Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Direktor centra za socialno delo

Kratek opis

Direktor pozna večino socialnih problemov, s katerimi se srečujejo uporabniki storitev centra in lahko svetuje pri reševanju težav svojim sodelavcem. Kot poslovni vodja predstavlja center za socialno delo navzven.
Kaj delavec običajno dela

Kadar se posameznik znajde v stiski, se največkrat obrne po pomoč na center za socialno delo. Center ne ponuja pomoči le ljudem z omejenimi sredstvi za preživetje, temveč izvaja aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa vseh, saj je center odprt vsem uporabnikom. Vsakdo zaposlen na centru ima svoje področje delovanja, ki ga pretežno pokriva, na primer nasilje nad otroki, otroški dodatki, preživnine in starševska nadomestila. Nad celotnim delovanjem posameznega centra ima pregled direktor. Delovno mesto direktorja centra za socialno delo se od drugih direktorskih mest razlikuje po tem, da je direktor tako strokovni kot tudi poslovni vodja v eni osebi. V vlogi strokovnega vodja deluje kot enakovreden udeleženec v delovnih skupinah znotraj posameznega centra ali na regionalnem nivoju, kjer se povezujejo centri posamezne regije.

Direktor ima strokovno znanje s področja socialnega dela, sociologije, psihologije in drugih družboslovnih smeri. S strokovno usposobljenostjo pripomore k iskanju rešitev stisk posameznikov. Pozna večino socialnih problemov, s katerimi se srečujejo uporabniki storitev centra in lahko tudi svetuje pri reševanju težav svojim sodelavcem. Kot poslovni vodja predstavlja center za socialno delo navzven. Odgovarja na vprašanja medijev in posreduje informacije o aktivnostih centra, ki so se zgodila ali ki se bodo dogajala v prihodnosti.

Direktor je tudi tisti, ki v največji meri sodeluje z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, ki je glavni ustanovitelj in financer centra za socialno delo, občino in drugimi centri za socialno delo. Vodi upravne zadeve (financiranje in pregled nad računovodstvom), organizira delo znotraj centra, skrbi za kadrovanje in izvaja nadzor podrejenih.

Direktor je namreč tisti, ki nosi odgovornost za vse odločitve, ki jih sprejmejo uslužbenci. V času uradnih ur sprejema tiste, ki uporabljajo storitve centra, pa je njihov problem tak, da ga lahko uredi le direktor s posredovanjem. Prav tako se lahko direktorju stranke tudi pritožijo, v kolikor se ne strinjajo z delom oziroma odločitvijo delavca za posamezno področje. Glede na pomembno vlogo, ki jo igra direktor v lokalnem okolju, pogosto sodeluje tudi v družbenih dejavnostih. Tako tistih, ki jih organizira center ali pa druge ustanove (dobrodelne akcije in občinske prireditve).
Delovna področja

Glede na široko področje delovanja so tudi druge zaposlitve zelo raznolike. Lahko so bolj strokovno usmerjene (znotraj ministrstva, drugih socialnih ustanov, doma za upokojence in zavoda za mladostnike), v zdravstvu, šolstvu, svetovalnih centrih ali pa vodstveni položaji v gospodarstvu. Zaradi znanj povezanih s strokovnim področjem kot tudi znanja o poslovodstvu je možna tudi samozaposlitev v svetovalnici, npr. za zakonske težave ali za problematične mladostnike.
Delovni pripomočki

Osnovni dokument za direktorjevo delovanje je Akt o ustanovitvi centra za socialno delo, ki ga podpišeta predstavnika Ministrstva za delo, družino in socialno delo ter predstavniki občin, ki jih center za socialno delo pokriva. S tem aktom se direktor in podpisniki zavežejo, da bodo spoštovali navedene pogoje, zlasti glede finančnega sodelovanja in podpiranja skupnega centra. Delo direktorja je opredeljeno še v zakonih, normativnih aktih, pravilnikih, uredbah in predpisih, ki jih sprejema vlada ali posamezno ministrstvo.

Direktor se neprestano strokovno izobražuje in sledi novim dognanjem na področjih, ki so povezana z njegovim delovnim mestom, na primer zmanjševanja nasilja v družini, prestajanje zaporne kazni izven zapora in podobno. Njegovo delo je neločljivo povezano z uporabo računalnika, e-pošte, interneta, baz podatkov ter telefona.
Izdelek in storitev

Glede na to, da direktor predstavlja center širši javnosti in uporabnikom storitev, se mora z delovanjem centra za socialno delo poistovetiti. To pomeni, da natančno ve, katere so aktivnosti, ki jih izvaja center in primeri, s katerimi se srečujejo podrejeni uslužbenci. Tako ima neposreden vpogled v socialno stanje ljudi na lokalni in tudi regionalni ravni, če njegov center pokriva več občin. Glede na te izkušnje s terena lahko vpliva na odločitve, ki jih sprejema ministrstvo, hkrati pa je odgovoren, da sprejete odločitve izvaja v okviru svojega centra. Direktorjevo uspešnost in hkrati uspešnost državne uprave lahko kot posamezniki vrednotimo vedno, kadar se po pomoč obrnemo na center za socialno delo.
Znanja in spretnosti

Strokovno in poslovno vodenje centra za socialno delo zahteva najprej strokovno usposobljenost in znanja o socialnem delu. Le tako lahko direktor sledi delovnim procesom znotraj centra. Zelo priporočljiva so znanja iz psihologije, sociologije, prava, organizacije in podobnih družboslovnih smeri, saj so ta znanja neločljivo povezana z njegovim delom. Glede na to, da je direktor najpogostejši stik centra z mediji in je v neprestanem stiku z različnimi ljudmi, naj bi bil zlasti komunikativen in prijazen. Delovne obveznosti vsakodnevno zahtevajo tudi sposobnost organiziranja, poslovodstva in zlasti odločanja o vsem, kar se dogaja v centru za socialno delo.

Večkrat se mora hitro odločiti o ukrepanju in delovanju, zlasti ko gre za ukrepanje v izrednih razmerah (naravne nesreče, družinske tragedije), zato mora biti sposoben hitrega presojanja in sprejemanja učinkovitih odločitev. V kriznih situacijah ima vlogo posrednika med vpletenimi stranmi. Takrat so potrebna potrpežljivost, tolerantnost in doslednost pri sprejemanju odločitev, ki pogosto pomembno vplivajo na življenje ljudi. Glede na vlogo pri kadrovanju, ko se odloča katerega kandidata bo zaposlil na določenem delovnem mestu, in neprestanih stikov z različnimi profili ljudi, naj bi imel tudi sposobnost presojanja osebnostnih lastnosti in zmožnost vživljanja v sočloveka.
Psihofizične sposobnosti

Za direktorja centra za socialno delo niso potrebne posebne psihofizične lastnosti, le okvare vida oziroma težave povezane z vidom so lahko ovira pri opravljanju delovnih nalog.
Interesi

Glede na neprestano usklajevanje in dogovarjanje z različnimi ljudmi, je na tem delovnem mestu pomembno veselje do dela z ljudmi in sposobnost komuniciranja z različnimi profili ljudi. Pri reševanju življenjskih stisk je potrebna zmožnost vživljanja v stisko posameznika, saj ga je le tako mogoče razumeti in sprejeti ustrezno odločitev. Vendar mora biti direktor čustveno stabilna osebnost, saj delo večkrat prinaša stresne situacije. Na splošno ima občutek za splošno blaginjo uporabnikov storitev centra kot tudi željo po izboljšanju kakovosti življenja ljudi, katerim so namenjene dejavnosti centra. V veliki meri k temu pripomoreta prijaznost in življenjski optimizem direktorja, ki se prenaša tako na uslužbence kot tudi na uporabnike storitev centra.
Razmere za delo

Ritem dela je intenziven zaradi projektov, ki se začenjajo na novo ali izboljšujejo in dopolnjujejo. Vrh delovnih obveznosti direktorja je meseca februarja, ko je potrebno na ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oddati poslovno poročilo in letno finančno poročilo o delu centra. Meseca julij in avgust sta navadno bolj umirjena. Takrat je čas za urejanje preteklih zadev (arhiv) in za priprave na jesensko in zimsko obdobje, ki navadno prinašata začetek novih projektov. Delovni dan direktorja obsega 8 ur, po potrebi tudi več, zlasti ko ima obveznosti na terenu ali sestanke izven domačega kraja. Dejansko delo na terenu poteka nekajkrat letno, ko gre za izjemne primere, v katerih lahko najučinkoviteje posreduje direktor s svojo prisotnostjo, npr. v primeru naravne nesreče (poplave, potres), ko je treba na teren oditi nemudoma. Direktor si samostojno organizira delovni čas, zlasti ko ni omejen s sestanki, sodelovanjem v delovnih skupinah in uradnimi urami, ki jih ima trikrat tedensko.
Nevarnosti

Največja nevarnost je stres zaradi neprestanega usklajevanja med interesi uporabnikov storitev centra, zaposlenimi ter ministrstvom kot ustanoviteljem centra za socialno delo. Najučinkoviteje se posledicam stresa izogne s kakovostnim preživljanjem prostega časa. Zlasti pomembno je vzdrževanje fizične zmogljivosti s pomočjo športa in gibanja na svežem zraku. Glede vzdrževanja osebne in čustvene stabilnosti v stresnem delovnem okolju imajo direktorji izpopolnjevanja v okviru skupnosti centrov za socialno delo, kjer izmenjujejo izkušnje z drugimi. V okviru teh izobraževanj pridobi novo znanje, ki ga prenaša tudi na druge zaposlene.
Možnosti zaposlovanja

Direktor centra za socialno delo je izbran na javnem razpisu, ki ga razpiše Ministrstvo za delo, družino in socialne razmere.
Izobraževanje

Kandidati naj bi imeli univerzitetno izobrazbo družboslovne smeri, kot so organizacija dela, pravo, sociologija, psihologija in socialno delo.
Druge informacije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana

Skupnost centrov za socialno delo, Slovenska 55, 1000 Ljubljana

Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Letališka cesta 3c, 1122 Ljubljana

Socialna zbornica Slovenije, Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube