Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Glavna medicinska sestra

Kratek opis

Delo glavne medicinske sestre poteka v ambulanti, na oddelku bolnišnice in v pisarni. V ambulanti ali na oddelku sprejema in naroča paciente in sodeluje v zdravstveno negovalni skupini. Skrbi za materiale, opremo, sterilizacijo, paciente in higieno.
Kaj delavec običajno dela

Glavna medicinska sestra ali glavni zdravstvenik je vodja medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v določeni bolnišnici, v zdravstvenem domu ali zdravstvenem zavodu. Poleg glavne medicinske sestre celotne bolnišnice ali zavoda obstoja še glavna medicinska sestra na posameznih oddelkih bolnišnice ali zdravstvenega doma. Gre za vodjo vseh medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na oddelku - glavna medicinska sestra na kirurškem oddelku bolnišnice, na porodniškem oddelku v bolnišnici, v splošni ambulanti v zdravstvenem domu in glavna medicinska sestra zobozdravstvenih ambulant v zdravstvenem domu.

Delo glavne medicinske sestre poteka tako v ambulanti ali na oddelku kot tudi v pisarni. V ambulanti ali na oddelku sprejema in naroča paciente, sodeluje v zdravstveno negovalni skupini, skrbi za materiale, opremo, sterilizacijo, paciente in za higieno. Poleg zdravstvenih ima tudi organizacijske naloge in zadolžitve: organizira in nadzira dela drugih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in preverja njihovo prisotnost na delovnem mestu. Organizira nadomeščanja, sodeluje pri razporejanju medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov med ambulantami, organizira dežurstva in delo na terenu ter odloča o dopustih. Predlaga nadurno in dodatno delo, seznanja sodelavce z novostmi v zdravstvu ter na področju materialov in zdravstvene zakonodaje, ki jo mora spremljati.

Vsako jutro ob prihodu v službo ali po končanem delovnem dnevu skliče in vodi sestanek z odgovornimi medicinskimi sestrami vseh oddelkov. Skrbi za njihovo izobraževanje, seminarje, vodi preventivno dejavnost v zdravstvenih domovih oziroma je nadrejena sestram, ki skrbijo za izobraževanje in preventivno dejavnost za paciente v zdravstvenem domu ali na območju njegove pokritosti. Skrbi za pravilno higieno in zaščito pred infekcijami ter preverja postopke za preprečevanje bolnišničnih infekcij, pri čemer sodeluje s higiensko epidemiološko službo in z drugimi strokovnimi službami. Sodeluje tudi pri načrtovanju nabav osnovnega materiala in sredstev, ki jih potrebuje posamezna organizacijska enota.

Glavna medicinska sestra pripravlja mesečna, polletna in letna poročila o porabi, nabavi materiala, o kadrovanju, o infekcijah in o bolnikih na oddelkih ter pošilja statistična poročila nacionalnim ali državnim ustanovam, Inštitutu za varovanje zdravja, Ministrstvu za zdravje in Statističnemu Uradu. Če je zaposlena v zdravstvenem domu, organizira obdobne preventivne preglede za otroke, šoloobvezne otroke in mladino in za študente. Na šole oziroma fakultete pošilja vabila in se dogovarja z njimi za obisk. Za njih organizira tudi zdravstvena izobraževanja in seminarje ter pripravlja izobraževalne brošure, letake in plakate. Organizira obvezna cepljenja ter skrbi, da se na področju zdravstvenega doma, kjer je zaposlena, izvaja nacionalni program obveznega cepljenja.
Delovna področja

Glavna medicinska sestra se zaposli v zdravstvenem domu, zavodu za zdravstveno varstvo, v bolnišnici, na kliniki, inštitutu, v domu za ostarele občane, zavodu za rehabilitacijo invalidov, v zdravilišču, v patronažnem zdravstvenem varstvu, v humanitarni organizaciji, raziskovalni ustanovi, v zasebni zdravstveni praksi, v sanitetni enotah Slovenske vojske in obrambnih strukturah bodočih mednarodnih povezav. Dela lahko v civilni zaščiti, v ustanovi za duševno in telesno prizadete odrasle in otroke, zavodu za prevzgojo odraslih in mladoletnikov, nevladni organizaciji, v socialno-medicinski, higienski, epidemiološki in zdravstveno - ekološki dejavnosti ali na področju oskrbe s krvjo in krvnimi derivati. Poklic spada med regulirane državne poklice, kar pomeni, da država določa izobraževanje, pripravništvo in strokovni izpit.
Delovni pripomočki

V pisarni uporablja pisarniški material, računalnik, razne obrazce, zakonske akte, predpise ter poročila. Pri delu v ambulanti ali na oddelku pa opremo in materiale, ki jih uporabljajo medicinske sestre za higiensko oskrbo bolnika, kot so osebno in posteljno perilo, brisače, milo, razkužila, pripomočke za hranjenje (jedilni pribor, krožniki, skodelice), za odvajanje (nočna posoda), za zagotavljanje varnosti bolnika (zaščitna ograja, klicni sistem, stojalo, voziček). Uporablja tudi medicinsko tehnične pripomočke in aparature, kot so termometer, aparat za merjenje krvnega pritiska, injekcijska igla, brizgalka, škarje, pinceta, kateter in sonda ter monitor in računalnik.

Materiali, s katerimi dela, so iz tekstila, plastike, lesa, gume ali kovine. Veliko dela z biološkimi in kemičnimi materiali. Dokumenti, ki jih uporablja, so: negovalna in medicinska dokumentacija, izvidi preiskav, rentgenske slike, naročilnice in obračunski listi.
Izdelek in storitev

Rezultat dela glavne medicinske sestre je dobra organiziranost medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in njihovo sodelovanje z zdravstvenim osebjem, zdravniki in vodstvom bolnišnic oziroma zdravstvenih domov. Nadzira vodenje in spremlja porabo in nabavo materiala za delo na oddelkih in v ambulantah. Vodi izobraževanje srednjega kadra, organizacijo dopustov in bolniških odsotnosti. Skrbi za izdelavo letnih, polletnih in mesečnih poročil in sodeluje pri pripravi poročil za statistične namene.
Znanja in spretnosti

Pri teoretičnem usposabljanju pridobi znanja iz humanističnih, družboslovnih in naravoslovnih znanosti ter znanja s področja zdravstvene nege. To ji omogoča kakovostno izvajanje zdravstvene nege. Za razumevanje zdravstvene nege in za njeno uporabo v praksi v času študija pridobi še nekatera medicinska znanja in znanja iz psiholoških in socioloških ved. Pred zaposlitvijo v poklicu opravi devetmesečno pripravništvo in strokovni izpit pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije.
Psihofizične sposobnosti

Dela in naloge glavne medicinske sestre zahtevajo ustrezne psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti, kar omogoča human in odgovoren odnos do posameznika in družbene skupnosti. Že ob vpisu na visoko strokovno šolo mora pridobiti zdravniška potrdila o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela.
Interesi

Najpomembnejši interesni značilnosti sta sposobnost organiziranja in vodenja ljudi ter human odnos do bolnika. Zaradi vodenja večjih organizacijskih enot in s tem več ljudi, katerim je nadrejena, mora imeti dobre sposobnosti motiviranja, odločanja in ustvarjalnega reševanja problemov. Pomembne lastnosti so tudi: natančnost, zanesljivost, komunikativnost in sposobnost hitrega odzivanja. Glavna medicinska sestra spoštuje dostojanstvo in zasebnost varovanca, njegove individualne potrebe in vrednote ter njegovo pravico do izbire in odločanja. Kot poklicno skrivnost je dolžna varovati podatke o zdravstvenem stanju varovanca in vse, kar zve o varovančevih osebnih, družinskih in socialnih razmerah.
Razmere za delo

Glavna medicinska sestra opravlja polovico svojega dela v pisarni, polovico pa na oddelku bolnišnice ali v ambulanti. Delovni čas je odvisen od tega, kje je zaposlena, lahko je eno, dvo ali tri-izmenski. Pogosto dela v timu in je v stiku z ljudmi.
Nevarnosti

Kadar dela v ambulanti ali na oddelku je bolj izpostavljena možnostim bolnišničnih okužb. Posebno ob epidemijah gripe in pri delu z rizičnimi pacienti, kjer je nevarnost okužbe z virusi hepatitisov in HIVa. Glavna medicinska sestra zato uporablja zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, obutev, maska, rokavice in zaščitni plašč. Nevarnostim in poškodbam se lahko izogne, če ima dovolj znanja, spretnosti in če upošteva pravila varstva pri delu. Kot vsi zdravstveni delavci je cepljena proti virusu hepatitisa B, kar spada v obvezna cepljenja zdravstvenih delavcev. Ob vsakem ponesrečenem vbodu z iglo okuženo s tujo krvjo oziroma pri stiku s krvjo mora preveriti, ali je prišlo do okužbe in primerno ukrepati.
Možnosti zaposlovanja

Potrebe po tem kadru so tako v Sloveniji kot v državah EU velike, možnosti delovanja so tudi na kriznih področjih, v državah tretjega sveta ter v humanitarnih odpravah.

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Na delovno mesto glavne medicinske sestre se lahko prijavi, kdor je diplomiral na eni od štirih Visokih šol za zdravstvo, smer Zdravstvena nega in je pridobil naziv diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik oziroma, kdor je zaključil 6. stopnjo izobrazbe za Višje medicinske sestre. Poleg tega mora imeti nekaj let delovnih izkušenj kot diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik. Izobraževanje traja 3 leta in se zaključi z diplomo. Diplomirana medicinska sestra/ zdravstvenik je reguliran poklic, katerega diploma je avtomatično priznana znotraj Evropske Unije.
Druge informacije

Zdravstveni portal, kjer so navedene zdravstvene ustanove v Sloveniji, zdravstveni forum in novice

Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije (ZZNBS) - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Vidovdanska 9, 1000 Ljubljana

Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube