Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Akviziter

Kratek opis

Naloga akviziterja je, da ugotovi, kakšne so zahteve in želje morebitnega kupca in da mu na podlagi svojega znanja in ustrezne predstavitve ponudi izdelek ali storitev, ki jo ima v svoji ponudbi. Potencialnega kupca mora seznaniti na pošten (prednosti in pomanjkljivosti, cena, rok in način plačila), strokoven (namembnost), svetovalen (uporabnost) in komunikativno dovršen način.
Kaj delavec običajno dela

Delo akviziterja je sestavljeno iz več faz, ki le tedaj, ko so temeljito opravljene in si pravilno sledijo, pripeljejo do cilja, t. j. prodaje. Akviziter lahko prodaja izdelke različnih blagovnih znamk in storitve na drobno in na debelo. Za nemoten potek svojega dela potrebuje določene informacije: o podjetju, ki ga zastopa na terenu, o izdelku oz. storitvi, ki jo ponuja, o reklamnem in propagandnem gradivu, ki ga oglašuje podjetje, o analizi tržišča in konkurenci ter o kupni moči na področju, ki ga bo obiskal. Zbere in pripravi si datoteko možnih kupcev in presodi, kateri čas je najprimernejši za obisk. Največ svoje energije in časa porabi za raziskavo prodajnih možnosti (45%), 20 % za izpolnitev predstavitve in za srečanje z možnimi kupci, 20 % za spoznavanje izdelka ali storitve, ki jo ponuja, 15 % delovnega časa in energije pa nameni za osebnostno in strokovno izpopolnjevanje, da je vedno v koraku s časom.

Akviziter se za svoj obisk lahko dogovori po telefonu ali pa ponuja svoj program "od vrat do vrat". Najprej na kratko predstavi sebe in podjetje, ki ga zastopa, ter izdelek oz. storitev, ki jo ponuja. Ko pri možnem kupcu zbudi zanimanje, sledi natančnejša predstavitev, ki temelji na pogostejših vprašanjih ( prodaja je igra vprašanj), iz katerih akviziter izlušči kupčev interes in usmerja pogovor. Uspešen zaključek je pisanje ustreznih dokumentov. Če akviziter ne doseže želenega cilja, t. j. prodaje, naj to ne pomeni poraza. Pravilno izpolnjeno dokumentacijo akviziter odda enkrat na teden v svojem podjetju, ki zaključi prodajo z izstavitvijo računa in dostavi izdelek ( po dogovoru to lahko opravi tudi akviziter sam ). Akviziter o vsakem kupcu in obiskovancu izdela analizo z ustreznimi opombami, kar mu služi za nadaljnje delo rabi kot baza podatkov o kupcih. Za pridobivanje in oskrbovanje kupcev je zelo pomembno disciplinirano vodenje kartoteke.
Delovna področja

Akviziter dela na terenu, kjer zastopa določeno podjetje. Izdelke (npr. iz živilske, tekstilne, knjigotrško-papirniške, gradbene, pohištvene stroke) in storitve (dopolnilni izobraževalni programi, zavarovalništvo, borzno posredništvo) lahko ponuja individualnemu kupcu (prodaja na drobno) ali velikim trgovinskim sistemom, specializiranim trgovinam in oddelkom, podjetjem ali vzgojno- izobraževalnim organizacijam (prodaja na debelo). Prodaja lahko s pomočjo vzorcev, kataloga, prospektov in drugega reklamnega gradiva, lahko pa postavi premično stojnico, kjer izdelke prodaja sam.
Delovni pripomočki

Akviziter uporablja vrsto pripomočkov za nemoteno delo: skoraj obvezen je osebni avtomobil, da lahko obišče čim več potencialnih kupcev. Za stalne in hitre stike s podjetjem in s kupci je zaželen mobilni telefon, koristno je, če ima prenosni računalnik, kjer hrani vse potrebne evidence (datoteko kupcev, seznam - katalog in vse podatke o izdelku). Sicer pa ima opravka še z: vzorci, katalogi, ceniki, atesti, naročilnicami in dobavnicami.
Izdelek in storitev

Rezultat njegovega dela je prodaja določenega izdelka (knjiga, darilni program, pohištvo ali avto) oziroma storitev, npr. dogovor za napeljavo domofona, dogovor za predavanje ali seminar, ki ga bo opravil strokovnjak.
Znanja in spretnosti

Za uspešno opravljanje poklica akviziter je potrebno strokovno teoretično znanje o trgovinskem poslovanju, trgovinski tehnologiji, poslovnem informacijskem sistemu, o celotnem prodajnem procesu od prevzema do dostave in o reševanju reklamacij ter o psihologiji prodaje. Akviziter mora biti široko razgledan, da ne prihaja v zadrego pred kupcem, ki o izdelku že nekaj ve in se je sposoben seznanjati in prilagajati tehnološkemu razvoju. Njegov jezik mora biti pravilen, jasen, tekoč in brez narečnih posebnosti, da je razumljiv. Obvladati mora tehniko vodenja razgovora.

Temeljito mora poznati blago in storitve, ki jih ponuja, njihove lastnosti, kakovost, uporabnost in namembnost. Poleg strokovnega predznanja mora imeti voljo in interes za nenehno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje. Akviziter zna demonstrirati delovanje izdelka. Zaradi terenskega dela potrebuje vozniški izpit. Delo akviziterja lahko opravlja tako moški kot ženska. Ovire za delo so le razne alergije, hujše govorne motnje in telesne okvare.
Psihofizične sposobnosti

Za uspešno delo akviziterja so zelo pomembne komunikacijske sposobnosti ter učinkovito in kulturno komuniciranje s kupci v slovenskem jeziku. Delo akviziterja je naporno in specifično. Na terenu deluje samostojno, nad njegovim delom podjetje, katerega zastopa, nima neposrednega nadzora, zato so toliko bolj pomembne njegova prirojena ali privzgojena samostojnost, poslovnost, uglajeno vedenje in prijaznost, iznajdljivost, korektnost, vztrajnost, nevsiljivost, pa tudi samozavest in energičnost.

Akviziter mora znati navezovati stike in se vživeti v ljudi, znati pa mora dostojno sprejeti tudi neuspeh. Za uspeh je pomemben predvsem prvi vtis, ki ga akviziter naredi na možnega kupca; dober videz in dobro počutje sta obvezna. Stisk roke, drža telesa, govorica telesa, nagnjenje do izdelka, ki ga ponuja umetnost pridobiti zaupanje možnega kupca so velikokrat odločilni elementi.
Interesi

Akviziter ima smisel za delo z ljudmi. Rad se pogovarja, zna prisluhniti, ni pozabljiv, je vztrajen, spreten pri demonstriranju, predvsem pa je pošten.
Razmere za delo

Akviziterjevo delo je terensko, zato je izpostavljen različnim nevarnostim v prometu in vremenskim spremembam. Način dela zahteva natančno časovno načrtovanje; delovni čas ni točno določen oziroma omejen. Delo z ljudmi prinaša tudi neprijetnosti: neprijaznost, nedostopnost, nezanimanje, neresnost in včasih tudi nepoštenost. Strah pred neuspehom je akviziterjevo stalni podzavestni spremljevalec.
Nevarnosti

Nevarnost preži predvsem na cesti, lahko pa tudi pri obiskovanju individualnih kupcev. Da bi se akviziter temu izognil, mora upoštevati navodila cestno-prometnih predpisov in že ustaljena načela za lastno varnost in zavarovanje predmetov.
Možnosti zaposlovanja

Akviziter se lahko zaposli v vseh malih, srednjih in velikih podjetjih, ki se ukvarjajo s prodajo izdelkov ali storitev. Torej je možnosti za zaposlitev veliko.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Akviziterji imajo lahko zelo različno stopnjo izobrazbe, lahko si pridobijo izobrazbo kot prodajalec, ekonomski tehnik, oziroma skoraj v vseh programih srednješolskega izobraževanja. Dopolnilno izobrazbo mu omogočajo razni seminarji, ki jih organizirajo podjetja in ustanove za prodajo svojih izdelkov oziroma storitev.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube