Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vodja skladišča

Kratek opis

Vodja skladišča je odgovoren za vsakodnevno upravljanje skladišča: organizira čas dostave, beleži prispelo in izstavljeno blago in ureja varno skladiščenje blaga v skladišču.
Kaj delavec običajno dela

Naloga vodje skladišča je organizirati delo v skladišču tako, da poteka prevzem, skladiščenje in oddaja blaga varno, strokovno in kakovostno. Skladiščnikom in drugim zaposlenim mora zato jasno in strokovno razložiti, kako naj delo opravijo. Vodja skladišča jim delo odreja, ga usklajuje in je odgovoren, da je pravilno in strokovno opravljeno. Če pri prevzemu blaga, ki ga opravi skladiščnik, ugotovi, da se količine na dobavnicah ne ujemajo z resničnim obsegom blaga, mora napisati reklamacijski zapisnik. Z nabavnim oddelkom in dobaviteljem blaga se nato dogovori o uskladitvi pripeljanega blaga s spremnim dokumentom. Vodja skladišča nadzira prevzem blaga, njegovo pravilno skladiščenje ter nadaljnjo oddajo v prodajo ali proizvodnjo.
Njegova naloga je tudi, da preverja, ali skladiščniki skladiščijo blago po navodilih proizvajalca, ali upoštevajo požarno varnost, kakovost skladiščenja in način izdaje blaga. Sodeluje z nabavnim in prodajnim oddelkom ter strankami.

V industriji sodeluje s službo kakovosti ter tehnološko službo. Odgovoren je za požarno varnost in varstvo pri delu zato preverja in opozarja skladiščnike, da ravnajo po pravilniku o varstvu pri delu in upoštevajo pravila o požarni varnosti in zaščiti pri delu. Tudi nadzor nad brezhibnim delovanjem delovnih pripomočkov, viličarjev in transportnih trakov ter skrb za njihovo redno vzdrževanje sodita med njegove dolžnosti. Skrbi za izobraževanje skladiščnikov, upravljavcev viličarjev in skladiščnih delavcev ter preverja njihova znanja iz varstva pri delu in požarnega varstva. Sodeluje pri pripravi in urejanju blaga za inventure, ki so opravljajo vsaj enkrat na leto.
Delovna področja

Vodja skladišča je zaposlen povsod tam, kjer so potrebna skladišča in skladiščenje blaga. To je v pridelovalni in predelovalni industriji, v trgovskem podjetju, na gradbišču, v podjetju za vzdrževanje, na letališču, železnici in drugod.
Delovni pripomočki

Vodja skladišča dela z različnimi dobavnicami, odpremnicami, tovornimi listi, naročili, reklamacijskimi zapisniki, evidenčnimi karticami, računalniškimi izpisi zalog, etiketami in navodili za skladiščenje blaga. Pri delu uporablja računske stroje, osebne računalnike ali terminale povezane z večjimi računalniškimi sistemi ter različno ročno in strojno orodje.
Izdelek in storitev

Vodja skladišča skrbi, da poteka delo v skladišču nemoteno, da zadovolji potrebe proizvodnje, trgovine in drugih, katerih blago mu je zaupano.
Znanja in spretnosti

Vodja skladišča ima poleg osnovne izobrazbe, ki je praviloma pridobi na srednji strokovni ali tehnični šoli, opravljen še tečaj za vodenje skladiščnega poslovanja, tečaj iz varstva pri delu in s področja požarne varnosti. Če dela z nevarnimi snovmi, mora dobro poznati vse zakone in predpise s tega področja.
Psihofizične sposobnosti

Delo vodje skladišča je fizično naporno, zato mora imeti dobro fizično zmogljivost. Ker usklajuje delo v različnih klimatskih razmerah, mora biti dobrega zdravja, saj dela na prepihu, v hladilnici ali po potrebi na prostem.
Interesi

Vodja skladišča ima smisel za delo z ljudmi, je komunikativen in sposoben usklajevati delo med različnimi skladišči. Zna uskladiti različne interese in zgladiti morebitna nesoglasja. Ker razporeja delo med skladiščniki in drugimi delavci v skladišču, mora dobro oceniti njihove sposobnosti in obremenjenost.
Razmere za delo

Delo vodje skladišča ne poteka le v pisarniških prostorih, ampak tudi v skladišču ali na prostem, tako da je izpostavljen prehajanju iz toplih v hladne prostore in s tem povečani možnosti prehladnih obolenj. Prav tako je lahko izpostavljen vročini, prepihu in neprijetnim vonjavam. Delovni čas je pogosto enoizmenski, vendar je lahko tudi dvoizmenski ali pa po potrebi podaljšan.
Nevarnosti

Če upošteva predpise o varstvu pri delu, ga delo neposredno ne ogroža. Uporabljati mora delovno haljo, če je potrebno tudi zaščitne rokavice, masko in primerno obutev.
Možnosti zaposlovanja

Vodje skladišča zaposlujejo vsa večja in srednje velika podjetja v zasebni in družbeni lasti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, trgovino ali podobno dejavnostjo in potrebujejo za svoje delo skladišče, kjer skladiščijo svojo robo.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Skladiščnik, ki je opravil tečaj za skladiščnika, lahko po nekajletnih izkušnjah pri delu postane v manjših skladiščih vodja skladišča. V večjih skladiščih običajno zahtevajo srednješolsko izobrazbo in nekaj let delovnih izkušenj ali višjo strokovno izobrazbo.
Druge informacije

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube