtnin. Gre za gojitev vrtnin brez prsti oziroma zemlje, z umetno osvetlitvijo in izbrano hranilno podlago.
Delovna področja

Delo zelenjavarja vključuje pripravo in obdelavo tal, odvzem vzorcev, vzgojo sadik vrtnin, zelišč in drugih vrst rastlin. Skrbi za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli, pridelavo različnih vrtnin, spravilo, skladiščenje in trženje pridelkov.
Delovni pripomočki

Zelenjavar uporablja enostavna orodja in pripomočke, kot tudi sodobne stroje, naprave in računalniško vodeno procesno opremo. Osnovni stroj je traktor z različnimi priključki, kot sta plug in prekopalnik, uporablja tudi naprave, kot so: škropilnica, trosilnik organskih in mineralnih gnojil, polagalec folije, sadilnik, robot za sajenje, namakalna rampa, dozer gnojil ter stroj za pobiranje pridelkov in viličar. Pri ročnem delu uporablja lopato, vile, samokolnico, motiko, različne namakalne cevi, zalivalko, vrtnarske škarje in nožek. Manjše površine zasadi s sadilnim klinom. Nepogrešljivi pripomočki so še: različne vrvice, količki, zabojčki, folije, lončki, gojitvene plošče, setveni zabojčki in etikete. Ekološko in integrirano usmerjeni zelenjavar veliko dela z vodenjem evidenc in pisanjem dnevnika opravljenih del.
Izdelek in storitev

Zelenjavar prouči potrebe trga in naravne danosti določenega območja ter se na podlagi informacij in izkušenj usmeri v tržno pridelavo izbrane vrste zelenjave. Prideluje lahko sadike različnih vrtnin, zelišč in okrasnih rastlin ali prodaja pridelke vrtnin. Sveža zelišča vzgaja v lončkih ali jih prodaja kot posušena samostojno, lahko tudi kot mešana zelišča.
Znanja in spretnosti

Izobraževanje za poklic zelenjavar poteka tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Program je sestavljen iz splošnih in strokovnih modulov. Strokovni moduli so: drevesničarstvo in trsničarstvo, pridelava zelenjadnic, vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin, grajene sestavine zelenih površin, pridelava okrasnih rastlin, urejanje zelenih površin, osnove hortikulture, osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin, osnove upravljanja s stroji in napravami, varovanje okolja z osnovami trajnostnega razvoja, informacijsko komunikacijska tehnologija in osnove poslovnega komuniciranja. S prenovo programov je večji poudarek na področju praktičnega usposabljanja. Vsako leto gre dijak, poleg rednega šolskega praktičnega pouka, za dva meseca še na praktično usposabljanje na delovišče.

Delovišča so različne vrtnarije, vrtnarski centri, sadovnjaki, drevesnice, trsnice, kmetijske zadruge, kmetije usmerjene v zelenjadarstvo, botanični vrt in komunalne ustanove za urejanja parkov in cvetličarne. Cilji izobraževalnega programa so: usposobiti dijaka za samostojno in odgovorno delo, razvijati ustvarjalnost, inovativnost, estetiko, pozitiven odnos do zdravega načina življenja, občutek za natančnost in pravočasnost. Tako se dijak usposobi za opravljanje vseh del v vrtnarski pridelavi ter razvije čut za oblikovanje in vzdrževanje zelenih, športnih in rekreacijskih površin. Pridobi temeljna znanja o varstvu rastlin ob upoštevanju ekoloških načel pridelovanja rastlin. Poudarek je na varovanju okolja. Zelenjavar mora imeti traktorski izpit in zna delati z različnimi traktorskimi priključki.
Psihofizične sposobnosti

Za opravljanje poklica se zahteva dobra telesna razvitost zaradi dela s težjimi stroji in dvigovanja različnih bremen. Zelenjavar mora imeti dobro razvite motorične sposobnosti, zlasti gibljivost rok in prstov. Ne sme biti občutljiv na vremenske razmere, saj je izpostavljen nihanjem temperatur. Sposoben je opravljanja del stoje, kleče ali v sklonjeni drži. Zelenjavar je samostojen, iznajdljiv in dober organizator. Pri delu s stroji mora imeti dobro koncentracijo. Pomembna je tudi komunikativnost in iskanje trga za svoje pridelke.
Interesi

Zelenjavar spremlja novosti na področju gnojil, substratov, semen, fitofarmacevtskih sredstev in vrtnarske opreme. Vsako leto se lahko udeleži predstavitev različnih domačih in tujih ponudnikov vrtnarske opreme, sejmov ali seminarjev. Ob tem spoznava nove sorte rastlin, načine zasajevanja, sodobnejše stroje in druge pripomočke za delo, kot so različni lončki, gojitvene plošče, folije in zastirke. Biti mora komunikativen, ustvarjalen in samokritičen. Pri izračunu koncentracij rastlinskih škropiv pa zelo natančen.
Razmere za delo

Zelenjavar dela večinoma stoje, sede, kleče ali v pripognjenem položaju. Delo opravlja v dveh delovnih konicah, spomladi in pozno poleti ter v začetku jeseni. Tedaj delo poteka od jutra do večera, ob nedeljah in praznikih. Dviguje težja bremena in dela v različnih vremenskih pogojih.
Nevarnosti

Med delom je izpostavljen vročini, mrazu in padavinam. Lahko se poškoduje s stroji in orodji. Pri delu s škropivi lahko pride do zastrupitev s kemičnimi sredstvi, pogoste so ureznine. Na delovišču uporablja delovno obleko, pri delu s stroji upošteva navodila za varno delo, pri škropljenju pa uporablja predpisano zaščitno opremo.
Možnosti zaposlovanja

Lahko se zaposli v vrtnariji, vrtnarskem centru ali na vrtnarsko usmerjeni kmetiji. Izobražuje se po poklicnem programu vrtnar, zato si pridobi osnovna hortikulturna znanja in se lahko zaposli tudi v botaničnem vrtu, zadrugi, v sadovnjaku, vinogradu, drevesnici in v podjetju, ki se ukvarja z urejanjem okolice, parkov in vrtov. Lahko ustanovi tudi lastno vrtnarijo.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Zelenjavar pridobi strokovna znanja hortikulture ali vrtnarstva na srednji poklicni šoli. Šolanje lahko nadaljuje na srednji tehniški šoli ali na višji in visoki šoli, smer agronomija. Izobraževanje za poklic zelenjavar poteka tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom.
Druge informacije

Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici, 16, Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube