Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Oskrbovalec in negovalec na domu

Kratek opis

Oskrbovalec in negovalec na domu pomaga starim, bolnim in ljudem s prizadetostmi, kot so okvare vida, sluha, govora in gibalna ali duševna prizadetost na njihovem domu.
Kaj delavec običajno dela

Oskrbovalec in negovalec pomaga starim, bolnim in ljudem s prizadetostmi, kot so okvare vida, sluha, govora, gibalna ali duševna prizadetost na njihovem domu. Pomoč na domu vključuje gospodinjsko pomoč, nego in socialno oskrbo. Z oskrbo in nego na domu se nadomešča sicer potrebno institucionalno varstvo. Sodeluje z vodjem oziroma koordinatorjem pomoči na domu pri prepoznavanju uporabnikovih potreb in na podlagi ugotovitev sodeluje pri izdelavi načrta pomoči na domu za posameznega uporabnika. Na področju gospodinjske pomoči pripravlja posamezne obroke ali prinaša hrano na dom, pomaga pri nakupu, vzdrževanju in čiščenju bivalnih prostorov. Poskrbi tudi za pranje, likanje in uredi formalne obveznosti, kot so ureditev plačila stroškov, poštni in bančni opravki. Po potrebi zagotovi kurjavo, ozimnico ter pomaga ali pri hišnih ter drugih opravilih, urejanju vrta, skrbi za domačo žival in podobno.

Kot negovalec izvaja laično nego. Skrbi za osebno higieno uporabnikov, kot je umivanje, kopanje in britje, pomaga pri oblačenju in slačenju ter uredi posteljo in bivalno okolje. Skrbi za ustrezna oblačila in obutev uporabnika, pomaga pri gibanju in nadzira pravilno jemanje zdravil. Na področju socialne oskrbe koordinira izvajanje gospodinjske pomoči in nege ter pomaga pri vključevanju uporabnika v vsakdanje življenje. Skrbi za stike z družino in bližnjim okoljem. Lajša stiske in težave zaradi osamljenosti, prizadetosti, bolezni ali starosti. Nudi prvo socialno pomoč in skrbi za ohranjanje socialnih stikov z okoljem, družino, sorodniki, sosedi in prijatelji. O svojem delu vodi dnevnik, kamor zapisuje opravila pri uporabniku in beleži svoja opažanja pri izvajanju pomoči. Redno se udeležuje skupinskih sestankov s svojim vodjem in drugimi člani delovne skupine.
Delovna področja

Oskrbovalci in negovalci na domu nudijo pomoč v okviru programov pomoči na domu, ki jih izvajajo centri za socialno delo, domovi za stare, samostojni centri za pomoč na domu ali kot dejavnost v okviru zasebnega dela. Delovno področje je vezano na uporabnikov dom. V mrežo pomoči na domu so vključene različne ustanove: centri za socialno delo, domovi za stare, drugi socialno-varstveni zavodi in zdravstvene organizacije, občine in nevladne organizacije s področja socialnega varstva, zdravstva in prostovoljnega dela.
Delovni pripomočki

Oskrbovalci in negovalci na domu uporabljajo opremo za gospodinjska opravila, štedilnik, pralni stroj, posoda, čistilna sredstva in podobno, opremo za hišna dela, preprosta orodja ter pribor za osebno nego. Tovrstno opremo, orodja in pribor ima uporabnik običajno že doma, sicer se v dogovoru z njim in njegovo družino manjkajoča oprema dopolni. Avtomobil je za oskrbovalce in negovalce delovni pripomoček, saj so uporabniki navadno oddaljeni od centrov za pomoč na domu. Pogosto potrebujejo tudi prevoz do zdravnika ali za druga opravila ali pa jim je treba pripeljati hrano in potrebščine za gospodinjstvo.

Delo oskrbovalcev in negovalcev na domu je vodeno, zato potrebujejo prostor za skupna srečanja, načrtovanje in razporejanje dela, poročanje o delu in ovrednotenju le-tega. Delo z oskrbovanci usmerjata kodeks etičnih načel socialnega varstva in kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Izdelek in storitev

Storitev negovalca na domu je pomoč oskrbovancu pri vsakdanjih opravilih.
Znanja in spretnosti

Poklic oskrbovalca in negovalca na domu je zahteven, saj gre za vrsto znanj in dejavnosti s področja gospodinjstva, zdravstva in socialnega varstva, ki jih mora poznati pri izvajanju pomoči. Pri vsakdanjem delu z uporabniki se srečuje z različnimi razmerami, ki zahtevajo hitro in pravilno odločanje. Zaradi kompleksnosti dela potrebuje večletne izkušnje za delo z ljudmi na področju socialnega varstva ali dodatno usposabljanje.
Psihofizične sposobnosti

Za opravljanje poklica se zahteva stabilno psihofizično počutje negovalca brez večjih zdravstvenih težav, saj gre pri delu za nenehne stike z ljudmi. Negovalca odlikujejo dobra fizična zmogljivost, potrpežljivost in vztrajnost. Imeti mora zdravo hrbtenico, saj pogosto dviga tudi težje oskrbovance.
Interesi

Negovalci morajo imeti pozitiven odnos do ljudi in biti sposobni vzpostaviti ustrezen stik z uporabnikom. Znati morajo postaviti mejo med tem, kaj bodo storili za uporabnika in kdaj ga bodo spodbudili, da bo sam opravil določeno opravilo. Znati mu morajo prisluhniti in prepoznavati njegove potrebe. Sposobni so hitro ukrepati brez panike ob nepredvidljivih situacijah, kot je na primer padec oskrbovanca ali nenadno poslabšanje njegovega zdravstvenega stanja. Oskrbovalci in negovalci vstopajo v domove uporabnikov, kar predstavlja občutljivo področje in zahteva posebno mero spoštovanja njihove zasebnosti in lastnine.
Razmere za delo

Delo oskrbovalca in negovalca je terensko, na domu uporabnika in pogosto povezano tudi z obiski različnih ustanov, kot je urejanje zadev na centru za socialno delo, na banki, na pošti in podobno. Kadar je treba negovati uporabnika, ki se težko sam premika ali ni gibljiv, gre velikokrat za težko delo. Delo vključuje raznovrstna opravila, ki jih negovalec običajno lahko predvidi že pred obiskom oskrbovanca.
Nevarnosti

Oskrbovalec in negovalec je izpostavljen stresnim situacijam, obremenitvam hrbtenice, nalezljivim boleznim in v daljšem obdobju tudi poklicnemu izgorevanju. Zato potrebuje redne zdravstvene preglede in pri delu z bolniki primerno zaščito. S sodelovanjem v skupini, z vodjo oziroma koordinatorjem pomoči na domu in z drugimi izvajalci se razbremeni napetosti in razrešuje problemske situacije. Z oblikovanjem intervizijske skupine, ki obravnava posamezne problemske sklope, se na podlagi medsebojne podpore in učenja razrešujejo zapleti pri delu. To omogoča tudi supervizijski proces, kjer se v skupino vključi še strokovnjak- supervizor.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Oskrbovalec in negovalec na domu lahko pridobi poklicno kvalifikacijo v okviru certifikatnega sistema. Na osnovi preizkusa znanja, ki vključuje teoretične in praktične preizkuse usposobljenosti za izvajanje pomoči na domu, delavec dobi javno veljavno listino- certifikat, s katerim je potrjena usposobljenost za opravljanje poklica oskrbovalec in negovalec. Zaradi kompleksnosti dela potrebuje večletne izkušnje za delo z ljudmi na področju socialnega varstva ali dodatno usposabljanje.
Druge informacije

Oskrbovalci in negovalci na domu se lahko včlanijo v Socialno zbornico Slovenije, osrednje strokovno združenje področja socialnega varstva, ki ima sedež na Zemljemerski 12 v Ljubljani, elektronska posta: info@szslo.si.

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube