Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Oskrbnik etnografskih objektov

Kratek opis

Oskrbnik etnografskih objektov ali kustos etnolog skrbi za izbrano zbirko predmetov v muzeju, ki jo predstavlja tudi na javnih razstavah.
Kaj delavec običajno dela

Poglavitna naloga oskrbnika etnografskih objektov je skrb za kulturno dediščino, tako premično kot nepremično. Kustos v muzeju skrbi za svojo zbirko premetov: predmete ustrezno hrani. Skupaj s konservatorjem skrbita za ustrezne klimatske razmere v depojih, na razstavah in med transportom predmetov. Njuna poglavitna skrb je, da predmete zaščitita pred propadanjem. Kustos opozarja konservatorja na morebitne poškodbe predmetov, skupaj se odločata, kako jih bosta odpravila. Kustos mora svojo zbirko nenehno dopolnjevati: predmete išče na terenu, kjer ima navadno svoje informatorje. Na terenu zbira tako predmete kot tudi podatke, povezane z njegovim področjem dela. Vsak kustos ima svoje področje dela, npr. ljudska umetnost, obrti, stavbarstvo in notranja oprema ali socialna kultura. Informacije in predmete, ki jih zbere na terenu, v muzeju še ustrezno obdela.

Predmete ob prihodu v muzej inventarizira. Vsak predmet dobi svojo inventarno številko, ob njej pa zapiše v inventarno knjigo čim več podatkov o predmetu - ime predmeta, narečno ime ali posebno ime, izročitelj, uporabnik, datum izdelave, izvor, čas uporabe, način uporabe, navezanost na določeno delo, povezava z drugimi predmeti, ohranjenost in identifikacija predmeta, njegove mere, velikost, material in način izdelave. Pomemben podatek je tudi prostor v depoju, kjer se predmet hrani, natančno je treba napisati tudi, kakšne klimatske razmere zahteva. Vsak konservatorski oziroma restavratorski poseg mora kustos spremljati in o tem voditi natančno dokumentacijo.

Vsak predmet dokumentira s slikovnim gradivom: z ročnimi risbami, s katerimi poudari posebej zanimive ali pomembne podrobnosti, in s fotografijo, prek katere je predmet dostopen drugim kustosom in laični javnosti. Predmete in informacije zbira z namenom, da bi preučil in osvetlil način življenja določene skupine ljudi v izbranem prostoru in času. Rezultate svojih raziskav posreduje širši javnosti na razstavah in v publikacijah. Na razstavah predstavlja svojo zbirko. Razstavo pripravi tako, da je čim bolj razumljiva najširši javnosti, hkrati pa mora zadovoljiti tudi strokovno javnost. Biti mora primerno oblikovana, da se obiskovalci prijetno počutijo in jo zapustijo z občutkom, da so se nečesa naučili, da so videli nekaj novega, zanimivega, lepega, skratka, da so v muzeju preživeli lep in poučen popoldan. V razstavo kustos vloži vse svoje znanje in veliko energije, da zadosti vsem zahtevanim merilom.
Delovna področja

Oskrbnik etnografskih objektov opravlja svoje delo v muzeju in na terenu. Teren je lahko geografsko območje, kjer raziskuje način življenja prebivalcev tega območja, ali pa zbira podatke o življenju določene skupine ljudi, npr. kmetov, študentov ali obrtnikov, ki je ne moremo geografsko omejiti.
Delovni pripomočki

Delovni pripomočki, ki jih uporablja pri delu, so poleg pisarniškega materiala še računalnik, fotoaparat, video kamera, diktafon, skoraj nepogrešljiv je osebni avtomobil. Dokumenti, vezani na delo kustosa, so vhodni obrazci. Te izpolni, ko pride v muzej nov predmet. Izhodne obrazce izpolni, kadar predmet zapusti muzej zaradi medmuzejske in druge izposoje. Predmeti premične in nepremične dediščine na terenu in muzejski predmeti, različni pisni viri, fotografsko in slikovno gradivo ter dokumentirani ustni viri so "materiali", ki jih obdeluje oskrbnik etnografskih objektov.
Izdelek in storitev

Izdelek oskrbnika etnografskih objektov so razstave in strokovne objave v samostojnih in drugih publikacijah ter izdelana dokumentacija o muzejskem predmetu. Njegove storitve so: strokovna svetovanja in predavanja, organiziranje simpozijev, okroglih miz, polemik in posvetov o strokovnih vprašanjih, svetovanje laični javnosti, strokovna vodenja, predstavitve kulturne dediščine v množičnih medijih.
Znanja in spretnosti

Oskrbnik etnografskih objektov je bolj kot poklic način življenja: po svetu hodi z odprtimi očmi, spremlja dogajanja v svojem širšem okolju in si beleži vse spremembe, ki jih zazna. Biti mora široko razgledan, strpen do drugih in do drugačnega, do različnih idej in ideologij, vedenjskih oblik in verovanj. Vsa opažanja zna uvrstiti v družbeni kontekst in jim da smisel. Zato se mora nenehno strokovno izpopolnjevati in biti seznanjen predvsem z najnovejšimi dosežki v etnologiji in vedah, ki so etnologiji blizu. Oskrbnik etnografskih objektov mora v predmetu razpoznavati način življenja, imeti mora pozitiven odnos do kulturne dediščine, brez osebnih zbirateljskih nagnjenj. Imeti mora dobre komunikacijske sposobnosti in pozitiven odnos do ljudi, kar je pomembno zlasti zaradi dela na terenu.

Razvit mora imeti smisel za delo v arhivih in zmožnost analiziranja pisnih in ustnih virov ter slikovnega gradiva. Imeti mora smisel za risanje in občutek za prostor ter obvladati osnovne fotografske tehnike. Imeti mora "uho" za različna narečja in znanje tujih jezikov. Obvezno je tudi poznavanje osnov računalništva. Opravljen mora imeti vozniški izpit. Zelo pomembno je poznavanje osnov konservatorstva, ravnanja s predmeti in osnov muzealstva.
Psihofizične sposobnosti

Oskrbnik etnografskih objektov ima dobro fizično kondicijo in dobre komunikacijske sposobnosti: razločen govor in jasno izražanje. Mora se znati prilagoditi različnim situacijam in ljudem, saj se sporazumeva z ljudmi različnih starosti, poklicev in izobrazbenih ravni. Biti mora iznajdljiv, z dobro orientacijo v prostoru. Zna oceniti vrednost videnih predmetov kulturne dediščine in dobljenih podatkov.
Interesi

Oskrbnik etnografskih objektov mora biti takten pri delu z ljudmi, komunikativen in imeti mora smisel za kulturno dediščino. Spoštovati mora ljudi, njihovo delo in poglede na svet in njihov način življenja.
Razmere za delo

Oskrbnik etnografskih objektov dela v neugodnih razmerah v depoju, kjer so navadno nižje temperature, ker predmete tako uspešneje shranjuje. Včasih mora dvigati ali prestavljati muzejske predmete. S njimi se ukvarja, ko jih preučuje, jih meri in podobno, kar je zlasti pri velikih in težjih predmetih lahko zelo naporno.
Nevarnosti

Oskrbnik etnografskih objektov se lahko poškoduje pri ravnanju s predmeti ali napravami, katerih delovanja ne pozna.
Možnosti zaposlovanja

Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je obvezna najmanj univerzitetna izobrazba in strokovni izpit za kustosa.
Druge informacije

Slovenski etnografski muzej, Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana

Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti, Ljubljana

revije: Glasnik Slovenskega etnološkega društva, Etnolog (Slovenski etnografski muzej), Traditiones (SAZU), ARGO (Društvo muzealcev Slovenije).

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube