Preskoci do navigacije

Preskoci do vsebine

Opis poklica

Športni trener

Kratek opis

Osnovno delovno opravilo trenerja je treniranje in priprava športnikov na tekmovanje.
Kaj delavec običajno dela

V procesu priprave športnikov trener vzgaja, uči in trenira športnika in ima zaradi tega pomemben vpliv na širjenje in bogatitev športne kulture. Pri delu izvaja tudi vodstvene, učne, vzgojne, administrativne in tehnične naloge. Vse te naloge se medsebojno prepletajo glede na cilje priprave športnikov, njihove starosti, dolžine športnega staža in značilnosti okolja, v katerem poteka proces priprave.
Delovna področja

Med osnovna delovna opravila športnega trenerja sodijo:
 • preverjanje izhodiščnega stanja pripravljenosti športnikov
 • načrtovanje in programiranje treningov
 • organizacija treninga
 • neposredno vodenje procesa treniranja
 • evidentiranje značilnosti procesa treniranja
 • izvajanje kontrole in analiza učinkov treniranja in
 • spreminjanje procesa treniranja.
Delovni pripomočki

Trener potrebuje ustrezne delovne pripomočke in opremo, s katero lahko opravlja svoje delo. Gre za posebna vzgojna, učna in trenerska sredstva, prevozna sredstva, računalniško opremo z ustreznimi programi, športne objekte s pripadajočo infrastrukturo in športno opremo. Uporablja opremo za prvo pomoč, merilno opremo za testiranja, prostor in opremo za opravljanje strokovno teoretičnega in administrativnega dela in različna komunikacijska sredstva.
Izdelek in storitev

Storitev trenerja je dosežek športnika oziroma razvoj tistih sposobnosti, ki so nek konkreten dosežek omogočili. Pomemben del je kakovost procesa treninga.
Znanja in spretnosti

Za opravljanje poklica se zahteva visokošolska strokovna kvalifikacija. Med šolanjem pridobiva trener strokovno-teoretična znanja in prve praktične izkušnje. Formalna izobrazba športnemu trenerju zagotavlja splošno kulturno razgledanost ter osvojitev temeljnih družboslovnih in naravoslovnih znanj. Trener mora osvojiti znanja s področja teorije športa, teorije uspešnosti, sistema priprave ter treniranja športnikov. Izbira metod in sredstev treniranja zahteva tudi osvojitev znanj z mejnih področij teorije športa, kot so specialna pedagoško-organizacijska znanja, medicinsko-biološka znanja, družboslovno-organizacijska znanja in informacijsko-računalniška znanja. Za uspešnega trenerja, ki naj bi v podrobnostih poznal poklicne spretnosti in veščine, se zahteva tudi nekaj lastnih tekmovalnih izkušenj. Samo s pomočjo le-teh bo lahko razumel občutke športnikov in posebnosti v posameznih športnih zvrsteh. Za uspešno izvajanje poklica se od trenerja zahteva visoka raven ustvarjalnosti, ki mu omogoča uvajanje pedagoških novosti pri delu, izpopolnjevanje dela ter učinkovito reševanje nalog.
Psihofizične sposobnosti

Trenerjevo delo je povezano z velikimi psihofizičnimi obremenitvami. To zahteva dobro psihofizično zmogljivost in nadpovprečno razvite psihofizične sposobnosti, kot so delovna volja in energija, vztrajnost in vzdržljivost v visokem stanju psihofizičnega napora. Trener mora biti zdrav, kar mu omogoča strokovno in odgovorno sprejemanje odločitev in optimalno uresničevanje delovnih nalog in opravil. Trener naj bi bil brez telesnih, duševnih in socialnih stresov, napetosti in motenj.
Interesi

Trener pri svojem delu posreduje pozitivne moralno etične lastnosti, stališča in vrednote. Zato uspešnega trenerja odlikujejo široki in močni interesi za športno in drugo umetnost, znanost in zgodovino. Trener mora imeti močno motivacijo ter željo po razlikovanju od drugih. Njegova komunikacija z ljudmi zahteva poudarjeno spontanost, svobodno izražanje idej in občutkov. Trener je strpen do drugače mislečih. Za uspešnost trenerja je koristna splošna ambicija po uspehu, visoka raven prizadevanja, iniciativnost, želja po prestižu, trajen napor, vztrajnost pri premagovanju ovir, nagnjenost k tveganju in raziskovanju. Trener ohranja ustvarjalnost tudi v situacijah konflikta, stresa in duševne napetosti.
Razmere za delo

Pri delu na prostem je izpostavljen vremenskim vplivom, toplotnim spremembam, prepihu, vetru, dežju, snegu, soncu ali megli. Pri delu v zaprtih prostorih pa je izpostavljen hrupu, vlagi ali slabemu zračenju. Dela pretežno stoje in v gibanju. Velikokrat mora demonstrirati določeno tehniko gibanja, prikazati nove elemente ali napake pri gibanju. Trener večinoma dela v stiku z ljudmi, v skupini in le redko sam. Delo je lahko eno ali dvoizmensko. Največkrat delovni ritem in urnik dela nista določena in se prilagajata načrtu in programu dela. To pomeni, da lahko dela v dopoldanskem, popoldanskem in v večernem času. Trener ima pogosto veliko delovnih nalog in opravil prav ob koncu tedna.
Nevarnosti

Veliko stoječega dela z dinamičnim gibanjem lahko dolgoročno prispeva k okvari gibalnega sistema, hrbtenice in sklepov. Delo na terenu lahko povzroča ozebline, vročinske napade in kronična obolenja dihal. Delo, povezano s prevozi, lahko povzroči nesreče, zato je pomembno, da je trener dobro spočit, preden odpelje športnike na tekmovanje. Poklicno delo trenerja zahteva postopke zaščite pred negativnimi dejavniki. Med te uvrščamo:
 • preverjanje zdravstvenega stanja in stanja psihofizičnih sposobnosti trenerja
 • uporabo kakovostnih in varnih delovnih sredstev
 • uporabo tehnično brezhibnih prevoznih sredstev
 • dobro pripravo na delo in izločitev škodljivih vplivov (alkohol, nedovoljena poživila, uporaba močnih zdravil)
 • v primeru utrujenosti je obvezen počitek
 • vsakokrat je potrebno preveriti stanje objektov in naprav, na katerih poteka trening
 • vedno mora biti v bližini komplet prve pomoči in zagotovljena možnost hitrega prihoda profesionalne službe za prvo pomoč.
Možnosti zaposlovanja

Trener se zaposli v športni ustanovi, klubu, društvu in športnih zvezah na občinski in državni ravni. Prav tako se lahko zaposli v šoli ali kot samostojni delavec v športu.
Trenutno razpisana prosta delovna mesta.
Izobraževanje

Za opravljanje poklica se praviloma zahteva univerzitetna izobrazba pridobljena na fakulteti, ki izvaja univerzitetne programe na področju športne vzgoje in treniranja. V Sloveniji je to Fakulteta za šport v Ljubljani. Izobraževanje za športnega trenerja izbrane panoge poteka tudi v okviru visokošolskega strokovnega študija na pedagoški fakulteti v Mariboru. Izobraževanje na Fakulteti za šport traja štiri leta. V tretjem letniku študentje izberejo smer športno treniranje, kjer pridobijo specialna trenerska znanja. Ko študent uspešno konča študij, pridobi naslov profesor športne vzgoje- trener.
Druge informacije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Informacije o državnih štipendijah najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije o Zoisovih in kadrovskih štipendijah pa na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.
Video

Kakšne so možnosti zaposlitve?

Preverite položaj poklica na trgu dela v Sloveniji: koliko je trenutno prostih delovnih mest, kakšne možnosti zaposlovanja ponuja izbrani poklic in s katerimi nazivi izobrazbe je ta poklic mogoče opravljati.

Podrobnejši podatki o možnostih zaposlovanja v izbranem poklicu

Karierno središče - pomoč na vaši karierni poti

Oglasite se v Kariernem središču. Obiščite delavnice in druge dogodke. 

Karierno središče

Obiščite spletno mesto eSvetovanje

Preizkusite spletni pripomoček pri iskanju zaposlitve in razvoju kariere.

eSvetovanje

Eures vam pomaga pri iskanju zaposlitve ali kandidatov v EU.  Tvoja Evropa

Obiščite evropski portal za zaposlitveno mobilnost in spletno mesto Tvoja Evropa.

EURESTvoja Evropa

Obiščite naš Facebook.     Obiščite našo stran LinkedIn.    Obiščite naš kanal You Tube.

Spremljajte nas!

Facebook, LinkedIn,
You Tube