Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Upravnik pošte

Kratek opis

Upravnik pošte operativno organizira delovanje posamezne poslovne enote pošte, pri čemer vodi, nadzira, organizira, usklajuje in načrtuje različne vrste dela ter tako zagotovi učinkovito delovanje poslovne enote pošte.
Kaj delavec običajno dela

Upravnik pošte operativno organizira delovanje posamezne poslovne enote pošte, pri čemer vodi, nadzira, usklajuje in načrtuje različne vrste dela. Organizira in načrtuje delo poštnih uradnikov oziroma blagajnikov na pošti, pismonoš, manipulantov in skladiščnikov. Upravnik postavi cilje dela, določi izvajalce, pojasni, kakšno kakovost pričakuje, določi rok izvedbe in način nadzora dela. Delavce opozarja na nepravilnosti in jih usmerja na ustrezne tehnološke postopke. Poskrbeti mora za racionalno organiziranost dela in zaposlenost vsakega delavca, ki je zaposlen na enoti pošte. Preveriti mora ustreznost njegove delovne opreme in pripomočkov, pa tudi siceršnjo urejenost delovnega mesta. Delo zaposlenih upravnik pošte skrbno nadzira, opazuje delovne postopke in v primeru neracionalnosti izbere primernejši način dela. Upravnik pošte odlično pozna delovanje javnega poštnega omrežja in poštnega prometa. V okviru le tega pozna vse poštne storitve, kot je plačilni promet, pisemske storitve, direktna pošta, publikacije, poznavanje načina pošiljanja paketov, pisemskih ovojnic, dopisnic, delovanje hitre pošte. Poznati mora informacijske in logistične storitve, ki jih pošta omogoča uporabnikom. Suvereno obvlada vse faze delovnega procesa na posamezni poštni enoti, na primer delo na pisemskem, menjalniškem in prevzemnem oknu, pripravljanje pošiljk za dostavo in prevzem pošiljk iz dostave. Ker poštni sektor nenehno širi ponudbo svojih storitev, mora poleg poznavanja poštnega omrežja, prometa in storitev skrbeti tudi za razvoj in pospeševanje prodaje drugih artiklov na poštni enoti.

V skladu s potrebami okolja predlaga nove storitve za uporabnike, poleg tega spremlja, katere poštne storitve uporabniki uporabljajo bolj pogosto in katere manj. Poskrbi tudi za urejanje razstavno-prodajnega prostora in prostorsko urejenost, urejenost prodajnih polic in stojal, označitev izdelkov s ceno in čistočo prodajnih polic, stojal, vitrin ter drugega inventarja. Pri prodaji trgovskega blaga sproti spremlja količino razstavnega blaga v prostoru za stranke in razpoložljive zaloge v skladišču. Upravnik pošte spremlja obstoječo ponudbo storitev ter novosti v poštnem sektorju, na primer sistem plačevanja iger na srečo, posodabljanje bančnih storitev in novih smernic poslovanja, kot je npr. uvedba elektronskega poslovanja. O novostih poštnih storitev seznani svoje sodelavce in o tem informira tudi obiskovalce poštne enote.

Upravnik pošte mora poznati vzpostavljen sistem sledenja pošiljk in poskrbeti zato, da se opravijo morebitne obnovitve ali nadgradnja opreme, podpornih računalniških sistemov in aplikacij. Prav tako pozna nove pravilnike, ki organizacijsko urejajo delovanje posameznih enot. Upravnik pošte vodi knjigo opravljenega dela, pripravlja statistike opravljenega poštnega dela in statistične podatke o prodaji blaga ter skrbi za racionalno rabo finančnih sredstev, ki jih ima na voljo. Poleg tega analizira kakovost storitev na posamezni poštni enoti. V primeru reklamacij je upravnik pošte tisti, s katerim se uporabnik poštnih storitev pogovori. Upravnik preko pogovora s stranko ugotovi vrsto reklamacije ter skuša stranki svetovati ali pa najti rešitev za uspešno rešeno reklamacijo. Pri tem preveri vse navedbe iz reklamacije pri svojih sodelavcih. Informacije lahko pridobi in preverja pri pismonošah in poštnih uradnikih ali na ogledu na terenu. Upravnik pošte se dodatno izobražuje na seminarjih, ki jih organizirajo ob uvajanju novih poštnih storitev. Ker mora odlično poznati delovanje javnega poštnega omrežja in vse poštne storitve, lahko to postane šele po več letih delovnih izkušenj v okviru pošte. Upravnik pošte je pogosto tudi tisti, ki uvaja nove sodelavce v delo ali pa je mentor mladim sodelavcem.
Delovna področja

Pošte so različnih organizacijskih oblik, tako da lahko upravnik pošte dela na stalnih, dostavnih ali okenskih poštah, na pogodbenih poštah, ki so sezonskega značaja, ali pa na začasnih poštah. Upravnik se zaposli tudi v posebnih organizacijskih oblikah pošt, kot so premične pošte in pošte z izpostavljenimi okenci. Upravnik pošte se lahko zaposli na vseh poslovnih enotah pošte po Sloveniji.
Delovni pripomočki

Upravnik pošte pri svojem delu uporablja računalnik, pri čemer mora zelo dobro poznati računalniške programe, informacijske sisteme in aplikacije, ki jih uporablja v poštnih storitvah in javnem poštnem omrežju. Pri delu uporablja različne dokumente, kjer zapisuje potek in vrsto dela poslovne enote, statistike o opravljenem delu, kakovost storitev in podatke o prodaji blaga. Upravnik pošte pozna slovensko in evropsko zakonodajo s področja poštnih storitev, na primer direktive o poštnih storitvah Evropske unije.
Izdelek in storitev

Upravnik pošte operativno organizira delovanje posamezne poslovne enote pošte, pri čemer vodi, nadzira, organizira, usklajuje in načrtuje različne vrste dela ter tako zagotovi učinkovito delovanje poslovne enote pošte.
Znanja in spretnosti

Upravnik pošte mora imeti znanja ekonomije in znanja o poštnem prometu in storitvah. Pozna delovanje javnega poštnega omrežja, kot je sistem poštnih številk, podatkovno zbirko naslovov, poštni predali in nabiralniki, hišni predali, informacije o spremembi naslova, storitve preusmeritev in vračanja pošiljk pošiljatelju. Pridobiti mora znanja o tehnoloških postopkih v poštnem prometu in bančništvu, znanja za delo z uporabniki poštnih, bančnih in drugih storitev in uporabna znanja za delo z osebnim računalnikom. Poleg tega pozna varne elektronske poštne storitve, storitve uporabe globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega omrežja ter standarde racionalizacije in optimizacije mednarodnega poštnega prometa in dostopa do svetovne poštne mreže.

Upravnik pošte pozna vse faze delovnega procesa v poštnem prometu. Ker poštni sektor doživlja številne spremembe in reforme, ki so nujne zaradi odpiranja in liberalizacije trga ter novih tehnologij, se mora upravnik pošte hitro seznaniti o novostih in to znanje predati svojim sodelavcem. Potrebuje tudi znanje tujih jezikov, osnov statistike in poslovne matematike, znanja s področja opravljanja storitev, psihologije prodaje, gospodarskega poslovanja, poslovne informatike, varstva pri delu ter poznavanje računalniških programov, ki se uporabljajo na poštah. Dobro mora poznati tehnološke postopke pošte, skrbeti za visoko kakovost storitev in spremljati finančno porabo sredstev.
Psihofizične sposobnosti

Posebej v stresnih obdobjih, ko je na pošti največ ljudi, pri dvigih pokojnine in pri plačilih položnic, ki so vezane na določene datume, potrebuje veliko mero potrpežljivosti in prijaznosti. Kljub temu, da so postopki na poštnih enotah tehnološko določeni, mora biti pri posameznih delovnih postopkih tudi iznajdljiv.
Interesi

Delo upravnika pošte poleg visoke strokovne usposobljenosti zahteva tudi ustrezne osebnostne lastnosti, kot so vodstvene in organizacijske sposobnosti, odgovornost in motiviranost za delo. Sposoben je učinkovitega komuniciranja, empatije in zna prisluhniti sodelavcu. Ker je v stiku z uporabniki poštnih storitev, je pomembno veselje do dela s strankami in hitra prilagodljivost različnim situacijam in ljudem. Delo z ljudmi zahteva tudi odločnost, takt, čut za pravičnost in preudarnost. Te lastnosti morajo biti pri upravniku še posebej izražene. Zaželene lastnosti upravnika pošte so tudi: vestnost, poštenost, natančnost, redoljubnost in potrpežljivost. Ker organizira delovanje poštne enote, mora obvladati celoten poteka dela, pri čemer je pozoren na nepravilnosti in predvidi možne napake v delovnem procesu. Pri vodenju kolektiva skrbi za korektno sodelovanje s sodelavci ter kakovostno opravljeno delo v korist uporabnikov poštnih storitev. Upravnik pošte je zaradi neprestanega razvoja ponudbe poštnih storitev z novimi tehnologijami pripravljen na izobraževanje in posredovanje znanja sodelavcem. Ker je odgovoren tudi za videz poslovnih prostorov pošte, mora biti skrben in urejen, imeti mora smisel za red.
Razmere za delo

Delo upravnika pošte poteka večinoma na poslovni enoti pošte, občasno pa, na primer zaradi preverjanja podatkov v reklamaciji, dela tudi na terenu. Ker gre za delo z ljudmi in za vodenje kolektiva, je delo stresno, zato upravnik pošte poskrbi za sprostitev napetosti v svojem prostem času.
Nevarnosti

Upravniku pošte se lahko zaradi dolgotrajnega dela z računalnikom poslabša vid, možni pa so tudi bolezenski znaki, povezani s sedenjem, na primer okvara hrbtenice ali poškodbe zapestja.
Možnosti zaposlovanja

Zaposlitev je možna v vseh poštnih enotah.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica je potrebna višješolska ali univerzitetna izobrazba ekonomske, telekomunikacijske ali logistične smeri. Po izkušnjah v poštnem prometu je poklicna pot običajno takšna, da posameznik, ki sprva dela na poštni enoti kot pismonoša ali blagajnik na pošti, potem nadaljuje z izobraževanjem ob delu. Nadaljnje izobraževanje je možno v višješolskih strokovnih programih v Centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani, ki omogoča nadaljevanje šolanja po peti stopnji tako na smeri telekomunikacije, kot na poštni smeri, ali na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu, kjer je možen vpis v visokošolski strokovni ali univerzitetni program, smer tehnologija prometa.
Druge informacije

1. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana

2. Fakulteta za pomorstvo in promet, Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož

3. AKOS- Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube