Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Vojak

Kratek opis

Vojak Slovenske vojske (SV) je usposobljen posameznik, ki je psihofizično dobro pripravljen in izurjen, da lahko opravlja vojaško službo in naloge v različnih bojnih situacijah v vseh možnih vremenskih in terenskih razmerah. S Slovensko vojsko lahko sodeluje kot Poklicni vojak, Pogodbeni rezervist in Vojak prostovoljec.
Kaj delavec običajno dela

Vojak ima lahko čin vojaka, poddesetnika, desetnika in naddesetnika.
Njegove naloge so:
• usklajeno in pravilno izvajanje postrojitvenih pravil,
• skrb za psihofizično pripravljenost,
• varno rokovanje z orožjem v pehotnem oddelku (uporaba in vzdrževanje),
• izvajati taktične postopke posameznika za opravljanje nalog v oddelku (usposabljanje, urjenje in utrjevanje individualnih veščin),
• varnostno nadzorna služba,
• pomoč ob naravnih nesrečah in ob drugih izrednih dogodkih.
Delovna področja

Vojak opravlja dela in naloge v različnih enotah SV. V enote se razporedi glede na potrebe SV in znanje ter usposobljenost posameznika. Vojak v SV lahko opravlja nekaj sto različnih specialističnih dolžnosti.
Delovni pripomočki

Vojak pri svojem delu nosi uniformo in uporablja orožje in opremo, predpisano za njegovo delovno mesto.
Izdelek in storitev

Vojak Slovenske vojske pomembno prispeva k obrambni sposobnosti države in k svetovnemu miru. Prav tako uspešno sodeluje s civilnim okoljem tako, da pomaga prebivalstvu pri zaščiti njegovega premoženja ob naravnih nesrečah ali sodeluje pri reševanju ponesrečenih v gorah.
Znanja in spretnosti

Vsak kandidat za vojaka je najprej napoten na temeljno vojaško strokovno izobraževanje (TVSU). Tako pridobi temeljne individualne vojaške veščine. Podrobnosti o TVSU najdete na spletišču SV.
Psihofizične sposobnosti

Za opravljanje vojaških poklicev mora biti pred nastopom službe vsaka oseba napotena na zdravstveni pregled, ki se opravlja glede na vrsto dela, okoliščine in nevarnosti pri delu, ki jim bo kandidat izpostavljen. Poleg zdravniškega pregleda opravljajo kandidati tudi psihološke teste. V Slovenski vojski preverjajo in ocenjujejo gibalne sposobnosti vojakov, podčastnikov in častnikov stalne sestave, kar je sestavni del procesa usposabljanja in stalna naloga vseh poveljnikov, poveljstev ter drugih pristojnih organov.
Preverjanje gibalnih sposobnosti poteka enkrat na leto in zajema naslednje telovadne prvine:
• sklece,
• dviganje trupa in
• tek na 3200 m.
Vojak mora biti psihološko stabilna oseba, ki se zna soočiti s stresnimi okoliščinami.
Interesi

Vojak pri svojem delu spoštuje vrednote Slovenske vojske:
• pogum,
• tovarištvo,
• domoljubje,
• čast,
• predanost in
• lojalnost.
Razmere za delo

Delavec, ki poklicno opravlja delo na obrambnem področju, je po odločitvi nadrejenega dolžan zaradi potreb službe opravljati delo v posebnih delovnih okoliščinah. Te so:
• delo ob nedeljah ali praznikih
• delo v deljenem delovnem času
• delo, daljše od polnega delovnega časa
• dežurstvo kot redna oblika dela oziroma dežurstvo, ki se odreja izjemoma
• delo v terenskih razmerah na določenem kraju in ob določenem času
• pripravljenost za delo
• bivanje v vojaški enoti ali zavodu in na drugem določenem mestu
• izraba ali prekinitev dopusta v skladu s potrebami službe.
Vojak je lahko napoten tudi na opravljanje vojaške službe v tujini. S pristojnim ministrstvom sklene delovno pogodbo za obdobje do deset let. Ta se lahko podaljšuje za enako časovno obdobje, vendar ne dalj kot do 45. leta starosti. Po 45. letu se v okviru delovnega področja poišče možnosti prerazporeditve v okviru organov javne/ državne uprave.
Nevarnosti

Varnostni ukrepi so natančno opredeljeni za vsako dejavnost, ki se v Slovenski vojski izvaja. Za vsako dejavnost so zagotovljeni varnostni postopki. Pri delu se uporabljajo splošni predpisi o varstvu pred požarom ter o varnosti in zdravju delavcev pri delu. Pri rokovanju z orožjem in minsko eksplozivnimi sredstvi vojak izvaja še dodatne varnostne ukrepe.
Možnosti zaposlovanja

Sprejemni pogoji:
• ob vložitvi vloge za zaposlitev ne smete biti starejši od 27 let (V letu 2017 lahko vlogo oddajo vsi kandidati in kandidatke letnika rojstva 1990 oziroma mlajši),
• imate opravljeno vsaj triletno poklicno šolo,
• ste državljan ali državljanka Republike Slovenije in nimate dvojnega državljanstva,
• ste telesno in duševno sposobni za poklicno opravljanje vojaške službe,
• na dan zaposlitve ne boste član nobene politične stranke,
• niste bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in niste bili obsojeni na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper vas ne teče kazenski postopek,
• boste uspešno opravili preverjanje gibalnih sposobnosti,
• da za vas ne obstaja varnostni zadržek.
Izobraževanje

Za opravljanje dolžnosti vojaka je zahtevana naslednja stopnja izobrazbe:
• vojak - najmanj poklicna stopnja šolske izobrazbe.
Poleg osnovne izobrazbe potrebne za vključitev v SV so potrebna dodatna urjenja za določene vojaške naloge, specialistična urjenja za konkretne vojaške dolžnosti ter specialistični tečaji za pridobitev in ohranjanje licenc za delo na različnih dolžnostih. Slovenska vojska izvaja potrebna izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnimi načrti in potrebami.
Druge informacije

Podrobnosti o poklicu vojaka/ vojakinje SV, o možnostih sodelovanja, življenju vojaka, usposabljanju idr. najdete na spletišču Slovenska vojska.

Več informacij posredujejo tudi na sedežu Uprave za obrambo in njihove Informacijske pisarne.
Video

Sorodni poklici

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

ncips

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke

Karierno središče

eSvetovanje

Oglejte si uporabne nasvete za iskanje zaposlitve.

eSvetovanje

eures

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost.

EURES

FB     LinkedIn    You Tube

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube