Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Trgovski poslovodja

Kratek opis

Trgovski poslovodja operativno vodi poslovanje v posamezni trgovinski enoti oziroma v prodajalni.
Kaj delavec običajno dela

Trgovski poslovodja v mali trgovski družbi poskrbi za pridobitev dovoljenja za opravljanje trgovinske dejavnosti in pridobivanje prodajalcev. Določa izbor blaga, ki se prodaja v posamezni enoti, količino in vrednost zalog blaga in vrste storitev, ki jih posamezna prodajna enota nudi. Njegova naloga je, da organizira delo tako, da v času, ko je prodajalna odprta, prodaja poteka nemoteno. Po proučitvi nabavnega trga in želja potrošnikov pridobi ponudbe za nabavo blaga in izbere najugodnejšega dobavitelja. Pri izbiri dobavitelja zlasti upošteva: vrsto, količino in kvaliteto blaga, dobavne roke, ceno blaga, plačilne pogoje, embalažo in zavarovanje blaga pri transportu. Dobro mora poznati kalkulacijo prodajne cene. Pri določanju cene upošteva dogovorjeno cenovno politiko družbe, rabate in popuste, stopnje prometnega davka in davka na dodano vrednost. Pozna postopke in evidence, ki so potrebne v primeru zniževanja cen ob razprodajah in za poškodovano blago. Poslovodja sklepa pogodbe z dobavitelji in kupci, zato mora poznati vsebino različnih vrst pogodb. Pri trgovanju so najpogostejše
 • kupoprodajna pogodba
 • komisijska pogodba
 • zastopniška pogodba
 • prevozna pogodba in
 • pogodba o prodaji blaga na obroke.
Poslovodja je posebno natančen pri prevzemu blaga. Obvezno preveri, ali je prispelo ustrezno blago po vrsti, količini in kakovosti, po dogovorjeni ceni ob dogovorjenem času in na dogovorjeni kraj. Poslovodja pozorno preveri dokumentacijo in listine, ki spremljajo blago, kot so dobavnica, deklaracija, garancijski list, tehnično navodilo in carinske listine. V primeru napak sestavi komisijski zapisnik in reklamira blago dobaviteljem. Včasih mora blago poslati tudi v testiranje in analize. V malih trgovskih podjetjih ali družbah vodi tudi finančno poslovanje prodajalne. Poskrbi za zavarovanje premoženja, požarno varnost, varstvo pri delu ter za izvajanje higiensko tehničnih in sanitarnih predpisov. Blago mora zavarovati pred tatvinami. Sodeluje pri organizaciji in izvajanju inventur in je materialno odgovoren za uspešnost poslovne enote, ki jo vodi. Poslovodja izvaja mentorstvo in opravlja naloge inštruktorja delovne prakse.
Delovna področja

Lahko se zaposli v trgovini na debelo, trgovini na drobno ali pri opravljanju trgovskih storitev. Lahko je vodja prodajalne, blagovne hiše, večjega oddelka, večjega števila manjših oddelkov, diskonta ali skladišča za trgovanje na debelo. Lahko vodi trgovinsko poslovanje s strokovnim urejanjem poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenja, priprave in prodaje blaga v različnih oblikah prodaje zunaj prodajalen, kot je prodaja po pošti, prodaja od vrat do vrat, potujoča prodajalna ali premične stojnice.
Delovni pripomočki

Pri delu se srečuje s trgovskim blagom, tekstilom, tehniko, živili in z različno embalažo, na katero mora biti pozoren tudi iz ekoloških razlogov. Uporablja računalnik, telefon osebno vozilo. Srečuje se z registrskimi blagajnami, transportnimi napravami, kot je viličar in električni voziček, embalirnimi stroji in napravami, tehtnicami, hladilnimi omarami, prodajnimi pulti in vitrinami, merilnim orodjem, napravami za čiščenje in alarmnimi napravami.
Izdelek in storitev

Naloga trgovskega poslovodje je, da ugotovi želje kupcev in skuša te tudi izpolniti. Trgovski poslovodja zna pridobiti in obdržati kupce.
Znanja in spretnosti

Trgovski poslovodja je podjetnik, raziskovalec trga, organizator poslovanja, vodja delovne skupine, svetovalec, kontrolor in psiholog. Od njega se pričakuje strokovno znanje, poslovnost, zanesljivost in pošten odnos do dobaviteljev, kupcev in podrejenih. Spremljati mora novosti. Trgovski poslovodja mora poznati temeljno trgovinsko zakonodajo. Obvlada tehnike spremljanja uspešnosti poslovanja. Zna komunicirati v slovenskem in v tujem jeziku. Pozna načine zavarovanja in varovanja premoženja.
Psihofizične sposobnosti

Trgovski poslovodja mora imeti čutno zaznavne sposobnosti, kar mu omogoča opažanje in zaznavanje stvari, predmetov in dogajanj. Pomembne so tudi gibalne in intelektualne sposobnosti, sposobnost razumevanja, učenja, miselnega presojanja, smisel in nadarjenost za računanje, sposobnost organizacije dela, reševanja problemov in iznajdljivost.
Interesi

Uspešen poslovodja je samoiniciativen, strokoven, samozavesten, komunikativen, prilagodljiv, natančen, zanesljiv, optimističen in kritičen. Biti mora urejen, čustveno in moralno stabilen, pošten in natančen. Imeti mora sposobnost timskega dela in reševanja konfliktov. Imeti mora smisel za organiziranje lastnega dela in dela organizacijske enote. Poslovodja mora biti v prodajni enoti, ki jo vodi, prvi med enakimi.
Razmere za delo

Poslovodja dela v različnih delovnih okoljih:
 • v pisarni,
 • v prodajalni,
 • v skladišču in
 • na terenu.
 • Pogosto dela v stiku z ljudmi, kjer poteka razgovor, intervju, vodenje sestankov, vodenje diskusije, informiranje delavcev, poučevanje praktičnega dela ter reševanje problemov in reklamacij. Dela individualno, ob navzočnosti drugih ali v skupini. Imeti mora smisel za:
 • organizacijo poslovanja,
 • razporejanje dela,
 • ureditev delovnega mesta in
 • organizacijske enote, ki jo vodi.
 • Nevarnosti

  Poslovodja je občasno izpostavljen možnostim poškodb. Da se jim izogne, mora upoštevati predpise o varstvu pri delu in požarni varnosti. Za trgovanje z živili mora imeti opravljen izpit iz higienskega minimuma in zdravniški pregled. Od poslovodje se zahteva poudarjen smisel za osebno higieno in vzdrževanje higiene delovnega okolja ter v primeru trgovanja z živili, vzdrževanje higiene pri ravnanju z živili.
  Možnosti zaposlovanja

  Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
  Izobraževanje

  Za opravljanje poklica ni predpisane izobrazbe, zaželena je trgovska ali druga strokovna smer. Pridobitev srednje strokovne izobrazbe Trgovski poslovodja/ Trgovska poslovodkinja je možna na Trgovinski zbornici Slovenije, kjer poteka in se izvaja poslovodski izpit. Pogoja za pristop k poslovodskemu izpitu sta: zaključena IV. raven izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj na področju trgovinske dejavnosti.
  Več informacij o pogojih vpisa in vsebini poslovodskega izpita je dostopnih na spletni povezavi: http://www.tzslo.si/Splosna-zakonodaja/Izobrazevanje/Trgovski-poslovodja.
  Druge informacije

  Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

  Tgovinska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana; T: 01 5898 212/213, e-pošta: info@tzslo.si, spletna stran: http://www.tzslo.si/
  Kakšne so možnosti zaposlitve?

  Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

  Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

  Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

  Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

  Karierno središče

  Obiščite spletno mesto eSvetovanje

  Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

  eSvetovanje

  Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

  Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

  EURESTvoja Evropa

  Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

  Spremljajte nas!

  Facebook, LinkedIn,
  You Tube